Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Anders Skeel

Anders Skeel[1, 2]

Male 1665 - 1702  (37 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Anders Skeel 
  Born 22 Feb 1665  Mullerup Gods Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Kaptajn i Marinen og Garden 
  Possessions Til Mullerup 
  Died 25 Apr 1702  Mullerup skov Find all individuals with events at this location 
  Buried Gudbjerg Kirke Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Søn af Jørgen Skeel og Elisabeth Bille, er født d. 22de Februar 1665 og blev d. 27de Mai 1695 gift med Sophie Amalie Vind, Datter af Kansler Holger Vind til Harrested (Hyllinge Sogn, flakkebjerg Herred, Trap I 363) og Margrethe Gjedde. Anders Skeel var Captain ved Marinerne og senere ved Garden. Mullerup Gaard og Gods (Gudbjerg Sogn, Gudme Herred Trap I. 727), (Kirkeklokken i Gudbierg Kirke er skænket 1701 af Skeel og Hustru) overdroges ved Skøde af 15de Februar 1700 fra Kristen Lausen Krarup til Anders Skeel. Allerede Aaret forud havde Anders Skeel ved Broderens Christopher Skeels Død tiltraadt Stamhuset Birkelse. Ogsaa Lindum-Overgaard ejede Anders Skeel (i November 1699) og har rimeligvis arvet denne Gaard efter Faderen. Anders Skeel kom ulykkelig af Dage, idet han d. 25de April 1702 paa Jagt i Mullerup Skove ved at springe over et Leed, hvorved Bøssen gik af, skød sig selv. Hans Lig staaer i en aaben Begravelse i Gudbjerg Kirke. Skeels Hustru Sophie Amalie Vind var født d. 5te Februar 1668. Hun byggede Mullerups Hovedbygning i Aaret 1710; den bestod af en toetages Hovedfløj og to lavere Sidefløje, alle af Bindingsværk. Stamhuset Birkelse beholdt hun efter Mandens Død, skjøndt det sees, at hans Broder, Commandeurcaptain Jørgen Skeel gjorde Paastand paa samme, hvilket foranledigede, at en Commision hvoraf Justitsraad og Landsdommer i Sjælland Hans Ehm var Medlem, indfandt sig paa Birkelse i October 1702. - Phillippi Dag 1711 overleverede Sophie Amalie Vind ifølge Bestemmelsen i Erectionsbrevet Stamhuset til Opretterens Søn Ove Skeel, hvis tyske Frue da var død. 1718, d. 28de Juni fik hun Skøde paa en Gaard i Gudbjerg fra Admiral Knud Reedtz.
   --
   Vilhelm Samuel Skeel.
  Person ID I0327  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 9 Dec 2014 

  Father Jørgen Ottesen Skeel,   b. 4 Apr 1634, Katholm Gods Find all individuals with events at this location,   d. 24 Dec 1696, Birkelse Gods Find all individuals with events at this location  (Age 62 years) 
  Mother Lisbeth Andersdatter Bille,   b. 12 Nov 1639, Arnsborg Find all individuals with events at this location,   d. 07 Apr 1714, Broholm Gods Find all individuals with events at this location  (Age 74 years) 
  Married 04 May 1662 
  Family ID F0834  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Sophie Amalie Vind,   b. 5 Feb 1669, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 21 Jan 1743, Birkelse Gods Find all individuals with events at this location  (Age 73 years) 
  Married 27 May 1695  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Children 
  +1. Elisabeth Andersdatter Skeel,   b. 1696, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 25 Oct 1760  (Age 64 years)
   2. Jørgen Skeel,   b. 16 Feb 1698, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 17 Nov 1728  (Age 30 years)
  +3. Holger Skeel,   b. 2 Apr 1699, Birkelse Gods Find all individuals with events at this location,   d. 9 Mar 1764, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 64 years)
   4. Margrethe Skeel,   b. 1701,   d. 1720, Mullerup Gods Find all individuals with events at this location  (Age 19 years)
  Last Modified 8 Mar 2012 
  Family ID F1011  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Mullerup
  Mullerup
  Gudbjerg sogn, Gudme herred, Svendborg amt.

  Christen Krarup havde i årene 1668 - 74 været kornskriver ved Pro­viantgaarden i København og førte i øvrigt en meget tilbagetrukket tilværelse som godsejer. Han ejede Mullerup i 17 år, idet han år 1700 mageskiftede gård og gods med Anders Jørgensen Skeel og af ham fik Vindum Overgaard i Viborg amt, hvor han døde 1711. Anders Skeel var født 1665. Han kom ulykkeligt af dage, idet han 1702 på jagt i Mullerup skove ved at springe over et led, hvorved bøssen pludselig gik af, kom til at skyde sig selv. Hans lig blev nedsat i åben begravelse i Gudbjerg kirke. Hans hustru Sophie Amalie Vind byggede Mullerup hovedbygning i 1710. Hun udvidede, dygtig og virksom, som hun var, på mange måder Mullerup. I 1718 fik hun således skøde på 7 gårde i Gudbjerg og Lakkendrup fra admiral Knud Reedtz til Nørlund, og året derpå til­skødede kongen hende 6 store gårde ligeledes i Gudbjerg sogn og skov til 40 svins olden og en gård i Høje, Lunde sogn, men samtidig med at hun forbedrede og udvidede sin ejendom, gik det stærkt ud over hendes Økonomi. Det medførte, at hun meget ofte måtte optage større lån med pant i Mullerup gård og gods. Hovedgården var i hendes tid i en årrække bortforpagtet. I denne periode skal eksempelvis nævnes, at besætningen i 1736 bestod af 10 heste, 34 malkekøer, 15 stk. tyre og ungkvæg, 14 svin og 8 får — en meget lille besætning! Sophie Amalie Vind døde 1743 og har efterladt minder om sig på egnen ved at fun­dere en skole i Ellerup og ved sammen med sin mand i 1701 at have skænket en kirkeklokke i Gudbjerg sogn. Efter hendes død overtog sønnen Holger Andersen Skeel Mullerup. Holger Skeel var født 1699 og gik den tids embedsvejs forskellige gra­der igennem. Fra 1748 var han stiftamtmand i Ribe og senere (fra 1750) over Sjællands stift og amtmand over Roskilde amt. Han var tilforordnet højesteret, og i 1762 blev han medlem af skattedirektio­nen. Foruden Mullerup ejede Holger Skeel Faarevejle, Birkelse, Mørup og Bonderup. Holger Skeel var i sin tid anset for en meget duelig embedsmand, der befordrede mange nyttige foretagender. Således ro­ses han for sin iver for at skaffe Hofman materiale til hans samling af fundatser. Sin skønhedssans viste han ved anlægningen af den pragt­fulde have ved Mullerup. Han gjorde meget for sine godsers opkomst, og hans minde lever fremdeles gennem hans store velgørenhed, hvoraf her skal nævnes et legat på 400 rdl., han stiftede 1764 til »Fattige Husarme« i Gudbjerg sogn under Mullerup gods, ligesom han samme år stiftede en skole i Gudbjerg. Holger Skeel døde 1764. Han var gift med baronesse Regitze Sophie Gyldenkrone, dronning Anna Sophies hofdame. Regitze Skeel afstod 1766 Birkelse til sin søn Andreas, og samme år holdtes der skifte efter hendes mand, hvorved sønnen Fre­derik Christian Skeel fik skøde på Mullerup. Sønnerne Jørgen Erik og Vilhelm Mathias fik da i forening Faarevejle. Selv beholdt hun Mørup, som hun solgte 1772. Ægteparret efterlod sig 12 børn, og fra disse nedstammer alle nulevende Skeeler af den ikke-grevelige linie. Mullerup gik nu, som ovenfor nævnt, over til sønnen senere gehej­meråd Frederik Christian Skeel, almindelig kaldet Fritz Skeel. Han var født 1735 og blev i dåben opkaldt efter Frederik IV og sin mor­fader. Han overtog stamhuset Birkelse og Nakkebølle, henholdsvis 1777 efter moderen og 1793 som arv efter sin svigermoder Sophie Amalie Cicignon, født Sehested, og døde på Mullerup 1798. Enken overlevede ham i 17 år. I ægteskabet var der ingen børn. Frederik Christian Skeel blev til sidst en meget rig mand, om end han i de første år af sin besiddelsestid synes at have haft så store ud­betalinger, at han gentagne gange havde måttet optage endda ret be­tydelige lån. Han fremtræder i øvrigt ved enhver lejlighed som en dyg­tig, energisk og samvittighedsfuld mand, der var meget afholdt på sin egn. For sine bønder var han »en virkelig Fader og Velgiører « og de » var til Gengæld i god Stand og følte sig vel fornøjede«. Han lod bygge en ny bro over graven til hovedbygningen. Han bestyrede sine godser med en sjælden dygtighed, og det ses af hans mange endnu opbevarede regnskaber til hans forvaltere, at han vidste god besked med alt — i stort som i småt. Han kom kun én gang om året til Birkelse, medens hans stadige opholdssted var det ham så kære Mul­lerup. Han ligger begravet på Gudbjerg kirkegård. Af sine rige midler stiftede han 1797 det Skeelske majorat og det Skeelske fideikommis. Gehejmerådinde Cathrine Skeel førte i sin enkestand stort hus på Mullerup, og hun var så højt anset på Fyn, at endog Frederik VI stedse i spøg benævnede hende »Dronningen i Fyen«. Hun var meget godgørende og har gennem mange legater efterladt sig et smukt og varigt minde. Til minde om sin mand satte hun i Mullerup have, hvis smukke alleer han har plantet, et monument, som den senere ejer, etatsråd Hansen, har istandsat. Det består af en muret sokkel med en marmorpiedestal, ovenpå hvilken er anbragt en urne af sten. (Danske Slotte og Herregaarde)  EJERE

  1474-1477 Claus Eriksen Bjørn
  1477-1500 Palle Andersen Ulfeldt
  1500-1530 Christopher Pallesen Ulfeldt
  1530-1535 Peder Lykke
  1535-1540 Kirsten Pedersdatter Høg gift Lykke
  1540-1548 Jørgen Pedersen Lykke
  1548-1570 Johan Friis
  1570-1571 Henrik Friis
  1571-1575 Elisabeth Henriksdatter Friis gift Huitfeldt
  1575-1583 Jacob Huitfeldt
  1583-1602 Øllegaard Jacobsdatter Huitfeldt gift Gyldenstierne
  1602-1632 Knud Axelsen Gyldenstierne
  1632-1636 Knud Axelsen Gyldenstiernes dødsbo
  1636-1657 Mogens Sehestedt
  1657-1681 Niels Mogensen Sehestedt
  1681-1683 Niels Mogensen Sehestedts dødsbo
  1683-1700 Christen Laursen Krarup
  1700-1702 Anders Jørgensen Skeel
  1702-1743 Sophie Amalie Vind gift Skeel
  1743-1764 Holger Andersen Skeel
  1764-1766 Regitze Sophie Güldencrone gift Skeel
  1766-1798 Frederik Christian Holgersen Skeel
  1798 Cathrine Skeel
  1798-1815 Slægten Skeel
  1815-1851 Gebhard greve von Moltke-Huitfeldt
  1851-1876 Adam Gottlob greve von Moltke-Huitfeldt
  1876-1882 Gebhard Léon greve von Moltke-Huitfeldt
  1882-1916 Christian Ditlev Ammentorp Hansen (Ny Hovedbygning 1884-1887)
  1916-1930 Agnes Mathilde von Hedemann gift Ammentorp Hansen
  1930-1958 Einar Ammentorp-Hansen
  1958-1980 Erling Ammentorp-Hansen-Bernhoft
  1980- Ulrik Ammentorp-Hansen-Bernhoft

  Coats of Arms - Scandinavia
  Skeel family coat of arms ©
  Skeel family coat of arms ©
  (© Copyright-created by Kannegaard All rights reserved. No part of this web site may be reproduced, published, distributed, displayed, performed, copied or stored for public or private use in any information retrieval system, or transmitted in any form by any mechanical, photographic or electronic process, including electronically or digitally on the Internet or World Wide Web, or over any network, or local area network, without written permission of the author.)

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.

  2. [S5] Vilhelm Samuel Skeel.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard