Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Holger Skeel

Holger Skeel[1, 2]

Male 1699 - 1764  (64 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Holger Skeel 
  Born 2 Apr 1699  Birkelse Gods Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Geheimeraad, Stiftamtmand paa Sjælland, Kongelig amtmand paa Nordborg Slot (1730-46) 
  Possessions Stamherre til Birkelse, Herre til Mullerup, Mørup og Faarevejle 
  Died 9 Mar 1764  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Buried Vor Frue Kirke i Aalborg Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Holger Andersen Skeel, Søn af Anders Skeel og Sophie Amalie Vind, Geheimeraad, Stiftamtmand I Sjælland, Ridder (Storkors) af Dannebrogen Stamherre til Birkelse, Herre til Mullerup, Mørup og Faareviele, er født d. 2den April 1699.
   Den 22de Marts 1717 blev Skeel Hofjunker.
   - 2den August 1721 Kammerjunker.
   - 8de April 1730 Etatsraad.
   - 22de Mai 1730 Amtmand over Nordborg og Ærø. Huuslærer hos Skeel var dengang Albert Christopher Klagenberg, senere Præst I Bryndum. Klagenberg ældste Søn hed Holger, cfr. D. Nielsen: Skads Herred 235. Skeel ankom 2den Juni 1730 til Nordborg, cfr. Danske Saml. VI. 155.-2den Pinsedag 1741 communicerede han og Hustru første Gang i Kirken, da al privat Commuien ved Rescript af 7de Januar 1741 blev forbudt,
   - 22de September 1738 Conferenceraad.
   - 31te Marts 1747 Ridder af Dannebrog.
   - 27de September 1748 Stiftamtmand i Ribe.
   - 27de October 1750 Stiftamtmand i Sjælland.
   - 31te Marts 1755 Gehimeraad.
   Den 12 April 1730 stod Holger Skeels Bryllup paa Københavns Slot med Regitze Sophie Baronesse af Güldencrone (Gyldenkrone), Datter af Baron Christian Güldencrone til Vilhelmsborg og Amalie Margrethe Moth).
   1729 arvede Holger Skeel Faareviele efter sin Farbroder, Erik Skeel.
   1735 tiltraadte Holger Skeel Stamhuset Birkelse.
   1743 arvede Skeel ved Moderens Død Mullerup. Mørup (Fjenneslev Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt, Trap I 323) har Holger Skeel tilkøbt sig.
   Bonnerup (Tostrup Sogn, Meerløse Herred, Trap I. 233 ejede Skeel nogle faa Aar og solgte den da til Grev Chr. Holstien-Ledreborg.
   1738 tilkjøbte Holger Skeel sig noget Bøndergods i Vendsyssel, men 1751 maatte han udholde en Proces med Glerup til Knudseie om „den halve Neisumgaard” (Skjæve Sogn, Dronning-lund Herred, Trap II. 54). Udfaldet af Processen kendes ikke. I Aarene 174… kjøbte Skeel Riberhuus Slots gamle Ladegaard og de tilbageværende Kudera af Slottet af Stiftamtmand Calnein, men 1751 solgte Skeel igen denne Ejendom, hvortil hørte 2 Tofter, for 5000 Rdl. til Ribe Stiftsøvrighed som Bestyrer af et Legat til de Fattige, under hvilket Legat Jordene inddroges. Holger Skeel var i sin Tid anset for en meget duelig Embedsmand. Det var ogsaa derfor, at han, uden derom at have ansøgt, blev kaldet til Stiftamtmand i Sjælland, ligesom Regeringen i 1752 ønskede, at Skeel vilde indtræde som Deputeret i Rentekammeret, hvilken Post Skeel dog frabad sig. Ogsaa omtales Skeel fordelagtigt af Danmarks Generalprocureur Stampe. Som Stiftamtmand i Ribe tog han sig meget af Opførelsen af Hospitalet i Frederitcia i Aaret 1749. Ogsaa i andre Retninger har Skeel ville sig som befordrede nyttige Foretagener. Saaledes roses han for sin Iver i at skaffe Hoffman Materiale til hans Samling af Fundater. Skønhedssands har Skeel ogsaa havt, hvad han viste ved Anlæggelsen den prægtige Have ved Mullerup. Hans Minde lever fremdeles i, hvad han velgjørende Øiemed har gjort Herom skal anføres: Han lod aarligen, saalænge han var Besidder af Birkelse udbetale 20 Rdl. til to Skoleholdere i Aaby. I 1750 skænkede han til Ribe Byes Fattige en Capital paa 140 Rdl. Den 1ste Januar 1764 stiftede han et Legat paa 400 Rdl. for fattige Husarme i Gudbjerg Sogn under Mullerup Gods. Samme Aar stiftede han en Skole i Gudbjerg og tillage samme 200 Rdl. samt opførte fra nyt Skolen i Ellerup i Gudbjerg Sogn, som hans Moder havde funderet. I 1763, netop paa sin Fødselsdag, d. 2den April blev Holger Skeel alvorlig syg og laa i længere Tid tilsengs af en Inflamationsfeber”. Han kom sig vel, men dog fra den Tid svagelig og d. 9de Marts 1764 døde han. Holger Skeel var Patron for det Skeelske Universitetslegat fra Aaret 1731, og for Roskilde Adelige Jomfrukloster fra 1763. Holger Skeels Lig staare i Skeelernes Kapel i Frue Kirke i Aalborg i en masiv Steenkiste (Trap II. 170). Regitze Sophie Gyldenkrone var født d. 22de Mai 1706 og havde ved sit Bryllup i 1730 været 5 Aar Hofdame hos Dronning Anna Sophie.
   I Aaret 1766 afstod hun Birkelse til sin Søn Anders og i samme Aar holdes der Skifte efter hendes Mand. Herved fik Sønnen Frederik Christian Mullerup, og Sønnerne Jørgen Erik og Vilhelm Matthias i Forening Faareviele, medens hun selv beholdt Mørup, hvilken Eiendom hun i Aaret 1772 solgte til Grev Knuth. Hun flyttede derefter til København og tog Ophold i en hendes tilhørende, paa Garnisonplads beliggende Gaard. Da Sønnen Anders døde i 1776, overtog Hun igen Stamhuset, men afstod atter Aaret efter til Sønnen Frederik Christian. Regitze Sophie Güldenkrone var en Dame af megen Alvor og Religiøsitet, men havde et tungt Sind, hvad ogsaa fremgaaer af hendes Dagbog. Af denne skal anføres nogle Udtalelser af hende; saaledes skriver hun 1738 paaa sin Fødselsdag, d. 22de Maj, da hun var 32 Aar gammel: „Jeg havde i min Ungdommelighed fattet Attachement, som Gud bortkaldede, og som jeg i de sidste 2 aar før hans Død ikke saae. Det var vel en Daarlighed, men den Kjærlighed kostede mig mange Taare. 1½ Aar efter hans Død som jeg i Ægteskab med min Mand, med hvem jeg nu har levet lykkeligt i 8 Aar. Jeg lærte at fornægte mig selv; thi det var først min Bestemmelse i Sorgens Øieblik aldrig at gifte mig. Tilgiv mig min Tilbøjelighed til Sørgmodighed og lad mig lære at overvinde den.” Hvem denne Genstand for hendes første Kærlighed har været, vides ikke. - En anden Begivenhed, der heller ikke opklares, fremgaaer af hendes Dagbog for 11te Maj 1741, hvor det hedder: I dag har et ondt Menneske, hvem min Mand dog havde vist al Høflighed, ved vores Bord trukket Kaarden imod min Mand og uden Guds Beskærmelse jaget den i ham. Man indbildte mig da, at han var gal, for ikke at foraarsage mig, der er frugtsommelig, Skade”. [Mon Striden var for hendes Skyld? thi Skrækken formindskedes dog ikke ved at udgive ham for gal, medmindre den egentlige Grund vilde have gjort endnu stærkere Indtryk paa hende]. - D. 31te Marts 1755, da Manden blev Gehimeraad, findes Anførslen herom i Dagbogen tilføiet: „Jeg anseer alt Saadan som Glimmer, kun at slige Velgerninger ogsaa blive Midler til at drage os nærmere til Gud.” - D. 12te April 1761 skriver hun: „I dag for 31 Aar siden havde jeg Bryllup med min kære Mand, og Tak skee Gud, som har staaet mig bi.” - Paa Mandens Dødsdag, d.9de Marts 1764, indeholder Dagbogen Følgende: „Han kaldtes til en Herlighed, der aldrig skal tages fra ham, O!min Hjerte Holger! Gud har viist sig trofast imod Dig til Din sidste Minut. Du er nu i Glæde og Hvile og jeg i Uro og mange Bekymringer.”
   Regitze Sophie Güldencrone funderede d. 29de September 1765 en Skole i Øster Hjermislev og lagde til Skoleholderens Løns Forbedring Renten aarlig af 200 Rdl. som perpetueredes i Birkelse.
   D. 27de October 1779 døde Regitze Sophie Güldencrone efter en kort Svaghed, ramt af et apoplectisk Anfald. (slagtilfælde) Hun er ligesom Manden hensat i en massiv Steenkiste i Skeelernes Capel i Frue Kirke i Aalborg.
   Portrætter af Holger Skeel og Regitze Sophie Güldencrone haves i Oliemaling paa Birkelse hos Captain Holger Skeel, hos mig (Vilhelm Skeel) samt paa Frisenborg. Holger Skeel og Regitze Sophie Güldencrone, fra hvem alle nulevende Skeeler af den ikke-grevelige Linie nedstammer, havde 12 Børn.
  Person ID I0318  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 9 Dec 2014 

  Father Anders Skeel,   b. 22 Feb 1665, Mullerup Gods Find all individuals with events at this location,   d. 25 Apr 1702, Mullerup skov Find all individuals with events at this location  (Age 37 years) 
  Mother Sophie Amalie Vind,   b. 5 Feb 1669, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 21 Jan 1743, Birkelse Gods Find all individuals with events at this location  (Age 73 years) 
  Married 27 May 1695  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Family ID F1011  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Regitze Sophie Gyldenkrone,   b. 22 May 1706, Vilhelmsborg Gods Find all individuals with events at this location,   d. 27 Oct 1779, Aalborg Find all individuals with events at this location  (Age 73 years) 
  Married 12 Apr 1730  Københavns Slot Find all individuals with events at this location 
  Children 
   1. Anders Skeel, (Andreas),   b. 26 Jan 1731, Nordborg Slot Find all individuals with events at this location,   d. 11 Nov 1776, Langholt Find all individuals with events at this location  (Age 45 years)
  +2. Amalie Margrethe Skeel,   b. 17 May 1732, Nordborg Slot Find all individuals with events at this location,   d. 21 Dec 1766, Svendborg Find all individuals with events at this location  (Age 34 years)
   3. Frederik Christian Skeel,   b. 26 Nov 1735, Nordborg Slot Find all individuals with events at this location,   d. 11 Apr 1798, Mullerup Gods Find all individuals with events at this location  (Age 62 years)
  +4. Jørgen Erik Skeel,   b. 4 Feb 1737, Nordborg Slot Find all individuals with events at this location,   d. 11 Jan 1795, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 57 years)
   5. Anna Sophie Caroline Amalie Skeel,   b. 17 Jun 1741, Nordborg Slot Find all individuals with events at this location,   d. 15 Jun 1744  (Age 2 years)
  +6. Vilhelm Mathias Skeel,   b. 2 Jun 1746, Nordborg Slot Find all individuals with events at this location,   d. 9 Apr 1817, Sorø Find all individuals with events at this location  (Age 70 years)
   7. Regitze Christine Charlotte Skeel,   b. 2 Jun 1746, Nordborg Slot Find all individuals with events at this location,   d. 10 Dec 1806, Sorø Find all individuals with events at this location  (Age 60 years)
   8. Frederikke Louise Charlotte Skeel,   b. 31 Jul 1747, Mullerup Gods Find all individuals with events at this location,   d. 10 Feb 1823, Krumstrup i Svendborg Amt Find all individuals with events at this location  (Age 75 years)
  Last Modified 21 Dec 2008 
  Family ID F0838  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Holger Skeel
  Holger Skeel
  Nordborg Slot
  Nordborg Slot
  Nordborg flække, Sønderborg amt.

  De kongelige amtmænd, der boede her var Holger Skeel til Birkelse (1730-46), Ulrik Adolph greve Danneskiold-Samsøe (1746-49) og Johan Wilhelm Teuffel baron von Pirckensee (1749-77)  EJERE

  ca. 1150 (?) Kronen

  1490 Kronen

  1564 Hertug Hans den Yngre

  1658 Hertug Hans Bugislav

  1669 Kronen

  1676 Hertug August af Nordborg-Pløn

  1729 Kronen

  1766 -1909 Forskellige ejere

  1909 Nordborg by

  1921 Stiftelsen Nordborg Slot

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.

  2. [S5] Vilhelm Samuel Skeel.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard