Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Mogens Skeel

Mogens Skeel[1, 2]

Male 1650 - 1694  (44 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Mogens Skeel 
  Born 15 Jul 1650  Tryggevælde ved Præstø Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Stiftamtmand i Viborg, Etatsraad, Forfatter 
  Possessions Til Fussingø, Odden, Enggaard (nu Gyldensteen) m.m. 
  Died 5 Aug 1694  Lingen Westfalen Find all individuals with events at this location 
  Buried Aalum Kirke Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Skeel, Mogens, 1650-94, Stiftamtmand, Søn af Rigsraad Christen Skeel og Margrethe Lunge, er født paa Tryggevælde 15. Juli 1650. Efter sin Moders Død 1653 opdroges han hos sin Moster Fru Sidsel Lunge paa Gavnø, men kom, efter at ogsaa hun var død 1657, hjem til sin Fader. Paa sit Dødsleje dikterede denne ham det ovfr. omtalte mærkelige Brev af 27. Febr. 1659. Kort efter var han forældreløs og blev en Tid sat i Huset hos Professor Rasmus Vinding. Vi træffer ham først igjen ved hans Udnævnelse til Hofjunker 1668; men mærkelig nok tiltraadte han umiddelbart efter en længere Udenlandsrejse. 1669 var han i Italien og ansat ved Hoffet hos Prins Jørgen, der den Gang opholdt sig der; over Østerrig, Tyskland, Frankrig og England vendte han hjem til Danmark 1672, tiltraadte sin Hoftjeneste, rejste 1673 til Sverige og var derpaa Kammerjunker hos Dronning Charlotte Amalie. 1674 gik han dog i Vilhelm af Oraniens Tjeneste og deltog i Kampene i de spanske Nederlande.
  Person ID I0329  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 9 Dec 2014 

  Father Christen Skeel,   b. 27 Jul 1603, Riberhus Find all individuals with events at this location,   d. 30 Mar 1659, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 55 years) 
  Mother Margrethe Jørgensdatter Lunge, (Dyre),   b. 1 May 1616, Elfsborg Slot i Sverige Find all individuals with events at this location,   d. 7 Oct 1653, Vallø Slot Find all individuals with events at this location  (Age 37 years) 
  Married 28 Oct 1649  Vallø Slot Find all individuals with events at this location 
  Family ID F1121  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Helle Helene Rosenkrantz,   b. 8 Jun 1658, Egholm Find all individuals with events at this location,   d. 26 May 1698  (Age 39 years) 
  Married 4 Jun 1679  Egholm Find all individuals with events at this location 
  Children 
   1. Berte Skeel,   b. 1682,   d. 1698  (Age 16 years)
  +2. Charlotte Amalie Skeel,   b. 1 Apr 1685, Fussingø Find all individuals with events at this location,   d. 28 Apr 1729, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 44 years)
  Last Modified 12 Dec 2014 
  Family ID F0945  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Mogens Skeel
  Mogens Skeel
  Stiftamtmand Mogens Skeel.
  Odden
  Odden
  Mygdal sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt.

  I det 15. århundrede tilhørte gården den gamle familie Lunge. Det var gennem giftermål og arv, en gren af denne udprægede sjællandske slægt blev draget over til Jyllands nordligste egne. Hr. Anders Jacobsen Lunge, der i årenes løb blev en af landets rigeste og mest ansete mænd, medlem af rigsrådet og rigshofmester, havde i sine unge dage ægtet hr. Peder Offesen Nebs enke, fru Ingeborg Nielsdatter Panter, og fik med hende betydeligt gods. Nogle år efter hendes død holdtes der 1419 skifte efter hans svigerforældre, hr. Niels Ovesen Panter og fru Johanne, og ved denne lejlighed tilfaldt der ham anselige godser i omegnen af Hjørring, bl. a. en trediedel af den gamle herregård Asdal, foruden gårdene Knivholt og Bøgsted. Det dokument, hvori dette omtales, er nu medtaget af tidens tand og ufuldstændigt. Muligt er det derfor, at også Odden har været nævnt i det, men derom ved vi nu intet. Da hr. Anders ikke efterlod sig livsarvinger, må hans gods være blevet meget splittet ved hans død 1429, og når hr. Oluf Andersen Lunge, der var en søn af hans fætter, 1454 skrev sig til Odden, ligger det nær at antage, at han har arvet den efter rigshofmesteren ; sikkert er det i hvert fald, at hr. Oluf, der var blandt sin tids mere fremragende adelsmænd og endnu levede 1473, er den første med vished kendte ejer af gården, og at denne derefter kom til hans søn Oluf Olufsen Lunge, der døde engang i 70'erne, vistnok som slægtens sidste mand. Hans enke Karen Nielsdatter Banner bragte den til sin anden mand Vil Thomasen Galskyt, der i hvert fald 1479 og senere skrev sig til gården, men samtidig var Oluf Lunges svigersøn Henrik Friis — af Friirerne fra Haraldskær — parthaver i den og senere utvivlsomt eneejer. Han var en mand, der kun spillede en såre ringe rolle. Efter at hans første hu­stru fru Anne Olufsdatter Lunge, med hvem han havde en del børn, var blevet bortkaldt, levede han i et vistnok barnløst ægteskab med Margrete Mogensdatter Krabbe til Bøgsted, der overlevede ham i en meget lang årrække. Begges dødsår er dog ukendt. Havde Henrik Friis været en lidet betydelig mand, fik Odden i Ove Vincentsen Lunge (Dyre), der kom i besiddelse af gården ved at ægte Anne Henriksdatter Friis, da hans første hustru fru Karen Eriksdatter Rosenkrantz var død, en ejer, der spillede en meget betydelig rolle blandt sine samtidige. Hans fader var en Dyre, hans moder hørte til den familie Lunge, der tidligere havde ejet Odden, og han og hans søskende tog efternavn efter hende. I de bevægede år, der fulgte efter kong Hans' død, optrådte han snart som kriger, snart som diplomat, blev medlem af rigsrådet, opnåede ridderværdigheden og havde betydelige forleninger. Tirsbæk arvede han efter sin fader, Odden fik han med sin anden hustru, og Kragerup på Sjælland er­hvervede han ved køb. Sine godser afrundede han, som agerdyrker indlagde han sig fortjeneste, og boglige interesser synes han at have haft. Han selv døde 1540 ; hans hustru, der først havde været gift med Bjørn Andersen Bjørn til Stenalt, overlevede ham et par år. Ove Lunge har vist bygget på Tirsbæk, og det synes, at den byg­ning, som står på Odden, for en stor del skyldes ham ; nu består borgegården, foruden et par småhuse, kun af to fløje i sengotisk stil med metertykke mure, begge i to stokværk, en østre, der har sokkel af rå kamp og kælder med fladt loft, en søndre med portgennemkør­sel, tildels sokkel af hugne granitkvadre og fladloftet kælder under den østre del af bygningen. Hver af disse fløje har en blændings-prydet, men nu ikke mere kamtakket gavl. Et patriarkalkors pryder den søndre fløj, og en ejendommelighed er det, at der i murene findes talerør, hvoraf de fleste nu dog er tilmurede. Af disse to fløje synes den østre at være opført i Ove Lunges tid over en ældre kælder, som muligvis har tilhørt et hus opført af Oluf Andersen Lunge samtidig med, at han anlagde det smukke voldsted. Fra samme tid er den del af sydfløjen, som ligger vest for porten, og sammenbygningen af de to huse kan således være Ove Lunges værk. Ved midten af 17. århun­drede nævnes foruden disse to fløje en nordre grundmuret fløj i to stokværk, men noget lavere end de to andre, og en vestre fløj i ét stokværk af egebindingsværk med murede tavl og tegltag samt trefags kvist. Denne sidste bygning, der længe brugtes til bolig for forpag­teren, nedbrændte 1763 og blev genopført; hin blev nedrevet for ca. 145 år siden af en entreprenant ejer. Gårdens arkiv gjorde han frugt­bringende ved at lade det gå op i røg gennem skorstenen. Lungernes gård blev bygget på den nordligste spids af et lavt høj­dedrag eller en odde, der skød sig frem mellem lavning og eng, på begge sider omklamret af små bække, der forenede sig lige nord for højdedraget og dannede en lille sø, hvis vand brugtes til at drive gårdens mølle med. En grav tværs over højdedraget, lige syd for borgegården, skilte denne fra ladegården, der dannede en slags for­borg. Denne bestod senere (1760) af en anselig samling af bygninger — lade, øksenhus, kohus, hestestald o. s. v., alt af svært egetømmer med murede vægge og stråtag, 6 huse på tilsammen 163 fag. Heraf stod det meste indtil 1945. Det var ikke jordens rige afgrøder, der fik gårdens første ejer til at lægge den på dette sted, thi sognet, der mest består af bakker og dale, har kun et tyndt og magert muldlag på sand og grus, og vidt og bredt strakte forpiskede skove sig gennem Mygdal sogn og egnen deromkring. Fund af gamle stubbe, den hi­storiske overlevering og navne på gårde og agre vidner højlydt om, at egnens naturlige beskaffenhed har været underkastet store foran­dringer i løbet af et forholdsvis kort spand af tid. Da skovene for­svandt, rykkede hede og lejlighedsvis flyvesand frem ; endnu 1785 omtales Oddens overdrev som »sort skallet hede med rød sand un­der«, og om ageren siges det ved samme tid, at den kan »være ringe nok til sæd, thi her må mærkes, at en anselig del af agermarken be­står af løs, åben sand, under hvis overflade på et halvt kvarters tyk­kelse befindes en sort forrustet materie, blandet med rød sand og små stene«. Gården har da også omtrent 30 tdr. Id. på hver td. htk. Da hr. Ove Lunge og hans hustru var døde, kom Odden til deres sønner Tyge, som dog allerede et par år efter fulgte sine forældre i graven, og Christoffer Lunge, som faldt ved Svartå 1565. Han og hans forudgangne hustru, fru Karen Jørgensdatter Juel, blev begra­vede i det vist af ham opførte gravkapel ved Mygdal kirke. Deres pragtfulde ligsten findes endnu i kirkens kor. Deres søn Ove Lunge (død 1601) blev gårdens følgende ejer; han var selv født på den, hans bryllup med Anne Maltesdatter Sehested (død 1621) stod her 1574, og flere af hans børn så først dagens lys her, blandt dem hans duelige søn, rigsmarsken hr. Jørgen Lunge, der arvede gården og i reglen skrev sig til den, skønt han ejede adskillige andre. Efter en omhyggelig uddannelse hjemme og på rejser tumlede han sig i krig i Nederlandene, deltog med hæder i Kalmarkrigen, opnåede talrige store forleninger og blev 1616 medlem af rigsrådet, rigsmarsk og rid­der, men allerede 1619 døde han, kun 41 år gammel. Han blev lige­som sine forældre begravet i Vor Frue Kirke i Aalborg. Til latin­skolen sammesteds havde han skænket 1.000 rdl., og hans enke, fru Sophie Stendatter Brahe, der foreløbig beholdt Odden, betænkte de fattige på flere af sine godser. Hun overlevede sin mand i 40 år og havde den tunge lod at se næsten alle sine børn blive bortkaldt i deres bedste år ; syv gifte døtre og sønnen Ove, slægtens sidste mand, gik forud for moderen ; kun datteren Ide overlevede hende. Fru Sophie havde 1656 til sine børn og svigerbørn afstået de tre gårde Odden, Birkelse og Høgholt ; den sidste af disse kom da gen­nem datteren Lisbet til Rosenkrantzerne, Birkelse kom snart efter til den gren af familien Skeel, der siden stadig har været knyttet til den, og Odden deltes mellem afdøde Anne Lunges søn Just Justesen Høg og Otte Skeels enke Ide Lunge, der dog straks bortbyttede sin halv­part til sin søstersøn Mogens Christensen Skeel, som blev eneejer af gården ved 1661 at afkøbe Just Høg hans part for 14.000 rdl. (Danske Slotte og Herregaarde)  EJERE

  1454 Oluf Andersen Lunge

  ca. 1455 Voldsted anlagt; østfløjen og sydfløjens vestlige halvdel opført

  1479 Vil Thomasen Galskyt og Henrik Friis

  1487 Henrik Friis (eneejer)

  1513 Ove Vincentsen Lunge (Dyre)

  1545 Christoffer Lunge

  1619 Sophie Stendatter Brahe

  1656 Just Justesen Høg og Mogens Christensen Skeel

  1661 Mogens Christensen Skeel (eneejer)

  1702 Chr. L. v. Plessen

  1740 Chr. Rantzau

  1743 Hans Wissing

  1762 Niels Hansen Winde

  1769 C. Rougtved

  1775 Pors Bastholm Munch

  1798 S. Groth Clausen

  1806 Fr. Chr. Udbye

  1816 Christen Schou

  1827 - 41 Forskellige ejere

  1841 Christoph Gräbert

  1853 - 80 Forskellige ejere

  1880 Ferd. E. T. Tvermoes

  1890 P. G. S. Rodskier

  1913 - 56 Forskellige ejere

  1956 H. Kr. de Thurah

  Histories
  Erektionsbrev for Stamhuset Fussingø, Mogens Skeel, 1650 - 1694
  Erektionsbrev for Stamhuset Fussingø, Mogens Skeel, 1650 - 1694

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.

  2. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard