Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Notes


Matches 1 to 50 of 3,252

      1 2 3 4 5 ... 66» Next»

 #   Notes   Linked to 
1 Om denne Peder Skeel har jeg fundet følgende Efterretninger:1548 fik Ivar Krabbe Befaling til gode Mænd at granske ”om Kronen eller Peder Skeel til Hesselballe eller hans moder haver Noget inde af Jørgen Skovgaards, som han nu trætter paa”.

1499 var P. N. Skeel Vitterligshedsvidene til et den 7de Marts af Væbner Claus Laghesson i Starup udstedte Dokument, der findes i Nielsens ”Herregaarde i Koldingegnen”,

1554 og 1556 nævnes Peder Skeel som Kongelig Slotsfoged paa Koldinghuus og i førnævnte Aar forlehnes han – ”vor Mand og Tjener” – med en Deel Gods. Han kaldtes da ”velbyrdig Svend” og har altsaa været Ugift.

1561 udstedte Erik Jensen til Egom Skjøde paa en Gaard i Hesselbalde – ”udi Starup Sogn, Jerslev Herred” – til Peder Skeel til Hesselballe.

1564 døde Peder Skeel og blev begravet i Roskilde Domkirke, hvor Ligstenen indeholder eller indeholdt Følgende: ”Ærlig og Velbyrdig Mand Peder Skeel til Hesselager (c: Hesselballe), som døde her udi Roskilde d. XI Octobris Anno DniMDLX paa det fjerde (c: 1564). Gud give hannem en salig Opstandelse og os Alle. Amen”.

Vilhelm Samuel Skeel 
Skeel, Peder Nielsen (Dyre) (I5922)
 
2 Slægten CONRADT-EBERLIN

Første slægtled.

1 a. Georg EMANUEL CONRADT-EBERLIN, f. 10 Juli 1756 i Kbh, d. 14. dec. 1826 i Helsingør. - 1763 vol. kadet i Søetaten, 1769 kadet, 1770-72 med orlogsskibet Mars i eskadre i Middelhavet, 1775 (27. dec.) sekondlt.1779-80 med orlogsskibet Holsten til Guinea og Kaptajn.1783 med fregatskibet St Jan der blev opbragt af Englænderne og indbragt til Cadiz. Optaget i adelstanden, 1784 (6. jan.) interims-ekvipagemester, 1789 (8. april)-1792 (29. marts) viceekvipagemester paa Gammelholm, 1789 (17. april) kaptajnlt., 1790 med orlogs­skibet Fyn i eskadre, 1794 med orlogsskibet Lovisa Augusta i eskadre, s. a. (juli) med orlogsskibet Den prægtige i eskadre, orlov paa grund af svagelighed, 1796 (2. febr.) 2. toldeinspektør ved Øresunds toldkammer, s. a. (11. marts) afsked af Søetaten og kar. kaptajn, 1801 (17. marts) bestyrer af den optiske telegraf, nordlige linje, 1808 (6, april) af den optiske telegraf nord for Helsingør. Kom til skade ved at springe ud af et vindue under Christiansborg slots brand 1794. - G." 18. sept. 1787 i Kbh. m. Anna Sophia Abildgaard (F: sognepræst ved Kbh. Nikolaj kirke. Peter Hersleb Abildgaard og Abelone Marie Gamborg), f. 1769 i Kbh., døbt 23. sept., d. 15 jul. 1844 i Kbh., begr. 22. s. m. paa Helliggejst Assistens kgd. - Se­pareret 1813. - 8 børn: Andet slægtled nr. 2-9.

Andet slægtled.

2 a. PETER Johan Alexei CONRADT-EBERLIN, f. 25. maj 1789 i Kbh., døbt 19. juni, d.15. maj 1847 i Kbh. - 1807 student (Helsingør), 1810 (7. april) cand. jur., 1812 (26. maj) under­kancellist i Danske kancelli, s. a. adjungeret byfogden i Hel­singør, 1814 ved Frederiksborg amt, 1815 (6. dec.) kancelli­sekretær i Danske kancelli, s. a. (27. dec.) politiassistent i Kbh., 1816 kst. assessor i Kbh. politiret, 1818 (4. marts) kgl. udnæv­nelse, 1828 (19. nov.), højesteretsassessor, 1836-40 justits­direktør for Asiatisk Kompagni, 1841 (10. juni) R. - G. 30. dec. 1821 i Fredensborg slotsk. med JOHANNE Victorine von der Recke (F: oberst, landinspektør David (Diederich) Adolph v. d. R. og Charlotte Amalie Meredin), f. 21. febr. 1800 i Fredensborg, døbt 11. april, t 20. sept. 1853 i Kbh., begr. 23. s. m. paa Helliggejst Assistens kgd. - 6 børn: Tredje slægtled, nr. 10-15.

3 b. CHRISTIANE Marie f. 8. juli 1790 i Kbh., døbt 5. aug., d. 27. jan. 1874 i Roskilde kloster, begr. 3. febr. fra Domkirken. Konventualinde i Roskilde adelige Jomfrukloster.

4 c. FREDERIK Ulrik Andreas -, f. 14. sept. 1792 i Kbh., døbt 12. okt. d. 15. febr. 1853 i Viborg. - 1811 student (Helsingør), 1814 (9. maj) cand. jur., 1815 (14. jan.) eksamen taget om 1816 (19. jan.) kopist i Kbh. politiret, 1817 (5. april) fuldmægtig, 1820 (8. dec.) politisekretær, s. a. (29. dec.) aktuar ved Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset i Kbh., 1824 (15. aug.) tillige auditør i Søetatens kombinerede ret, 1827 (26. jan.) sur­nul. assessor i Lands-, Over- samt Hof- og Stadsretten, 1836 (6 sept.) herredsfoged og -skriver i Fjends-Nørlyng herreder, 1847 (11. juni) i Middelsom, Sønderlyng og en del af Houl­bjerg herreder, 1851 (6. okt.) justitsrand. - G. 6. jan. 1825 i Kbh. m. LOUISE Richter (F: silke- og klædekræmmer, kaptajn i det borgerlige infanteri Hans Larsen R. og Andrea Wilhelmine Schack), f. 26. febr. 1799 i Kbh., døbt 26. april (N), d. 5. febr. 1825 i Kbh. - Uden børn.

5 d. JOHAN Emanuel -, f. 12. juli 1794 i Kbh., døbt 7. aug. (B), d. 9 maj 1841 i Kbh., Frederiks hospital, begr. 15. s. m. paa Helliggejst Assistens kgd. - Volontør i Rentekammeret, 1815 (20. juni) exam. jur., skriver i Rentekammerets fynske og lol­landske kontor, 1824 (13. marts) kopist i Rentekammerets dan­ske kancelli, 1826 (6, juni) i 2. jyske kontor, 1828 fuldmægtig i godsrevisionskontoret, 1841 (2. marts) i revisionskontoret for jyske m. fl. sager. - Ugift.

6 e. Anne Elisabeth (LISE) -, f. 30. marts 1797 i Kbh., døbt 29. april, d. 26. jan. 1870 i Kbh. - Konventualinde i Gisselfeld adelige Jomfrukloster.

7 f. MARIE Sophie Frederikke -, f. 17. okt. 1799 i Helsingør, døbt 5. dec. (Mariæ), d. 16. febr. 1882 paa Kbh. sygehjem. - Klo­sterfrøken i Den Thaarupgaardske Stiftelse.

8 g. CHRISTIAN FRIDERICH -, f. 28. dec. 1801 i Helsingør, d. 1. april 1802.

9 h. FRIEDRICKE Amalie-, f. 20. sept. 1805 i Helsingør, døbt 14. dec. (Mariæ), d. 23. maj 1823 i Kbh.

Tredje slægtled.

HØJESTERETSASSESSOR PETER CONRADT-EBERLINS BØRN MED JOHANNE VON DER RECKS (se nr. 2):

10 a. ADOLPH Emanuel CONRADT-EBERLIN, f. 2. okt. 1822 i Kbh., døbt 27. jan. 1823, d. 8. juli 1903 paa Dalsgaard pr. Kjelle­rup, begr. paa Frederiksberg kgd. - 1839 student (Metro­politan), 1846 (29. okt.) cand. jur., s. a. volontør i Danske kancelli, 1848-50 i finansministeriet, 1848-51 tillige fuldmægtig hos overretsprokurator Balthasar Christensen, 1851 (28. juli) kopist i Kbh. kriminal- og politiret, 1855 (25. marts) fuld­mægtig, 1856 (27. juni) birkedommer og -skriver, samt brand­direktør paa Samsø, 1858 (28. juni)-1861 (14. juni) medlem af Folketinget for Holbæk amts 4. kreds, 1866 (20. april) byfoged, politimester, by- og raadstueskriver samt raadmand i Randers, 1869 (22. sept.) virkl. kancellirand, 1871 (15. marts fra I. april) kst. birkedommer og -skriver i Kbh. amts søndre birk, 1872 (23. febr.) kgl. udnævnt, frasagde sig 1874 (juni) kancelliraads­titlen, 1878 (21. dec.) R., 1881 (7. okt.) afsked. (S.V.31). - G. 19. juli 1854 m. Julie ALFRIDA Gade, f. 27. juni 1835 i Kbh. (Fødselsstift.), d. 30. jan. 1920 paa Frederiksberg, begr. Frede­riksberg kgd. - 10 børn: Fjerde slægtled I, nr. 16-25.

11 b. Ane FREDERIKKE Louise -, f. 4. maj 1825 i Kbh., d. 26. aug. 1905 i Kbh.G, 7 nov. 1854 i Kbh. m. sognepræst i Dalby og Tureby Andreas Lauritz Carl Listov (F: overlærer Manasse Listov og Ane Elisabeth Svendsen), f. 20. febr. 1817 i Kbh, d. 14 febr. 1889 i Dalby (han g. 1° 28. sept. 1851 i Vemmetofte med Frantzine Christiane Mathilde Howitz, 1826-52)

12 c. CHARLOTTE Amalie -, f. 15. marts 1827 i Kbh., d. 30 dec 1890 paa Cathrineholm, Krummerup sg. - G. 24. maj 1851 m. proprietær CARL Eilert Eckhardt (F: købmand Christian Friderich E. og Marie Wilhelmine Johnsen) f 2 jun 1825 i Helsingør, døbt 3. juli (Olaf), d. 27. juni 1907

13 d. JOHANNE Marie Sophie -, f. 18. okt. 1829 i Kbh., d. 29 dec. 1891 paa Frederiksberg (Thaarupgaard).

14 e. MARIE Christine Henriette -, f. 11. febr. 1835 i Kbh., døbt 6. juni (H), d. 3. maj 1879. (Thaarupgaard).

15 f. PETER Frederik Johan -, f. 24. aug. 1838 i Kbh., d. 24. jan. 1895 i Kbh., begr 30. s. m. paa Assistens kgd. - 1857 student (Metropolitan) 1864 kst. underlæge i hæren, 1867 cand. med., s. a. (maj-)1869 kandidat ved Kbh. Kommunehospital, 1869 praktiserende i Kbh., 1872 (maj)-1893 (maj) kommunelæge. - G. m. MARIE Rasmine Caroline Rasmussen, f. l. nov. 1844, d. 17. nov. 1929. - 2 børn: Fjerde slægtled II, nr. 26-27.

I.

Fjerde slægtled.

BIRKEDOMMER ADOLPH CONRADT-EBERLINS BØRN MED . ALFRIDA GADE (se nr. 10):

16 a. Johanne (JONNA) Alfrida CONRADT-EBERLIN, f. 14. sept. 1855 i Kbh., d. 13. april 1921 i Aalborg. - G. 18. nov. 1885 m. dyr­læge, landbrugskandidat PETER Friis-Nielsen (F: gaardejer Niels Olsen og A. Andersen), f. 13. nov. 1849 paa Nylands­gaard pr. Havdrup, d. 26. okt. 1926 i Aalborg.

17 b. Frederikke (FRITZE) Fernanda -, f. 20. marts 1858 i Trane­bjerg, d. 4. jan. 1952 i Ordrup. Asylforstanderinde. G. 14. juli 1907 i Herlufsholm m. lektor ved Herlufsholm skole, mag. PAUL Viggo Gøtzsche (F: biskop Carl Viggo G. og Ane Marie Pauline Hjort), f. 8. dec. 1869 i Sæby, Horns h., d. 20. sept. 1948 i Kbh.

18 c. FANNY Christiane -, f. 23. april 1860 i Tranebjerg, d. 1. marts 1908 paa Frederiksberg. - Bankassistent. (Roskilde).

19 d. PETER Johan Alexei -, f. 15. juni 1862 i Tranebjerg, d. 13. maj 1900 paa hjemrejse fra Sidney. - 1880 student, studerede mineralogi, 1883-85 i kaptajn Holms konebaadsekspedition til Østgrønland, 1890 til Australien. - Ugift.

20 e. ADOLPH Theodor -, f. 21. juni 1864 i Tranebjerg, d. 16. nov. 1918 i Thisted, begr. Kbh. Vestre kgd. - 1882 student (Schneekloth), 1889 (7. juni) cand. jur., 1890 (12. juni) eksamen taget om, s. a. fuldmægtig ved Aarhus stiftamt, 1893 (april) ved Kbh. amts nordre birk, 1911 (16. juni) byfoged og -skriver i Thisted, samt herredsfoged og -skriver i Hillerslev-Hundborg herreder, s. a. (28. juni)-1914 (27. juni) tillige borgmester Thisted. - G. 28. dec. 1895 i Randers m. ANNETTE Kirstin Boje (F: købmand Jørgen Peter B. og Karen Sophie Køltzow), f. 2. Jan 1875 i Randers, d. 25. nov. 1957 i Kbh., begr. 29. s. M. paa Vestre kgd. - 4 børn: Femte slægtled I, nr. 28-31.

21 f. ALFRED Samsø -, f. 21. juni 1866 i Tranebjerg, d. antagelig omkring 1890 i U.S.A.

22 g. VIGGO Emanuel -, f. 23. dec. 1868 i Randers, d. 2. juni 1939 i New York, begr. Woodlawn Cemetery 6. s. m. - 1885-90 boghandlermedhjælper, 1890 til U. S. A., 1890-92 ved land­brug, 1892 bogholder, senere overbogholder i den am. Frelsens Hær, 1900 biblioteksassistent i New York Public Library, 1902 bibliotekar i Century Association Club, New York, 1910 bibliotekar (Head, Accessions Dept.) ved New York Public Library, 1918-28 leder først af Danish Bureau of the Committee on Public Information of the US Government, siden af den danske afd. af Foreign Language Information Service, 1925 (19. marts) R. - Siden 1912 till. indehaver af en dansk bog­handel i New York, 1919-20 till. adm.direktør for American- Scandinavian Review, medstifter af den danske hjælpeforening i New York og dens leder 1910-18, sekretær i Det danske Brodersamfunds loge i New York 1913-35. - G. 20. juni 1895 i New York m. JENNIE Green (F. Adolph G. og Elisa­beth Pavellak). f. 29. maj 1872 i Berlin, d. 15. dec. 1941 i New York. - 3 børn: Femte slægtled II, nr. 32-34.

23 h. CHARLES Andreas -, f. 21. juni 1871 i Randers, d. 27. april 1909 paa Staten Island ved New York. - Styrmand i am. rede­rier, en periode i Østasiatisk Kompagni. - G. 21. juni 1904 i Kvislemark m. BERTHA Louise Thiel (F: sognepræst Adolf Carl Gotfred T. og Sophie Frederikke Francisca Hyrup), f. 17. april 1875 i Stenmagle, døbt 30. maj [Frederiksberg]. - 2 børn: Femte slægtled III, nr. 35-36.

24 i. AXEL Georg, f. 8. marts 1873 paa Frederiksberg, døbt 23. april, d. 23. april 1948 paa Sundby hosp., bisat 29. s. m. Sundby krem. Uddannet som landmand, en tid godsadministrator i U.S.A., tilbage til Danmark 1914, ansat ved landvæsen, repræ­sentant for Kraks Vejviser, og senest antikvitetshandler i Kbh. - G. 31. marts 1904 i Hansted m. ANNA Vilhelmine Mariane Kaiser (F: proprietær Heinrich Vilhelm K. og Marianne Han­sen), f. 10. sept. 1874 paa Petersholm, Hansted, d. 14. jan. 1963 paa Frederiksberg. - Uden børn.

25 j. Alfrida (FRIDA) Charlotte Marie -, f. 19. aug. 1876 paa Fre­deriksberg, døbt 2. okt., d. 15. maj 1944 paa, Filadelfia ved Dianalund. - G. 15. juni 1899 i New York m. WILLY Heiland, f. 9. dec. 1867 i Hamburg., skilt.

II

KOMMUNELÆGE PETER CONRADT-EBERLINS BØRN MED MARIE RASMUSSEN (se nr. 15):

26 a. ANNA MARGRETHE Thekla Alvilde CONRADT-EBERLIN, f. 11. juli 1869 i Kbh., d. 25. okt. 1933 paa Kommunehosp. Kbh., begr. 31. s. m. paa Assistens kgd. - Musik- og sanglærerinde i Kbh. - Stiftede et under Dansk Adelsforbund administreret til minde om forældrene. (Vallø).

27 b. OVE Peter SICHELKOH (adopteret 13. juli 1885 af Oversergent Henrik S. og Anna Christine Jensen), f. 29. nov. 1872 . d. 23. maj 1915 i Kbh. (journalist i London, 1913 tilbage til Danmark.), G. 5 dec. 1908 i London m. Ane Kirstine (SONJA) Jansen, f. 15 dec.1886 i Ribe, d.12. april 1958 i Hellerup, skilt (hun gift 2. den 27 april 1915 m. bankfuldmægtig i Maribo Einar Gjesing Sass - Uden børn.

Femte slægtled.

I

BY- OG HERREDSFOGED, BORGMESTER ADOLPH CONRADT-EBERLINS BØRN MED ANNETTE BOJE (se nr. 20):

28 a. LIZZIE CONRADT-EBERLIN, f. 23. febr. 1897 i Kbh. G. 21. sept. 1920 i Kbh. (H) m. dommer i Thisted VIGGO Frede Thorkild Johansen. (F: postmester i Rude Jens Peter J. og Ida Joelsson), f. 13. febr. 1893 i Holsteinborg, d. 30. sept. 1964 paa Rigshospitalet, Kbh.

29 b. ERIC -, f. 1. nov. 1899 i Kbh., d. 13. maj 1943 i Køge.

30 c. ELSE -, f. 16. sept. 1903 i Kbh. - Tandlæge. - G. 13. sept. 1924 i Herlufsholm m. fhv. overlæge ved Gigtsanatoriet i Skelskør, dr. med. AAGE Henrik Christian Nyfeldt (F: fuld­mægtig Johan Ludvig N. og Anna Cathrine Larsen), f. 26. aug. 1895 i Kbh.

31 d. NIELS -, f. 18. nov. 1911 i Randers, d. 20. okt. 1964 i Kbh., - 1 søn: Sjette slægtled I, nr. 37.

II

DIREKTØR VIGGO CONRADT-EBERLINS BØRN MED JENNIE GREEN

(se nr. 22):

32 a. WALTER Harold CONRADT-EBERLIN, f. 14. april 1900 i New York. Kemisk ingeniør. G. 14. jan. 1926 i New York m. Mary Elizabeth (BETTY) Lambrecht (F: fabrikant George Jo­seph L. og Roberta Hanleg Keebough), f. 1. dec. 1903 i New York. [Chadds Ford, Pa.]. 3 børn: Sjette slægtled II, nr. 38-40.

33 b. Elisabeth (EVE) May, f. 4. sept. 1902 i New York. G. 14. febr. 1930 i New York m. generalsekretær for Danmark i Nor­disk Raad, cand. mag. FRANTZ Wilhelm Kjerulff Wendt (F: godsinspektør Hans W. og Nitetis Kjerulff), f. 24. febr. 1905 paa Hørbygaard. [Hellerup].

34 c. VIGGO Henry, f. 7. febr. 1904 i New York. Radioingeniør, Captain US Navy, Director Personel Naval Reserve, afsked 1964. G. l' 1. maj 1935 m. Katherine (KAYS) Martha Atkinson, f. 13. okt. 1909 i Indiana, d. 27. marts 1946 i Jacksonville; 2° 5. okt. 1957 i Wilmington, Del., m. DOROTHY Eleanor Scatcherd Fjeld (F: bankier Frank Otis F. og Dorothy Eleanor Scatcherd), f. 6. marts 1914 i Centralja, Wash. (Seattle, Wash). 2 børn: Sjette slægtled III. nr. 41-42.

III

STYRMAND CHARLES CONRADT-EBERLINS BØRN MED BERTHA THIEL (se nr. 23):

35 a. MINNA Alfrida Sophie CONRADT-EBERLIN, f. 25. okt. 1905 i Kvislemark. G. 12. juli 1935 i Kvislemark m. ekspeditions­sekretær under Frederiksberg kommune, cand. jur. JØRGEN Michael Carlsen (F: overretssagfører Ketil C. og Olga Marie Cathrine Lorentzen), f. 23. jan. 1910 paa Frederiksberg (Døv­stumme k.). [K.].

36 b. ADOLPH Carl, f. 19. sept. 1908 i Kbh. 1934 ingeniør i elektroteknik, 1934-37 ansat hos F. L. Smidth & Co., 1937­41 ingeniør ved Siam Cement Co., Ltd., Bangkok, 1941-46 i Australien, 1946-50 på Philipinerne, 1950-52 i Danmark, fra 1952 hos F. L. Smidth & Co., 1952-60 i Sydamerika, 1960 i Danmark. G. 3. sept. 1935 i Frederiksberg k. m. ELSE Karen Marie Schøler (F: ingeniør Peter Daniel S. og Anne Elisabeth Kristine Christensen), f. 3. sept. 1911 i Kbh. [Grøn­holt pr. Fredensborg]. 2 sønner: Sjette slægtled IV, nr. 43-44.

Sjette slægtled.

I

EKSPEDITIONSSEKRETÆR, CAND. JUR. NIELS CONRADT-EBERLINS SØN (se nr. 31):

af I. ægteskab med arkitekt Elsa Christensen:

37 a. PETER Alexei CONRADT-EBELIN, f. 28. juni 1939 i Kbh. Ud­dannet som journalist, 1960 redaktør ved Ritzaus Bureau. [K.].

II

INGENIØR WALTER CONRADT-EBERLINS BØRN MED BETTY LAMBRECHT (se nr. 32):

38 a. JOEL CONRADT-EBERLIN, f. 31. dec. 1929 i New York.

graduate Assistant, University of Massachusetts.

39 b. ELSPETH, f. 6. febr. 1932 i Buffalo, N. Y. Research Chemist [Greenwich, Conn.].

40 C. PETER, f. 14. april 1943 i Wilmington. Student, Brown, University. [Providence, R. I.)

III

INGENIØR, KAPTAJN VIGGO CONRADT-EBERLINS BØRN

(se nr. 34):

af 1. ægteskab med Kaye Atkinson:

41 a. GAI Elli CONRADT-EBERLIN f. 27. febr. 1936 i Opa Locka. G. 16. juni 1956 i Washington, D. C., M. FREDERICK Charles Cotter, f. 3. april 1931 i Detroit, Mich. [Wayne, Mich.].

42 b. VIGGO Paul, f. 11 april 1940 i Opa Locka. G. 25. juni 1960 i Jacksonville m. NANCY Cason (F: Tate Powell C, og Edna Wainmann), f. 21. sept. 1940. [Jacksonville, Florids]. 1 datter: Syvende slægtled I, nr. 45.

IV

INGENIØR ADOLPH CONRADT-EBERLINS SØNNER MED ELSE SCHØLER (se nr. 36):

43 a. PETER Carsten CONRADT-EBERLIN, f. 16. nov. 1937 pas Frede­riksberg, d. 17. febr. 1963 i Hillerød. Stud. polyt. G. 19. april 1959 i Hillerød m. NINA Elmquist Gravesen (F: over­læge, dr. med. Poul Bondo G. og Laura Elisa Balslev Elm­quist), f. 27. sept. 1939 i Kbh. [Hillerød]. 1 søn: Syvende slægtled II, nr. 46.

44 b. PAUL, f. 28. marts 1945 i Sidney.

Syvende slægtled.

I

VIGGO CONRADT-EBERLINS DATTER MED NANCY CASON

(se nr. 42):

45 a. NANCY Lynn CONRADT-EBERLIN, f. 24. okt. 1961 i Jackson­ville, Florida.

II

STUD. POLYT. Peter CONRADT-EBERLINS SØN MED

NINA GRAVESEN (se nr. 43):

46 a. CARSTEN CONRADT-EBERLIN, f. 20. marts 1959 i Roskilde. 
Conradt-Eberlin, Adolph Theodor (I23911)
 
3 C. V. A. Christensen (tidligere ejer af Aunsbjerg), der 1865 afhændede Rydhave i Ringkøbing amt til den bizarre lensgreve dr. phil. Gregers Christian Raben til Aalholm, der dog først to år efter fik skøde på den. At købe gårde i Jyllands afsides egne var på denne tid ved at blive en mode blandt det høje aristokrati. Grev Lerche havde Møltrup, grev Knuth Estvad­gaard, grev Holstein Grættrup Nedergaard o. s. v. Det var vel nær­mest interessen for hedernes opdyrkning, der lå bagved. Også Ryd-have havde et ret betydeligt hedeareal, over 300 tdr. Id., som kunne friste en interesseret opdyrker, men i øvrigt blev Rabens opmærksom­hed kanske snarest henledt på denne gård ved hans ? om end fjerne ? slægtskab med Bracht. Dennes hustru var en Norberg, og Raben havde en adoptivdatter Amalie, hans afdøde hustrus søsterdatter, af samme slægt. Hun blev i øvrigt digteren Andreas Munch en trofast hustru. Deres bryllup stod i Borbjerg kirke i oktober 1865, men hvedebrødsdagene tilbragtes dog ikke under Rydhaves tag; mens efterårs­stormene suste og sang i træernes grene, legede himmelspræt med det visne løv og drev tunge, grå skyer hen over himlen, sang den halv gamle digter i Italien om Sydens dejlighed og sin nye kærlighedslykke. Grev Raben (død 1875) såvel som hans eftermand grev Frederik Vilhelm Steen Danneskiold-Samsøe til Ulriksholm, som han 1873 solgte gården til efter året forud at have oprettet et legat på 70.000 rbdl. til trængende i Ryde sogn, gjorde begge meget for ejendommen. (Danske Slotte og Herregaarde) Raben, Greve Gregers Christian (I23644)
 
4 eller Mette Hedevig Meinarth (Meiner)? Meiners, Mette Hedevig (I29340)
 
5 Jens de Hofman (1716-85) ejede Herregaarden Kaas. Han var Fader til Karen Elisa de Hofman, hvis Ægtefælle, Kaptajn Ernst Halchuus til Aabjerg, den adlede Slægt de Hofmans Søsters Dattersøn, adledes 15. Nov 1780 med det de Hofmanske Navn og Vaaben, idet Adelsskabet ogsaa gjaldt Børnene efter hans ældre afdøde Broder Justitsraad Christian Georg Halchuus til Langholt (d. 1767). Nu blomstrer kun Kaptajnens Efterslægt, bosat i Slesvig og Nordamerika; Navnet skrives de Hoffmann. Den yngste af de fire Brødre, Niels de H. (1717-85), betraadte 1750 Embedsbanen som Landsdommer paa Sjælland og Møen, blev senere Deputeret i Rentekammeret, Konferensraad og 1777 Amtmand over Nordborg og Sønderborg Amter. Han, der døde barnløs, oprettede 1784 Stamhuset Hofmansgave, hvis første Besidder fra 1801 blev Botanikeren Niels Hofman-Bang (s. d.), en Søn af Kaptajn Claus Bang der atter var Søn af N. de H.s Hustrus første Mand, Kirurgen Claus Bang (1701-45) og af Erikka Pontoppidan, N. de H.s Søsterdatter. Iflg. Erektionsbrevet var Stamhusbesidderen berettiget til at antage Navnet H. og til at føre det adelige H.ske Vaaben, uden at dette dog hjemlede Adelsrettigheder.  Hofman, Jens de (I15154)
 
6 "Hvitfeldt" Huitfeldt, Øllegaard Henriksdatter (I1275)
 
7 (andre steder, Friedrich Christian Gustav von Wardenburg) Wardenburg, Friedrich Detlef Gustaf von (I29089)
 
8 (Brok / Brock?
--
Brock, Niels, --1534, Rigsraad, til Estrup og Vemmetofte, var Søn af nævnte Lave B. (d. 1503) i hans andet Ægteskab med Kirstine Høg, der derpaa ægtede Rigsraad Peder Lykke til Nørlund. Umyndig ved Faderens Død omtales N. B. først 1523 under Oprøret i Jylland, da han holdt sig rolig paa Estrup, uagtet han var Stifsøn af en af Oprørets Hovedmænd og maaske allerede bestemt til Svigersøn af en anden af Hovedmændene, Hr. Predbjørn Podebusk, hvis Datter Jytte han ægtede o. 1529. Han var saaledes en af de sidste jyske Adelsmænd, der opsagde Christian II sin Troskab, 2 Dage efter Frederik I's Hylding, da han truedes paa Liv og Gods. Først efter sit Ægteskab forlenedes han 1530 med Ulvborg og Hind Herreder. Nogen anden Forlening fik han aldrig, men blev omtrent samtidig optagen i Rigsraadet. Under Herredagen 1533 efter Kongens Død sluttede han sig til det katholske Flertal; ved Grevefejdens Udbrud deltog han i Møderne i Ry Kirke, hvor den jyske Adel erklærede sig for Christian III, men faldt 16. Okt. 1534 ved Svendstrup mod Skipper Clement. Hans Enke ægtede senere den bekjendte Knud Henriksen Gyldenstjerne. Han var Fader til Ovenstaaende Lave (Lage?) B. (d. 1565).

Brasch, Vemmetoftes Hist. I, 33. 47 ff. 
Brok, Niels (I2418)
 
9 (Carl Jacob Truels) Bilsted, Carl Jacob Troels (I25243)
 
10 (den ældre linje) Klöcker, Herman Lengerken von (I27300)
 
11 (Elger) Whyte, Edith Estelle Ermintrude (I29622)
 
12 (i Kastrup Rinds herred) Nielsen, Pors i Kastrup (I23997)
 
13 (ikke at forveksle med Ingeborg Skeel død 1604)
Datter af Albert Skeel og Ane Kaas, blev gift 1ste Gang med Claus Jensen Dyre til Linderumgaard (Ugilt Sogn, Vennebjerg Herred, Trap II. 38), Søn af Jens Dyre til Boller (Taars Sogn, Annex til Ugilt Sogn, Børglum Herred, Trap II. 64) og Karen Stygge. Hun var gift med Claus Jensen Dyre, da hendes Fader døde, thi fra samme Aar, 1609, haves en Order til Enevold Kruse til Vingegaard (Vinge Sogn, Sønderlyng Herred, Trap II. 361), Landsdommer i Jylland, Ulrik Sandberg til Quelstrup (Tved Sogn, Mols Herred, Trap II. 610), Christopper Gersdorff til Søbygaard (Søby Sogn, Gjern Herred, Trap II. 661) og Jens Mogensen (Juel) til Sindinggaard (Sinding Sogn, Hammerum Herred, Trap II. 768) at møde i Viborg d. 8de Mai for at skifte efter Albert Skeel og Hustru til Jungetgaard imellem Kield Brockenhuus – Søn af Johan Brockenhuus og Sophie Skeel til Leerbæk ( Hover Sogn, Tørrild Herred, Trap II. 905) som Værge for Jomfru Kirsten Skeel, Claus Dyre til Linderumgaard og Bendix Rantzau til Brandtholm (Brande Sogn, Nørvang Herred, Trap II. 889), gift med Albert Skeels tredje Datter, Karen. I Aarene mellem 1609 og 1613 maa Claus Dyre være død;( Han var død d 12te Juni 1613, cfr. Herredags Dom af denne Datum i Dombogen i Gehimearch). Thi d. 9de October 1614 blev Ingeborg Skeel gift med Palle Rodsteen. Han var Søn af Marquard Jensen Rodsteen til Lengsholm (Lendum Sogn, Horns Herred i Vendsyssel, Trap II. 32) og Agathe v. Mehlen; han er født 26de September 1590 og døde paa Brandtbierg d. 11te November 1643. Han eiede Lundsgaard (Revinge Sogn, Bjerre Herred, i Fyen, Trap I. 619) samt Brandtbierg (Kollerup Sogn, Tørrild Herred, Trap II. 906) og Hørbylund (Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Trap II. 53). Ingeborg Skeel arvede Rostrup efter sin Farsøster, Jomfru Dorthe Skeel. Man har en Herredagsdom fra 1631 I en Sag, Palle Rodsteen havde anlagt imod Rasmus Brok, Borger I Thisted, forhen I flere Aar Dorthes Foged, for at faa ham dømt til at udlevere de Gjældsbeviser, Dorthe havde udstedt til ham; men da det ved Vidner – Claus Kaas til Strandet (Ørum Sogn, Fiends Herred, Trap II. 327) og Marquard Kaas til Tidemandsholm (Taars Sogn, Børglum Herred, Trap II. 64) - ,oplyses, at Brok virkelig havde udlagt disse Beløb for Dorthe, dømtes Rodsteen til at indfrie Beviserne. Rostrup arvedes igen af hendes Datter, Christence Rodsteen, gift med Jacob Sparre, Hoffm.s Fund. IV. 408. Allerede i Slutningen af Claus Dyres Levetid og ind i hendes andet Ægteskabs Tid havde Ingeborg Skeel flere Processer i Anledning af hendes Søster Karens forgjældede Ægtefælles, Bendix Rantzaus derangerede Affairer, om hvilke Processer, som Ingeborg og den tredje Søster Kirsten Skeel maatte udholde, vil blive talt neden for, hvor Karen Skeel og Rantzau omtales.
1646, d. 16de September udstete Ingeborg Skeel en Fundats for et Legat af 500 Daler til 3 Dicible i Aalborg Skole, hvilken Gave hendes Mand alt d. 21de October 1616 havde skænket.
1651 ejede Ingeborg Skeel og Maren Urup en Deel af Store Restrup, som de i bemeldte Aar solgte. Ingeborg Havde arvet sin Deel efter sin Moders Søster, Helvig Kaas. 
Skeel, Ingeborg Albertsdatter (I0437)
 
14 (le Sage) de Fontenay, Anton Nicolaus, 1725-87, Søofficer, fødtes 3. Jan. 1725 i København, blev Sekondlieutenant i Marinen 1741, Premierlieutenant 1746, Kapitajnlieutenant 1753, Kapitajn 1755, Kommandørkapitajn 1763, Kommandør 1769 og Kontreadmiral 1776 (med Anciennitet fra 1770). – Efter nogle kortere Sørejser gik han 1744 sammen med 12 andre Officerer en Tid lang i udenrigsk Tjeneste. 1751 udkommanderedes han som næstkommanderende med Fregatten «Bornholm», Kapitajn Sievers, til de ostindiske Kolonier paa Koromandelkysten og var borte i 2 Aar. Da Chefen døde paa Togtet, blev det Fontenay, som hjemførte Fregatten. 1754 var han Kommitteret i Konstruktionskommissionen, Aaret efter som Chef for Fregatten «Christiansborg» i Vestindien, hvor Danmark overtog sine da erhvervede Kolonier; fra dette Togt vendte han først tilbage 1756. 2. Maj 1758 giftede han sig med Susanna Marie v. Hemert (f. 30. Juni 1738 d. 30. Jan. 1819), Datter af Etatsraad Joost v. H., Direktør for det afrikanske Kompagni, og Petronella Elisabeth Behagen, f. Mestecker. 1757, 59, 61 og 62 førte Fontenay forskellige Fregatter og Linjeskibe i de udrustede Eskadrer under Admiralerne Rømeling, G. F. de Fontenay (hans Fader) og Danneskjold-Laurwigen. 1766 var han Besejlingskommissær med det nye Linjeskib «Prins Frederik», 1768 og 69 paa ny Linjeskibschef i Grev Danneskjold-Laurvigens Eskadre samt Medlem af Kommissionen til Anlægget af Batteriet Lunetten. Under Kommandørkapitajn Reiersens Suspension fra Embedet som Holmens Overekvipagemester 1771-72 i Anledning af nogle Uordner med Mandskabet afløste Fontenay ham paa denne vigtige Post. I Admiral Kaas’ Eskadre 1773 var Fontenay Chef for Linjeskibet «Prins Frederik». Aaret efter opsendtes han til Norge for at studere Anlægget af en Flaadestation ved Christianssand, hvilken Plan dog ikke kom til Udførelse af Mangel paa Penge. Efter i 1775 at have faaet Division medvirkede han i forskellige Kommissioner og indtraadte endelig 1781 som Deputeret i Admiralitetskollegiet, hvor han fungerede som Referent, i hvilken Stilling han forblev til sin Død, der indtraf 19. Jan. 1787. Fontenay, der i 1778 var bleven naturaliseret som dansk Adelsmand, blev 1782 hvid Ridder. Han ligger begravet i den fransk-reformerte Kirke i København, til hvis Menighed han hørte.

Nachrichten üb. die drei Dänisch-Norwegischen Admirale le Sage de Fontenay, Kiel 1885. Danmarks Adels Aarbog 1889, S. 268.
C. With. 
Fontenay, Anthon Nicolas le Sage de (I29394)
 
15 (Ludwigsburg linjen)

KAMMERHERRE CARL FRIEDRICH LUDVIG HERMANN VON AHLEFELDS BØRN MED JOSEPHINE BLOCK (MARIX) (se nr. 90)

135 a. Marie Louise, f. 8 jan. 1849 i Paris; gift 7 okt. 1875 på Ludwigsburg m. østrigsk major August von Bredow, f. 3 febr. 1845 i Gmun­den, død 16 sept. 1891 i Wien. (Berlin).

136 b. Rudolphe Detlef Heinrich Christian, f. 1 jan 1852 på Ludwigsburg, død 1 maj 1878 i Dresden, begr. på Ludwigsburg.

137 c. Johann (Jean) Christoph Carl Otto til Ludwigsburg og Rot­hensande, f. 1 jan. 1852 på Ludwigsburg, død 22 april 1915 i Radebeul; gift 10 okt. 1878 på Dammhof i Badeis m. Emilie Louise Charlotte Elisabeth baronesse von Gemmingen-Guttenberg (F.: baron Louis von Gemmingen-Guttenberg til Dammhof og baronesse Julie Schaf­falitzky de Muckadell), f. 27maj 1858 på Dammhof, død marts 1937 i Kiel. ? Børn: Niende slægtled X. (nr. 197-200)

138 d. Charlotte Albertine Bertha Henriette, f. 20 nov. 1853 på Lud­wigsburg, død 6 maj 1926 i Dresden,; gift 14 okt. 1880 i Dresden m. sachsisk gehejmeregeringsråd Bartusch Adolph Ludwig Theodor von Wilucki, f. 28 nov. 1846 i Bautzen, død 19 jan. 1914 i Dresden.

139 e. Hermine Conradine Friederike, f. 1 juni 1855 på Ludwigsburg, død ...; gift 22 april 1879 i Dresden m. sachsisk generalmajor Hesso Theodor Adolph von Wilucki, f. 13 marts 1854 i Dresden. (Danmarks Adels Aarbog-1982-84) 
Ahlefeldt, Carl Friedrich Ludwig Hermann von (I25404)
 
16 (Sehested) Sested, Claus, --o.1566, til Spandet, var Søn af Sivert S. til Kriseby og Mette Ditlevsdatter v. Thienen. Han nævnes første Gang 1523, da han for sin Fader gav Møde ved Hyldingen paa Gottorp; siden fik han af Bispen i Ribe Iver Munk Brev paa Hvolgaard, vistnok som en Følge af, at han havde ægtet dennes Frænke Lisbet Thomesdatter Juel, men da Bispen uden skjellig Aarsag atter fratog ham dette Len, maatte han til Forlig udvirke, at C. S. af Kongen fik Korsbrødregaard i Ribe i Forlening. 1547 fik C. S. endog af Kronen Skjøde paa denne Ejendom. Efter Frederik I's Død sluttede han sig strax til Hertug Christian, fulgte Hr. Johan Rantzau paa Togene i Jylland og Fyn og var bl. a. betroet at føre den fangne Skipper Clement fra Aalborg til Kolding. Alt 1530 havde han faaet Ventebrev paa efter Hr. Predbjørn Podebusks Død at maatte indløse Riberhus Len og beholde det uafløst i sin og sin Hustrus Levetid, men ikke desto mindre forlenedes dette Slot alt før Hr. Predbjørns Død til Hr. Johan Rantzau, og C. S. maatte tage til Takke med fra 1537 at være først dennes og siden Eftermanden Henrik Rantzaus Foged paa Slottet. Dog maa han have været en Mand af ikke ringe Anseelse, thi da Kongen 1539 agtede sig udenlands, var C. S. en af de 6 Adelsmænd, som fik Jylland i Befaling. Endelig 1542 fik han Riberhus i Forlening og tillige Semgaard, men fratraadte dog alt igjen 1550. Af Korsbrødregaards Tilliggende, som var blevet ham tilskjødet for Afstaaelse af hans Hustrus Livsbrev paa Riberhus, oprettede han en Hovedgaard i Spandet. Han levede endnu 17. Nov. 1566; hans Hustru døde 28. Okt. 1565.

Thiset.
 
Sested, Claus Sivertsen (I5490)
 
17 (Vagnsdatter) Galen, Margrethe Vognsdatter (I15262)
 
18 (Vauvert-Benzon) Wauvert-Benzon, Jacob Ludvig de (I18500)
 
19 1. GREN
THIENHAUSEN

Tørk Ove Haxthausen, * 7. okt. 1924 i Oslo (søn af kontorchef i Udenrigsministeriet, legationsråd, ritmester CHRISTIAN Frederik, * 21. juli 1887, d. 11. juli 1932 og ALix Brønnum Scavenius, * 13. maj 1902, d. 27. juni 1988, g. 25. okt. 1923), forfatter, filminstruktør,

gift 1° 6. okt. 1943 i Jyllinge m. Sophie Elisabeth Levy, * 14. juni 1923 i Kbh., skilt 1950;
2° 15. dec. 1950 m. GUNHILD Elise Marie Kirstine Sørensen, skilt,
3° 4. juni 1971 m. Mette Marie Margarita Løssel,skilt;
4° 28. dec. 1982 m. ULLA Marie Paul (F.: Harald Emil Paul og Lilli Elvira Syversen).
Døtre: af I. ægteskab:
a. SUSIE Kim, forfatter, g. 1° 11. juni 1966 M. JESPER Illum, skilt; 2° 1. nov. 1970 m. lektor, cand.psych. BERL Kutchinsky, skilt; 3° m. læge BENT Mortensen,
af 2. ægteskab:
b. Nina KATINKA,
c. Anne RIKKE,
d. Mette LOUISE,
af 3. ægteskab:
e. PLYS Sofie Katrine, 
Haxthausen, Tørk Ove von (I15579)
 
20 1. wife, (1834) Prinzessin Sophia Maria Theresia zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (b. 1809 - d. 1838) Reuss-Greiz, Fürst Heinrich XX. (I15109)
 
21 10. april 1868 forlader Apotheker A. H. Riise Vestindien med hele sin familie. Den består af i alt 12 personer nemlig moderen, Marie Henriette Worm, fulgt af sine ni børn nemlig Harriet (23), Thora (19), Augusta (17) og Rosa (12) der havde ansvar for de fire mindre søskende, Henny (9), Hertha (8) samt de to brødre Christian (5) og Frederik (4) medens den mindste Ingeborg (ca. 1), blev taget vare på af den medbragte sorte barnepige Nanna Lætitia Williams.

Desuden medrejste huslærerinden frk. Hendricksen fra Ærø, der havde været i Vestindien de sidste fire år for at undervise børnene. Der var altså kun ni børn med på denne hjemrejse. Derfor skal det oplyses at ældste søn, Albert (24) var i Caracas St. Martha, hvor han med økonomisk hjælp fra faderen forsøgte at starte sin egen købmandsforretning. De tre sidste af de tretten børn nemlig Karl (17) Valdemar (15) og Harald (12) var allerede - formentlig af hensyn til deres skole - tidligere anbragt i det gode lærerhjem i Nyboder, hos pastor Carl Jensen og hustru Emma Sabine født Kernn.

Kilde, Henny Harald Hansen. netapotek.dk/ 
Riise, Albert Henrik (I22058)
 
22 14 jan. 1778 naturaliseret som dansk Adelsmand. Konferensraad Carsten Tank Anker. Ejer af Eidsvold Jernværk, Deputeret i Bjergværksdirektionen, Statsraad. Han var nøje knyttet til Prins Christian Frederik. Anker, Carsten Tank (I21404)
 
23 1535-36 Acting County Sheriff Mette Mogensdatter Gøye of Ravnsborg, Denmark

She was daughter of Mogens Gøye til Krenkerup and after the death of her husband, Johan Oxe til Nielstrup, she acted as County Sheriff or Lensmand until her own death one year later.  
Gøye, Mette Mogensdatter (I1445)
 
24 1639 havde han ægtet Mette, en Datter af Peder Pedersen, Sognepræst til Sortebrødre i Viborg, og fik med hende ikke mindre end 16 Børn, deraf 7 Sønner, som han alle evnede at holde til Studier og sende paa Udenlandsrejse. De 6, der naaede den voksne Alder, kom ogsaa i anseelige Stillinger; den ældste, Peder Reenberg, blev Stiftsprovst i Aalborg, Jens blev Rector i Viborg, Frants Dr. med. og Provincial-Medicus i Aalborg, Peder Hegelund Reenberg Borgmester samme Steds, og den yngste, Morten Reenberg, en ejendommelig, kraftigt udpræget Personlighed, var Præst ved Frue Kirke og Stiftsprovst i Sjællands Stift.

Historisk Tidsskrift, Bind 7 
Reenberg, Claus Christensen (I13859)
 
25 1649 havde han ægtet Else Christoffersdatter, Datter af Borgmester Christoffer Hansen, og havde i dette Ægteskab 4 Døtre og 5 Sønner. Efter hendes Død (1675) indgik han 1678 et nyt Ægteskab med Magdalene Rhode, men havde med hende ingen Børn. Sønnerne af første Ægteskab opnaaede alle fremragende Stillinger, og den ældste Søn, Caspar, der kun 19 Aar gammel ved Faderens Hjælp blev Professor philosophiæ og i 1678 af ham kreeredes som Dr. med., indtog senere i mange Aar hans fremragende Plads ved Universitetet og stræbte efter Evne at vedligeholde det Bartholinske Navns Glans i Lægevidenskaben.

A. G. Sommer, Thomas Bartholin (Univers. Progr. 1858). 
Bartholin, Thomas (I16148)
 
26 1651-52 Acting County Sheriff Margrethe Hartvigsdatter Huitfeldt of Dragsmark Kloster Len, Norway.

Margrethe Huitfeldt continued the tenantcy, after her husband, Thomas Dyre til Sundsby (1605-51). As she had no children, she gave two of her estates Sundsby and Aaby in Baahus Len to students at Gøteborgs Gymnasium. She lived (1608-83).

Martin K.I. Christensen 
Huitfeldt, Margrete Hartvigsdatter (I8298)
 
27 1691 Fænrik ved Oberst Boineburgs Reg. i Norge, 1694 Fænrik ved Gylden­løves Reg. i Danmark, 1695 Løitnant, 1700 svensk Ritmester ved Oberst Ulfsparres Reg., 1709 Generaladjutant ved den svenske Hær i Norge og 1710 i Skåne, hvor han bl.a. deltog i Slaget ved Helsingborg, s. A. Oberst for det hallandske In­fanteri og Oberstløjtnant ved Generalmajor Køhlers Reg. til Hest, 1713 Oberst for de østerskånske Dragoner, 1714 Oberst for Enkedronningens Liv-Reg. til Hest. Bildt, Daniel Knudsen (I12360)
 
28 1706 Kaptajns Karakter, deltog som Kompagnichef i Prins Georgs Regiment med det danske Hjælpekorps i den spanske Arvefølgekrig, var 1709 med ved Malplaquet, 1713 Major ved Garden til Fods, 1717 kar. Oberst, 1728 Kom­mandør for Regimentet, 1731 Generalmajor, 1734 hvid Ridder, 1738 Kommandant i Citadellet, 1739 Generallieute­nant, 1746 General. Ugift, men efterlod en Datter. (DAA) Walter, Frederik Hans (I23504)
 
29 1743 den 29. Junii er jeg Peter Uldall født i Assens i Fyen, hvor min Fader, Hans Uldall var Borgemester og Byfoged. Min Moder var Kirstine Hougaard. Tilnavnet havde min Fader fra en By, Uldal kaldet, liggende i Skrydstrup Sogn, Gram Herred i Haderslev Amt, hvor hans Forfædre har boet og have en Gaard paa Kongens Gods, saavidt jeg ved, som Selvejerfolk. 1755 i Juni deponerede jeg ved Universitetet i København, og efter at jeg om Vinteren havde læst hiemme hos mine Forældre, fik jeg 1756 i Foraaret anden Examen. Min Fader vilde, at jeg derefter skulde studere Theologi, som var imod min Lyst. Endelig fik jeg Examen 1759 i Efteraaret, og rejste derpaa hjem.
1761 i Efteraaret kom jeg igen til København, for at studere Jura. Med Glæde forlod jeg mine Forældres Hus, som i mange Maader havde været mig fortrædeligt. Lykkelig var jeg dog, at mit Sind derved henvendtes til at søge den Høje-stes Beskærmelse. Hvor kan jeg takke ham for Alt det Gode, han har beviist mig. 1763 den 11. Marts fik jeg juridisk Examen som caractere laudabile. Før den Tid hørte jeg Etats-Raad Ohelitz's Collegia over Jurisprudentzen, og den berømmelige Sneedorffs over Montesquieu's l'esprit des lois. Skøndt ukendt i det øvrige af dem, erhvervede jeg dog disse to brave Mænds Yndest, og erholdt derved Plads paa Collegio Elersiano sidst i Aaret 1763.
Efterat jeg havde absolveret Examen, blev jeg Fuldmægtig ved Inquisitions-Commissionen, eller rettere hos Krigsraad Stuh, som var Auditeur derved. Med liden Fornøielse, og saa godt som for intet, tilbragte jeg derved to Aar. Jeg siger saa godt som for intet; thi Krigsraad Stuh var der ej mere end 20 Rbd. at erholde af, som jeg endda først fik to Aar derefter. Alt hvad jeg havde at underholde mig af, var de Penge jeg fik af Collegio Elersiano. Jeg erkender imidlertid endnu med Taknemmelighed den Understøttelse, jeg da nød i min forrige Værts, Feltbereder Ritters Hus.
1765 i Maj blev jeg Fuldmægtig hos Etatsraad, daværende Højeste-Rets-Advocat Johan Joachim Anchersen. Dette var Begyndelsen til min Lykke.
--
Slægten Uldall stammer fra Byen Uldal i Gram Her- red, Haderslev Amt i Sønderjylland, og i Følge Sagnet fra en af de Gaarde, som var skænket til nogle af Gøngernes Befalingsmænd til Løn for deres Tapper- hed under Kjøbenhavns Belejring. Peter Uldall blev født i Assens den 29. Juni 1743. Om hans Fader Hans Pedersen Uldall, der var født 1705, fortælles, at han som ung stod ved et Regiment i Sønderjylland og dér af Kongen selv blev udtaget til Lakaj og paa den Maade kom til Kjøbenhavn, hvor han lærte sin Kone at kende, der havde tjent ved Hoffet i 1 1 Aar som Vadske- og Kokkepige. Hun hed Kirstine Hansdatter Hougaard og var født 1714 og døde 1796. Sikkert er det i hvert Tilfælde, at han tog dansk-juri- disk Examen med 1. Karakter 1741, da han var 36 Aar, og at det var efter en Ansøgning, som var skrevet og undertegnet af hans Kæreste, at han 1742 blev By- foged (1755 tillige Borgmester) i Assens og Herreds- foged i Baag og Vends Herreder, hvor han døde 1782. Deres ældste Søn, Peter Uldall, blev sat til Stude- ringerne og blev allerede 1755 Student, kun 12 Aar gammel. Det var vel paa Grund af hans store Ungdom, at Faderen beholdt ham hjemme i Assens et helt Aar, medens han læste til Baccalaureus-Examen, som han tog i Efteraaret 1756. Faderen bearbejdede ham ivrigt for at faa ham til at studere Theologi, hvilket Sønnen ikke havde Lyst til, men Faderens Villie sejrede.

Clausen, Julius, 1868-1951; Rist, Peter Frederik, 1844-1926 
Uldall, Peter (I20335)
 
30 1759 giftede han sig med sin Kusine Ulrikke Margrethe le Sage de Fontenay, Datter af Kommandør Benjamin le Sage de Fontenay og Marie Tigh Fontenay, Ulrikke Margrethe le Sage de (I29396)
 
31 1773 Student fra Metropolitanskolen, 1776 Cand. jur., 1778 Kopist i Kancelliet, 1779 Kancellisekretær, 1781 Byfoged, Auktionsdirektør, Postmester og Magasinforvalter i Frederikshald, s. A. Justitsraad, 1796 tillige Sorenskriver i Ide og Marker, 1803 Sorenskriver i Bamble. Klöcker, Hans Holst von (I28095)
 
32 1776 optaget i den tysk-romerske adelsstand Dorrien, Johann von (Dörrien) (I18446)
 
33 1782 Herredsfoged i Slies og Fyssing Herreder, 1783 Justitsraad Klöcker, Nicolai von (I28100)
 
34 1788 ægtede han sin Formands Enke, Anna Wiinholt, f. Hansen, der døde 1798, hvorefter han 1799 ægtede Anna Nannestad (f. 1775 d. 1853), Datter af Dr. theol. N. E N. i Odense. Boisen, Biskop Peter Outzen (I25226)
 
35 1799 Student fra Kongsberg, 1805 Cand. jur., s. A. Kopist i Rentekammeret, 1806 Fuldmægtig, 1810 Kancellisekretær, 1811 Byfoged i Aalborg og Birkedommer i Nørre Sundby Birk, s. A. Kancelliraad, 1813 tillige Auktionsdirektør i Aalborg og Nørre Sundby. Klöcker, Peter Kofoed Marinus von (I28097)
 
36 1851 Storbrittanisk Vicekonsul i Nakskov, Formand for Nakskov Byraad, Medlem af Nakskov Havnebestyrelse, Direktør for Nakskov Gasværk, stiftede sammen med sin Hustru ved Fundats af 30. Okt. 1869 "Legatet af 20. Okt. 1869" med 2000 Rdl., hvis renter ved juletid uddeles til Trængende uden Hensyn til Stand eller Stilling Hage, Christopher Theodor Friedenreich (I20736)
 
37 1853, Kopist ved Københavns Politi.
1854, Fuldmægtig.
1856, Politiassistent i København.
1863-1870, Borgmester, Byfoged og Biskriver i Nibe, Herredsfoged og Skriver i Hornum Herred.
1879, Birkedommer og Skriver i Aalborg Birk, Herredsfoged og Skriver i Fleskum Herred. 
Preetzmann, Christian (I18074)
 
38 1860 m. et dansk skib til Skt. Croix, 1864 navigationseks., skibskaptajn, 1874 (7. juli) registreret i det danske konsulat i Bangkok, Siam, d. 5. okt. 1882 i Bangkok, begr. på den protestantiske kgd. Gift den 2. juni 1875, kirkeligt viet 28. marts 1882 i Bangkok m. Anna Margrethe Elisabeth Komsjoo Lee (Mac Jen) Hoff, Malthe Sehested (I27615)
 
39 1867 student i Roskilde, 1874 (27. juni) cand. theol., 1874-1876 huslærer hos sognepræst Wilhelm Bech i Ørslev, 1876 (11. aug.) kapellan i Ørsted, 1878 (7. jan.) sognepræst i Ansager, 1883 (16. marts) sognepræst i Vallensbæk indtil sin afsk. 1913 (19. sept.), flyttede herefter til Kbh., d. 25. juni 1928 i Kbh. Hoff, Henrik Muhle (I27618)
 
40 1914 rekrut, senere kornet ved gardehusarreg., 1918 frivillig i den finske krig, først ved flyvestation nr. 1, senere ved nr. 2 i Antrea i Karelen, hvor han en overgang var chef, bankas., sekr. i A/S Levers Brothers, 1925 flyvercertifikat fra Farmans flyverskole i Paris, 1927 (1. april) sekondløjtn. ved gardehusarreg., uddannet militærflyver i Lundtofte, 1928-30 arbejdet i Amerika og Mexico, indkaldt som observatør i hæren efter hjemkomsten fra Amerika, privatflyvercertifikat, dannet A/S Dansk Sportsflyvning, der eksisterede i 3 år, og hvor han selv var dir. og flyver, 1940 i Finland som frivillig, krigsflyver ved 28. jægereskadrille i sydvest Finland, 1940 (7. april) igen i Danmark, forfatter (Fi.M.M.1918), (Fi.M.M. 1939-40), (Fi.FrA.m.sv.1918), (Fi.FrA.m.sv.1939-40), (Fi.FI.M.K.), d. 22. sept. 1977, bis. 27. s.m. fra Bisbebjerg krematorium. - G. 1° 3. dec. 1920 i Kbh. m. Ellen Margrethe Nielsen; skilt 13. juli 1923; 2° 14. juli 1923 i Kbh. (b.v.) m. Inger Elise Andresen (F.: professor, odont. tandl., Oslo Viggo Andresen og Arvila Conradine Claeson), f. 15. dec. 1900; skilt 27. april 1928; 3° 16. juli 1932 i Skovshoved m. Eva Creutz Nathansen, f. 31. marts 1909; skilt 1945; 4° 3. may. 1954 i Kbh. m. Jenny Margrethe Christensen, f. 19. okt. 1928; skilt 29. okt. 1960. Clauson-Kaas, Knud Alexander Carl Christian Collis Frederik (I22642)
 
41 1935 student fra Øregård gymnasium, 1940 cand. polyt., 1943 mag. scient. (Kbh.s Univ.), 1979 dr. techn. h.c. (Den polytekni­ske Læreanstalt), 1987 dr.scient. h.c. (Kbhs. Univ.), 1940 kemiker ved A/B Leo, Helsingborg, 1940-41 ved A/S Titan, Kbh., 1942 ved Kbhs. Univ.s kemiske laboratorium, 1943-45 ved Eidgenóssische Technische Hochschule, Zurich, 1945-48 ved Kbh.Univ.s kemiske laboratorium, 1949-54 ved Sadolin og Holmblad, Kbh., 1954-56 ved Israel Instituts of Technology, Haifa, Israel, 1956 eget laboratorium i Farum, 1987 laboratoriet overtaget af medarbejderne, herefter ansat sst., 1957-59 form. for Kemisk Forening, 1963 medl. af Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), 1963 tildelt Julius Thomsen Medaljen. - G. 1° 3. marts 1945 i Zürich m. Margaretha Hermina van Sluys (F.: inspektør Henri Jean Jacques van S. og Henriette Gertruida ter Kuile), f. 20. okt.1916 i Salatiga, Java; skilt 14. nov. 1974; 2° 8. febr. 1975 i Kbh., (b.v. ) m. lektor Marianne Kastberg (F.: grosserer Otto Emil K. og Gurli Paula Haagensen), f. 14. febr. 1945 i Kbh.; skilt 1988. [K.] - 3 sønner: Clauson-Kaas, Niels Konrad Friedrich Wilhelm (I26474)
 
42 1947 - Emigration - Rio de Janeiro, Brazil Gustavsen, Kirsten (I3240)
 
43 1950-53 var han ekspeditionschef for hospitalsskibet Jutlandia som Dansk røde kors i samarbejde med den danske regering sendte til Sydkorea for at yde humanitær hjælp under Koreakrigen Hammerich, Kai (I29371)
 
44 1st Baron Waldegrave Waldegrave, Henry (I29666)
 
45 1st Duke of Berwick FitzJames, James (I29668)
 
46 1st Duke of Marlborough Churchill, John (I29669)
 
47 1st Earl Waldegrave Waldegrave, James (I29664)
 
48 2 børn, Edele Elisabeth og Hans Christian, begge døde i 2-aars alderen Braëm, Johan (I13634)
 
49 2 Marriage to William James Robert Peel, 3rd Earl Peel Soames, Charlotte Clementine (I29635)
 
50 28 Maj 1790 naturaliseret som dansk Adelsmand med navnet Anker. Anker, Jan (I26657)
 

      1 2 3 4 5 ... 66» Next»This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard