Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Anders Skeel

Anders Skeel

Male 1665 - 1702  (37 years)

Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media

Generation: 1

 1. 1.  Anders SkeelAnders Skeel was born 22 Feb 1665, Mullerup Gods (son of Jørgen Ottesen Skeel and Lisbeth Andersdatter Bille); died 25 Apr 1702, Mullerup skov; was buried , Gudbjerg Kirke.

  Other Events:

  • Profession: Kaptajn i Marinen og Garden
  • Possessions: Til Mullerup

  Notes:

  Søn af Jørgen Skeel og Elisabeth Bille, er født d. 22de Februar 1665 og blev d. 27de Mai 1695 gift med Sophie Amalie Vind, Datter af Kansler Holger Vind til Harrested (Hyllinge Sogn, flakkebjerg Herred, Trap I 363) og Margrethe Gjedde. Anders Skeel var Captain ved Marinerne og senere ved Garden. Mullerup Gaard og Gods (Gudbjerg Sogn, Gudme Herred Trap I. 727), (Kirkeklokken i Gudbierg Kirke er skænket 1701 af Skeel og Hustru) overdroges ved Skøde af 15de Februar 1700 fra Kristen Lausen Krarup til Anders Skeel. Allerede Aaret forud havde Anders Skeel ved Broderens Christopher Skeels Død tiltraadt Stamhuset Birkelse. Ogsaa Lindum-Overgaard ejede Anders Skeel (i November 1699) og har rimeligvis arvet denne Gaard efter Faderen. Anders Skeel kom ulykkelig af Dage, idet han d. 25de April 1702 paa Jagt i Mullerup Skove ved at springe over et Leed, hvorved Bøssen gik af, skød sig selv. Hans Lig staaer i en aaben Begravelse i Gudbjerg Kirke. Skeels Hustru Sophie Amalie Vind var født d. 5te Februar 1668. Hun byggede Mullerups Hovedbygning i Aaret 1710; den bestod af en toetages Hovedfløj og to lavere Sidefløje, alle af Bindingsværk. Stamhuset Birkelse beholdt hun efter Mandens Død, skjøndt det sees, at hans Broder, Commandeurcaptain Jørgen Skeel gjorde Paastand paa samme, hvilket foranledigede, at en Commision hvoraf Justitsraad og Landsdommer i Sjælland Hans Ehm var Medlem, indfandt sig paa Birkelse i October 1702. - Phillippi Dag 1711 overleverede Sophie Amalie Vind ifølge Bestemmelsen i Erectionsbrevet Stamhuset til Opretterens Søn Ove Skeel, hvis tyske Frue da var død. 1718, d. 28de Juni fik hun Skøde paa en Gaard i Gudbjerg fra Admiral Knud Reedtz.
  --
  Vilhelm Samuel Skeel.

  Anders married Sophie Amalie Vind 27 May 1695, Copenhagen Denmark. Sophie (daughter of Holger Vind and Margrethe Ovesdatter Giedde) was born 5 Feb 1669, Copenhagen Denmark; died 21 Jan 1743, Birkelse Gods. [Group Sheet]

  Children:
  1. Elisabeth Andersdatter Skeel was born 1696, Copenhagen Denmark; died 25 Oct 1760; was buried , Gudme Kirke.
  2. Jørgen Skeel was born 16 Feb 1698, Copenhagen Denmark; died 17 Nov 1728.
  3. Holger Skeel was born 2 Apr 1699, Birkelse Gods; died 9 Mar 1764, Copenhagen Denmark; was buried , Vor Frue Kirke i Aalborg.
  4. Margrethe Skeel was born 1701; died 1720, Mullerup Gods.

Generation: 2

 1. 2.  Jørgen Ottesen SkeelJørgen Ottesen Skeel was born 4 Apr 1634, Katholm Gods (son of Otte Skeel and Ide Lunge, (Dyre)); died 24 Dec 1696, Birkelse Gods; was buried , Gudme Kirke.

  Other Events:

  • Profession: Kancelliraad, 1686 Etatsraad
  • Possessions: Broholm, Arreskov og Birkelse gods

  Notes:

  Skeel, Jørgen, 1634-96, Søn af Otte Skeel til Katholm og Broholm m. m. og Ide Lunge, studerede med sine Brødre 2 Aar ved Sorø Akademi, hvorefter de alle 1654 rejste udenlands til Tyskland - med længere Ophold i Tubingen og Heidelberg -, Frankrig og Italien. Ved sin Hjemkomst 1658 fandt han sit Gods Broholm i slet Tilstand paa Grund af Krigen, men ved god Økonomi og god Bestyrelse fik han det igen bragt paa Fode. Ved Arv blev han senere ejer af Arreskov. 1673 blev han Kancelliraad, 1686 Etatsraad. Død paa Birkelse 24. Dec. 1696. I sine Studieaar lod han trykke et Par latinske Taler. Gift 4. Maj 1662 med Lisbeth Bille (f. 12. Nov. 1639 d. 7. April 1714) til Vindum Overgaard, Datter af Marsken Anders B. (II, 205); hun havde først været forlovet med Christoffer Due, der faldt i Slaget ved Nyborg 1659.

  Jørgen married Lisbeth Andersdatter Bille 04 May 1662. Lisbeth (daughter of Anders Eriksen Bille and Sophie Jacobsdatter Rosenkrantz) was born 12 Nov 1639, Arnsborg; died 07 Apr 1714, Broholm Gods; was buried , Gudme Kirke. [Group Sheet]


 2. 3.  Lisbeth Andersdatter BilleLisbeth Andersdatter Bille was born 12 Nov 1639, Arnsborg (daughter of Anders Eriksen Bille and Sophie Jacobsdatter Rosenkrantz); died 07 Apr 1714, Broholm Gods; was buried , Gudme Kirke.

  Other Events:

  • Possessions: Til Vindum Overgaard

  Children:
  1. Otte Jørgensen Skeel was born 20 Feb 1663, Birkelse Gods; died 24 Jan 1690, Broholm Gods.
  2. Christoffer Skeel was born 1664; died 1699, Hammelmose.
  3. 1. Anders Skeel was born 22 Feb 1665, Mullerup Gods; died 25 Apr 1702, Mullerup skov; was buried , Gudbjerg Kirke.
  4. Jørgen Skeel was born 27 Jan 1666, Broholm Gods; died 23 Jul 1704, Copenhagen Denmark.
  5. Erik Jørgensen Skeel was born 1670; died 1729, Arreskov Gods.
  6. Ide Jørgensdatter Skeel was born 1676, Broholm Gods; died 1749, Bjørnemose Gods; was buried , Tved Kirke.


Generation: 3

 1. 4.  Otte SkeelOtte Skeel was born 29 Nov 1605, Riberhus (son of Albret Skeel and Berte Nielsdatter Friis); died 26 May 1644, Gjorslev Gods.

  Other Events:

  • Profession: 1626-29 Hofjunker, 1632 Løjtnant ved et af de jyske kompanier, 1634 Ridder, 1636 Ritmester
  • Possessions: Katholm, Hessel, Birkelse, Odden, Broholm, og Frøslevgaard

  Notes:

  Til Katholm, Hessel, Birkelse, Odden, Broholm, og Frøslevgaard. Rejste i 1619 udenlands med brødrene, 1623 i Leyden, 1626 i Padua, var på hjemrejsen en kort tid i Spansk fangenskab, kom hjem i 1627. 1626-29 Hofjunker, 1632 Løjtnant ved et af de jydske kompanier, 1634 Ridder, 1636 Ritmester. Broholm, Hovedgaard i Gudme Herred, NØ for Svendborg, nævnes første Gang 1326 og tilhørte 1473-1577 Slægten Fikkesen og kom fra den til Slægten von Mehlen. Hans v. Mehlen's Enke (han døde 1608) bragte den i 2. Ægteskab til Claus Brockenhuus, der 1641 solgte Broholm til Otte Skeel. Mogens Skeel's Broderdatter (han døde 1730) Elisabeth Skeel bragte ved sit Ægteskab med Oberstløjtnant Niels Sehested Broholm til denne Slægt, som endnu ejer Godset. I sit andet Ægteskab med Viceadmiral Caspar Wessel oprettede Niels Sehested's Enke Stamhuset Broholm der ved Wessel's Død 1768 gik over til hans ældste Stifsøn, Oberstløjtnant Anders Sehested. Hovedbygningen Broholm er opført af Otte Skeel og hans Enke Ide Lunge.

  Otte married Ide Lunge, (Dyre) 29 Jan 1632, Viborg. Ide (daughter of Jørgen Lunge, (Dyre) and Sophie Steensdatter Brahe) was born 1 Sep 1612, Ørum; died 30 Oct 1671, Valbygaard i Hellested sogn; was buried , Aarhus Domkirke. [Group Sheet]


 2. 5.  Ide Lunge, (Dyre)Ide Lunge, (Dyre) was born 1 Sep 1612, Ørum (daughter of Jørgen Lunge, (Dyre) and Sophie Steensdatter Brahe); died 30 Oct 1671, Valbygaard i Hellested sogn; was buried , Aarhus Domkirke.

  Other Events:

  • Possessions: Til Birkelse, Valbygaard i Hellested sogn og Odden

  Children:
  1. Vibeke Skeel was born 16 Mar 1633, Katholm Gods; died 23 Jan 1685, Voergaard i Vendsyssel; was buried , Voer Kirke.
  2. 2. Jørgen Ottesen Skeel was born 4 Apr 1634, Katholm Gods; died 24 Dec 1696, Birkelse Gods; was buried , Gudme Kirke.
  3. Albret Skeel was born 18 Mar 1635, Katholm Gods; died 16 Apr 1667, Katholm Gods.
  4. Otte Skeel was born 1636, Katholm Gods; died 25 Nov 1696, Birkelse Gods; was buried , Vor Frue Kirke i Aalborg.
  5. Ove Skeel was born 1641; died 1659.
  6. Tønne Skeel was born 12 Jul 1642, Katholm Gods; died 24 Aug 1659, Valbygaard i Hellested sogn; was buried , Aarhus Domkirke.
  7. Birgitte Skeel was born 17 Jul 1644, Copenhagen Denmark; died 16 Apr 1659, Valbygaard i Hellested sogn; was buried , Aarhus Domkirke.

 3. 6.  Anders Eriksen BilleAnders Eriksen Bille was born 19 Mar 1600, Rønnovsholm (son of Erik Jensen Bille and Mette Andersdatter Banner); died 10 Nov 1657, Frederiksodde.

  Other Events:

  • Profession: Rigsmarsk
  • Possessions: Til Damsbo, Vindum Overgaard og Løgismose

  Notes:

  Bille, Anders, 1600-57, Rigsmarsk, til Damsbo og Løgismose.

  Søn af Erik Jensen Bille til Rønnovsholm og Mette Banner. Lensmand på Ruggaard og ansvarlig for svenskekrigen 1642-57. Hans tidlige Interesse for Krigsvæsenet viste sig ved , at han deltog i Christian IV`s Krig i Tyskland og var med ved den Hærafdeling, som 1626 og 1627 kæmpede i Schlesien; han synes allerede paa denne Tid at have været Ritmester for det ene af de fynske Kompagnier af Rostjenesten, en Stilling, som fornyedes for ham 1632, da de to fynske Kompagnier genoprettedes. Han havde imidlertid 1628 ægtet Sophie Jacobsdatter Rosenkrantz, 1631 var han bleven Lensmand over Rugaard Len, men ombyttede 1634 dette med det fjerntliggende Øsel Len, hvilket han beholdt til 1642. I dette Aar foregik der en stor Forandring i hans Liv, i det han i April eller Maj efter Kansleren Christian Thomesen Sehesteds Anbefaling, der gik ud paa, at han var den danske Adelsmand, som forstod sig bedst paa Krigsvæsenet, blev udnævnt til Rigsmarsk.

  Anders married Sophie Jacobsdatter Rosenkrantz 1628. Sophie (daughter of Jacob Eriksen Rosenkrantz and Pernille Henriksdatter Gyldenstierne) was born 1608, Arreskov Gods; died 1667. [Group Sheet]


 4. 7.  Sophie Jacobsdatter RosenkrantzSophie Jacobsdatter Rosenkrantz was born 1608, Arreskov Gods (daughter of Jacob Eriksen Rosenkrantz and Pernille Henriksdatter Gyldenstierne); died 1667.
  Children:
  1. Erik Bille was born 5 Oct 1629, Damsbo; died 25 Jul 1656.
  2. Mette Andersdatter Bille was born 1630; died 27 Sep 1657.
  3. Sophie Andersdatter Bille was born 15 Feb 1634, Rugaard Gods paa Djursland; died 09 Jan 1693, Damsbo.
  4. 3. Lisbeth Andersdatter Bille was born 12 Nov 1639, Arnsborg; died 07 Apr 1714, Broholm Gods; was buried , Gudme Kirke.
  5. Pernille Andersdatter Bille was born 29 Dec 1640, Arnsborg; died 1684.
  6. Karen Andersdatter Bille was born 13 Feb 1642, Arnsborg; died 11 Jan 1671, Tirsbæk ved Vejle.


Generation: 4

 1. 8.  Albret SkeelAlbret Skeel was born 23 Nov 1572, Fussingø (son of Christen Skeel and Margrete Ottesdatter Brahe); died 9 Apr 1639, Riberhus; was buried , Ribe Domkirke.

  Other Events:

  • Profession: Rigsadmiral og optaget i rigsraadet, Ridder af Den Væbnede Arm, Lensmand paa Riberhus
  • Possessions: Fussingø, Katholm, Hessel, Holbækgaard m. m

  Notes:

  Rigsadmiral Albret Skeel, 1572-1639, til Fussingø, Katholm m. m., Søn af Rigsraad Christen Skeel, blev født paa Fussingø 23. Nov. 1572. Fra sit 9 Aar kom han i Viborg Skole, sendtes derefter 1585 paa en længere Udenlandsrejse, hvor han Studerede i Strassburg, Padua og Siena, og drog hjem over Frankrig Og England. Efter sin Hjemkomst til Danmark blev Skeel 1594 Hofjunker hos Christian IV, fulgte i denne Egenskab 1597 Kongen paa hans Brudefærd til Brandenborg og ledsagede det Følgende Aar Kongens Broder Hertug Ulrik paa en Rejse til Frankrig, England og Skotland som hans Hofmester; ved denne Lejlighed var det vel, at Skeel indskreves ved Universitetet i Orléans. 1599 blev han Hofskænk, var med paa Kongens Rejse til Nordkap og udnævntes til Skibshøvedsmand over en ved denne Lejlighed taget engelsk Prise. Det følgende Aar ledsagede Skeel Kongen Som dennes næstkommanderende over Skibet "Victor" paa en dog Ikke fuldført Rejse til Akershus.
  --
  Skrivelse fra Albret Skeel til hans Hustru, dat. Den danske Lejr i Skaane d. 30te Juli 1612.
  (Ry Danske Mag. II).

  Kjære Kone! Maaske Dine Bønner og andre, som godt Folk haver gjort for mig, dennem haver Vor Herre bønhørt; thi nu i Søndags forgangen, som var d. 26de Juli, var jeg i saa stor en Krigsfare, som jeg intet haver været udi eller kan Komme udi, om Krigen end varede i 10 Aar; dog Vor Herre (Gud skee Lov) hjalp mig for min Person derfra uden Saar eller nogen Skade, og er det saaledes tilgangen, at Kongen fik Tidende, at Geert Rantzau1) og Svensken skulle være tilsammen og flages, hvorfor Hs. Majestæt befalede mig, at jeg skulde tage 100 Heste af mine og Joachim Bülows og Corfitz Ruds Ryttere og drage en 4 Mile paa hiin Side Jenkøping, om jeg kunde forfare, hvortil var gangen, hvilket jeg ogsaa gjorde og fik 4 Fanger, af hvilke jeg fik Kundskab. Men der jeg skulde tilbage igjen til Kongen, da havde Svensken med 500 Fodfolk belagt mig Passen paa 3 Steder, som jeg endeligen skulde frem eller lade mig fange med mine 100 Heste, hvilket jeg ingenlunde var til sinds at gjøre. Derfor talte jeg mine Ryttere til, om de vilde staa bi, da vilde vi i Jesu Navn sætte igjennem dennem og forsøge vor Lykke, hvortil de svarede alle ja! At de vilde gjerne følge mig. Saa hug jeg hen i Guds Navn og i den første Pas blev min Hest, som jeg reed paa, skudt tversigennem ved mit Laar for i Sadlen, dog han bar mig dog retskaffent gjennem fjenden; saa hug jeg paa samme Viis gjennem den anden Pas, hvor min Hest midi iblandt Fjenderne blev skudt 2den Gang bag ved mit Laar tversigennem, af hvilket Skud han ogsaa strax styrtede og blev død paa Stedet. Saa maatte jeg fattige Karl løbe til fods i min Rustning med min Pistol i Haanden og da havde jeg hartad overgivet mig, saa kom or Herre endda og hjalp, at Niels Krabbes Staldmester, en vakker Karl, som fulgte mig og reed under mit Compani, kom ridendes og som han kom ret lige ad mig, da blev han skudt igjennem hans Hoved af Fjenden, saa han strax for min Fod styrtede af Hesten, saa raabte jeg til en af mine Ryttere, som var sal. Søren Knudsens Karl paa Throdie, at om der var Ære i hans Liv, da skulde han nu hjælpe hans Ritmester og gribe meg den ledige Hest, hvilket han ogsaa som en ærlig Karl gjorde, og gav jeg hannem strax 8 Rosenobler for hans Tjeneste om Aftenen, jeg kom i Qvarteer. Der jeg kom paa samme Hest, saa hug jeg til den 3die Pas og blev atter skudt paa min Rustning, dog det ikke igjennem, saa at jeg aldrig nok kan fuldtakke Vor Herre, som saa underligen bevarede mig, at jeg ikke fik den ringeste Saar eller Skade. –Jeg tænker, her bliver ikke megen Fægtning af denne Sommer, thi vi ere nu to Dages Rejse tilbage igjen lige ad Halmstad, Aarsagen at vi hverken kan faa æde eller drikke, saa at Folket lider stor Nød. Jeg haaber næst Guds Hjælp at være hjemme paa de Tider, som Vor Herre vil forløse Dig. Du haver uden Tvivl vel hørt, at Din Broder Henrik Friis er død og Knud Gjedde, Brostrup Gjeddes Søn, er skudt. Her ere komme Cesanter fra Brandenburg og Pfalz, saa jeg haaber, at det engang maa komme til en god Ende.

  Albret married Berte Nielsdatter Friis 1601, Nyborg. Berte (daughter of Niels Friis, af Hesselager and Vibeke Christoffersdatter Gyldenstierne) was born 27 Feb 1583, Hesselager; died 31 Jan 1652, Fussingø; was buried , Ribe Domkirke. [Group Sheet]


 2. 9.  Berte Nielsdatter FriisBerte Nielsdatter Friis was born 27 Feb 1583, Hesselager (daughter of Niels Friis, af Hesselager and Vibeke Christoffersdatter Gyldenstierne); died 31 Jan 1652, Fussingø; was buried , Ribe Domkirke.

  Notes:

  Berthe Friis levede som Enke i 13 Aar. Foruden at hun alt i Kalmarkrigen havde mistet 2 Brødre og senere ved Døden berøvedes Sønnen Otto Skeel, havde hun som Enke den Sorg at see bortdø sin Svigerdatter Birgitte Rud og sin Datter Magrethe Skeel. Ved de Svenskes Indfald i Jylland 1643 reiste hun over til sine Børn i Sjælland og var hos Sønnen Christen Skeel paa Vallø, deels i København. Hos denne Søn blev hun efter hans Hustru Birgitte Ruds Død (1645) i 4 Aar og styrede hans Huus. I 1649, da Christen igen Giftede sig, reiste hun tilbage til Fussingø. Fra Mikkelsdag 1651 var hun svagelig, bestilte sin Ligkiste, Liigvogn og Liigbærer, og skjøndt daarlig og skjøndt hun fraraadedes Saadant af Søsterdatteren, Jomfru Elisabeth Lange, der havde været i hendes Huus fra Barnsben, gik hun dog i Kirke Søndagen d. 25de Januar 1652; om Aftenen blev hun alvorlig syg; d. 27de s. A. kom hendes Børn fra Viborg tilligemed Dr. Janus; Torsdagen d. 29de tog hun Sacramentet og Lørdag d. 31te Januar 1652 døde hun omtrent 69 Aar gammel. Tilstede ved hendes Død vare: Sønnen Christen, Svigersønnen Mandrup Due, Erik Rosenkrantz til Rosenholm (tidligere gift med Berthes Datter Magrethe Skeel), Christen Skeel Jørgensen til Sostrup, Datteren Ane, Frue Ide Lunge. Otto Skeels til Katholm, Mette Rosenkrantz, Erik Rosenkrantz 2den Hustru, Jomfruerne Ane Munk af Haraldskjær, Elisabeth Lange, Vibeke Skeel (Datter af Otto Skeel og Ide Lunge) og Mette Rosenkrantz (Datter af Magrethe Skeel). D. 10de Februar 1652 nedsattes Berthe Friis i Viborg Domkirke, hvorfra hun senere førtes til Ribe Domkirke. Om Berthe Friis har jeg endvidere fundet enkelte Anførsler, som her skal gjengives: 1612, d. 28de April forlod hun Skaane, hvor hun havde besøgt Manden, da denne drog med Hæren til Sverig. 1626, d. 25de Juni, stod hun Fadder i Ribe til Karine Vind, Datter af Iver Vind, senere Rigsraad, og Helvig Skinkel og 1633, d. 26de Mai døbtes I Ribe Captain Ornings Datter, Sophie, hvortil som Fadder var buden Lehnsmandens Frue, men hun sendte I sit Sted sin Fadebursqvinde, (husholderske) hvilket vidner om en høi Grad af Ringeagt for Captainen. 1639, d. 3die Juli, afleverede hun Riberhuus Lehn til Gregers Krabbe og fik Qvittance for Regenskabet fra 9de April 1629 Til Mandens Dødsdag d. 9de April 1639. Alt under 17de Mai samme aar, erkjendte Kongen at være bleven Albert Skeel 4000 Daler skyldig. Bierregrav Bylov siges at være en rigtig Copi af Berthe Friis.s underskrevne Videbog, exiterer endnu. 1648 bleve 2de af A. S. Wedels Børnebørn Studenter fra Ribe Skole, i hvilken Anledning deres Moder henvendte sig til Berte Friis og bad hende at anbefale Sønnerne til at erholde de „Skeelske Penge”, hvorved menes det af Christen Skeel d. 12te Juni 1647 oprettede Legat for Studenter. Berthe Friis.s egenhendige Svar er dateret Vallø d. 20de Juni 1649 og indeholder bl.a. Følgende: „I skriver mig til, at jeg ville tale med Christen Skiel, at Eders Sønner maatte blive indskrevne for de Skeelers Penge, saa har jeg talt med ham derom, saa han den Ene allerede og den Anden kan Intet faa denne Gang, førend det gaaer om igjen, at den Første Tid er omme. Christen Skiel har og talt baade med Kanzleren og med Bispen, at de maatte saa Kost, og svarede Bispen ham, at det skulle skee det første mulige var”. (Disse Studenters Fader, Præst Søren Andersen Wedel, havde tjent Albert Skeel paa hans Sotteseng (sygeleje). Forinden Beretningen om Albert Skeels og Berte Friis’s Liv og Levned sluttes, skal endnu tilføies Forklaring om de Gaver og Legater, de stiftede i velgjørende Øiemed. Nemlig: 1614 dorterede Albert Skeel til Skolerne i Ribe 500 DC., hvis Renter skulde tilfalde Skolens 2de øverste Hørere Findatsen er af 24de December samme aar, Capitalen er undergaaet Uheld og Indtægten derved betydelig formindsket. 1620, Mikkelsdag deeltog Skeel med Friiserne i en Gave af 1000 Daler til en Skole i Hesselager. 1623, Mikkelsdag gav Skeel 1000 Daler Species (sølvmønt: 1 speciedaler = 2 rigsbank-daler.) til Ribe Byes Fattige, hvoraf Renten af 100 Daler Species skulle tilfalde en fattig Discipel i Ribe Latinskole – Legatum Schelianum. 1638, 24de October gav Skeel Hospitalet i Varde 200 Daler Species at kjøbe Smør for, ledsaget af følgende Brev:
  „Kjære Doctor Johannes, Gud give Eder en god Dag. Eftersom der blev taalt heroppe i aftes, at Varde Hospital var saa arm, og de havde Intet til Smør, saa sender jeg Eder nu 200 Rigsd., at I med Præsten og Borgmester i Varde vilde sætte ud til visse Folk, at de der i Hospitalet kunde have Renten deraf at kjøbe Smør for. Gud befaler jeg Eder.

  Albert Skiell”.

  1640, 12te Januar skænkede Berte Friis en Capital af 1600 Daler Sp., Renten af de 1000 Daler til de Fattige og Hunsarme paa Fussingø Gods og renten af 600 Daler til en Skolemester i Bjerregrav under samme Gods. 1641, Mikkelsdag gav Berte Friis til Degnen I Aulum under Leergrav Gods Renten af 200 Daler Sp., der skulde udredes af Leergravs Eiere; men da Renten ikke var betalt fra Aar 1681 til 1732, fandt Berthe Friis’s nærmeste Paarørende, C. L. v. Plessen og Iver Rosenkrantz (Gifte resp. Med Berthe Friis’Sønnesøns Datter) og Søns Sønnesøns Datter sig foranledige til at søge Capital med opsparede Renter, i alt 745 Rdl., udbetalt, og ved Fundas af 30te September 1732 bestemtes, at der fremtidigen skulde tilflyde Skoleholderen i Aulum Renten af de 240 Rdl., de 5 Rdl skulde strax bruges til Skolens Reparation og de 500 Rdl. Skulle tillægges Ribe Latinskole som Legatum Frisio-Schelianum og Renten deraf gives 5 fattige Disciple. Legates Størrelse er for Tiden 531 Rdl. 24 Skilling
  1647, d. 12te Juni oprettedes det Skeelske Legat for Studenter ved Københavns Univercitet samt til Huusarme, 10,000 Daler Species ogsaa heri har Berthe Friis deeltaget.

  Albert Skeel skal ogsaa have gjort Gave til Varde Hospitals Forbedrelse. Om et af ham udstedt Gjældsbrev af 1606 til Ribe Hospital for 200 Daler har været en Gave, vides nu ikke. Det skal endnu bemærkes, at Albert Skeel var Medopretter af Fundatsen af 24de Januar 1617 for Moderens Legater til Skole og Fattige i Randers. Ligeledes deltog han i Fundaten af 10de Juli 1619 for hans Svoger Frederik Friis Legat af 2000 Daler Sp. Til fattige Studenter. (Denne Fr. Friis var ikke en Broder, men en Brodersøn til den hos Hoffm. I. c. nævnte Chr. Friis, cfr. Hoffm.s. I. Stamt. „Friis“).

  Vilhelm Samuel Skeel

  Children:
  1. Christen Skeel was born 27 Jul 1603, Riberhus; died 30 Mar 1659, Copenhagen Denmark; was buried , Aalum Kirke.
  2. Christoffer Skeel was born 24 Nov 1604, Riberhus; died 16 Jun 1622, Tübingen Baden-Württemburg.
  3. 4. Otte Skeel was born 29 Nov 1605, Riberhus; died 26 May 1644, Gjorslev Gods.
  4. Anne Albretsdatter Skeel was born 24 Feb 1607, Riberhus ; died 1662; was buried , Selde Kirke.
  5. Margrethe Albretsdatter Skeel was born 1626, Riberhus; died 19 Jul 1647, Odense; was buried , Hornslet Kirke.

 3. 10.  Jørgen Lunge, (Dyre)Jørgen Lunge, (Dyre) was born 11 Oct 1577, Odden (son of Ove Christoffersen Lunge, (Dyre) and Anne Maltesdatter Sehested); died 19 Aug 1619, Birkelse Gods; was buried , Vor Frue Kirke i Aalborg.

  Other Events:

  • Profession: Rigsmarsk
  • Possessions: Til Odden

  Notes:

  Lunge, Jørgen, 1577-1619, til Odden, Rigsmarsk, blev født paa Odden 11. Okt. 1577 og var Søn af ovennævnte Ove Lunge (d. 1601). Efter Skolegang hjemme, i Viborg og i Sorø sendtes han udenlands med en Broder, og med længere Ophold i Strasburg, Genf og Padua varede denne Rejse i o. 6 Aar. Næppe var han vendt hjem, før han, dreven af Krigslyst, paa ny forlod Fædrelandet (1600) og gik i nederlandsk Tjeneste. I Danmark hvervede han et Kompagni, og dette førte han med Hæder i Kampen mod Spanierne, saa at han forfremmedes til Major og Oberstvagtmester. Paa sin Moders indtrængende Bøn drog han endelig hjem og holdt snart efter (8. Sept. 1605) Bryllup med Sophie Brahe (f. 1588), Datter af Steen B, til Knudstrup. Faa Uger derefter fik han Befaling til at hverve et Regiment paa 2000 Knægte til Brug i den Kamp mod Byen Brunsvig, som Kongen paa sin Svoger Hertug Henrik Julius af Brunsvigs Side vilde føre mod den; men Kongen opgav sin Plan, og Regimentet opløstes, inden det naaede sit Bestemmelsessted.

  Jørgen — Sophie Steensdatter Brahe. Sophie (daughter of Steen Ottesen Brahe and Birgitte Ottesdatter Rosenkrantz) was born 1588, Bodumbisgaard; died 1659. [Group Sheet]


 4. 11.  Sophie Steensdatter BraheSophie Steensdatter Brahe was born 1588, Bodumbisgaard (daughter of Steen Ottesen Brahe and Birgitte Ottesdatter Rosenkrantz); died 1659.

  Other Events:

  • Possessions: Til Odden, Birkelse og Høgholt i Vendsyssel

  Children:
  1. Birgitte Jørgensdatter Lunge, (Dyre) was born 21 Apr 1606, Odden; died 31 Aug 1628.
  2. Kirsten Jørgensdatter Lunge, (Dyre) was born 13 Jul 1608, Odden; died 10 Mar 1637, Jungetgaard paa Salling; was buried , Viborg Domkirke.
  3. Sophie Jørgensdatter Lunge was born 1609; died 30 Nov 1645, Høgholt; was buried , Vor Frue Kirke i Aalborg.
  4. Anne Jørgensdatter Lunge, (Dyre) was born 01 Feb 1610, Vestervig Kloster; died 06 Aug 1652, Tryggevælde ved Præstø; was buried , Herfølge Kirke.
  5. Lisbet Jørgensdatter Lunge, (Dyre) was born 2 Feb 1610, Vestervig Kloster; died 7 Jan 1659, Copenhagen Denmark.
  6. 5. Ide Lunge, (Dyre) was born 1 Sep 1612, Ørum; died 30 Oct 1671, Valbygaard i Hellested sogn; was buried , Aarhus Domkirke.
  7. Ove Lunge was born 19 Nov 1613, Baahus; died 21 Feb 1637, Padua; was buried , Vor Frue Kirke i Aalborg.
  8. Sidsel Jørgensdatter Lunge, (Dyre) was born 13 Jan 1615, Baahus; died 20 Mar 1657, Gavnø hovedgaard og gods; was buried , Køge Kirke.
  9. Margrethe Jørgensdatter Lunge, (Dyre) was born 1 May 1616, Elfsborg Slot i Sverige; died 7 Oct 1653, Vallø Slot; was buried , Køge Kirke.

 5. 12.  Erik Jensen BilleErik Jensen Bille was born 26 Apr 1570 (son of Jens Bille and Karen Eilersdatter Rønnow); died 06 Sep 1600, Nakkebølle.

  Other Events:

  • Possessions: Til Rønnovsholm

  Erik married Mette Andersdatter Banner 1596. Mette (daughter of Anders Banner and Dorte Ottesdatter Rud) was born 1575, Gjessingholm; died 10 Apr 1614. [Group Sheet]


 6. 13.  Mette Andersdatter BannerMette Andersdatter Banner was born 1575, Gjessingholm (daughter of Anders Banner and Dorte Ottesdatter Rud); died 10 Apr 1614.

  Other Events:

  • Possessions: Til Løgismose

  Children:
  1. 6. Anders Eriksen Bille was born 19 Mar 1600, Rønnovsholm; died 10 Nov 1657, Frederiksodde.

 7. 14.  Jacob Eriksen RosenkrantzJacob Eriksen Rosenkrantz was born 14 Oct 1567, Sandviken i Norge (son of Erik Ottesen Rosenkrantz and Helvig Jacobsdatter Hardenberg); died 09 Jun 1616, Bergen in Norway.

  Other Events:

  • Possessions: Til Arreskov, Kjærstrup m. m.

  Notes:

  Rosenkrantz, Jacob, 1567-1616, til Arreskov, Kjærstrup m. m., var Søn af foran nævnte Erik Ottesen R. til Arreskov (d. 1575) og blev født 14. Okt. 1567 paa Sandvig ved Bergen. Efter fuldendte Studier ved fremmede Universiteter (bl. a. 158 7 i Padua) blev han 1592 Hofjunker og ledsagede som saadan 1594 Kong Christian IV`s Stedfortræder ved Gustav Adolfs Daab, Christian Friis, til Stockholm. Fra 1596-98 var han Skjænk, men tog saa Afsked fra Hove og holdt 17. Juli 1599, 3 Dag e efter sin Moders Død, Bryllup i Odense med Pernille Henriksdatter Gyldenstjerne, der var født paa Baahus 13. Dec. 1576. 1601 erholdt han Nyborg Slot i Forlening, hvilket han 1610 ombyttede med Hagenskov, og dette Len, som han beholdt til si n Død, maatte han en Tid forlade, i det han i Anledning af Krigen 1612 blev beordret til Halmstad for at bistaa den derværende Lensmand, Mogens Kaas.

  Jacob married Pernille Henriksdatter Gyldenstierne 1599. Pernille (daughter of Henrik Gyldenstierne and Mette Ottesdatter Rud) was born 13 Dec 1576, Baahus; died 02 Nov 1622, Steensgaard paa Langeland. [Group Sheet]


 8. 15.  Pernille Henriksdatter GyldenstiernePernille Henriksdatter Gyldenstierne was born 13 Dec 1576, Baahus (daughter of Henrik Gyldenstierne and Mette Ottesdatter Rud); died 02 Nov 1622, Steensgaard paa Langeland.

  Other Events:

  • Possessions: Til Rudbjerggaard

  Children:
  1. Pernille Jacobsdatter Rosenkrantz died 03 Jan 1685.
  2. Helvig Rosenkrantz was born 04 Apr 1601, Kjærstrup Gods; died 1672.
  3. Mette Jacobsdatter Rosenkrantz was born 19 Apr 1603; died 04 Aug 1646, Sæbygaard.
  4. 7. Sophie Jacobsdatter Rosenkrantz was born 1608, Arreskov Gods; died 1667.
  5. Christence Jacobsdatter Rosenkrantz was born 11 Feb 1609, Nyborg Slot; died 15 Sep 1679.
  6. Edel Jacobsdatter Rosenkrantz was born 1612; died 15 Sep 1684, Totterupholm; was buried , Faxe Kirke.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard