Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Albret Skeel

Albret Skeel[1, 2]

Male - 1499

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Albret Skeel 
  Gender Male 
  Possessions Til Hegnet, Frøslevgaard, Brunbjerg og Jungetgaard i Viborg Amt 
  Died 1499 
  Notes 
  • Albret Skeel Søn af Anders Skeel og Kirsten Krag, arvede Hegnet efter Faderen og anføres ogsaa som ejer af Jungetgaard, ligesom han ogsaa en tid havde ejet Frøslevgaard eller i alt fald havde part i samme.
   Ogsaa hans Ægteskaber haves forskellige Beretninger, men det Rette maa antages at være: At han først var gift med Else Frost, Datter af Jens Frost til Frøslevgaard og Frue Eline Munk, Datter af Ridder Stig Munk til Nørgaard og Mette Eriksdatter Brune (Banner). Dette sees af Dokumentet af 1471, Bilag 3 herved. Med denne sin Hustru har Skeel faaet Andel i Frøslevgaard, hvortil han nævnes 1455. Else Frost havde tilforn været gift med Niels Kat, efter hvem hun i Aaret 1454 var Enke, i hvilket Aar hun udstedte et Dokument til Dueholm Kloster paa en Gaard i Tøving.
   1455 om Hases Jord. Skiødet og Thingsvidnet findes optagne i Dueholms Diplom.
   1456, 1464 underskriver Albert Skeel til Vitterlighed paa Dokumenter i bemeldte Diplom.
   1470: Albert Skeel, til Hegnet og Junget” overdrager P. Mogensen en gaard i Tøndering, cfr. Grinderslev Kloster Pag. 149, (Univercitetets Manuskriptsamling).
   1471: Gavebrevet til Tøndering Kirke for Sjælemessen findes efter Originalen i Viborg Stiftsarkiv, cfr. Ry Kirkeskrift. Saml. V. 564. Cfr. Ogsaa Heises Diplom. Viborggense Pag. 53.
   1471 har „Albert Skeel, Væbner af Hegnet“, deeltaget i Affattelsen om Bemeldte angaaende Fiskeriet i Limfjorden, cfr. Dipl. Viborg.
   1471 udnævnes Skeel m. Fl. Til at bedømme et Mageskifte mellem Kronen og Ducholms Kloster, cfr. Dueholms Dipl. Pag. 124, jfr. Dipl.-Christiani Primi.
   1481, 1486, underskriver Albert Skeel til Vitterlighed paa Dokumenter: Barners Rosenkrantz II. Pag. 154, 166.
   1486 deltaget Skeel i at stifte Forlig mellem Biskop Jep Friis af Børglum og Niels Krabbe om noget Jord, cfr. Fam. Hvas IV. Pag. 286.
   1489 om Folriis Dom, cfr. Barners Rosenkrantz II. Pag. 170.
   1489 deeltog Skeel i Afsigelse af Landsthingsdomme, cfr. Diplom. Viborg. Pag 91 og 355.
   1490 gjorde ”Herman og Albert Skeel” Paastand paa ”Sandfergaard”. Sandfergaard ligger i Vind Sogn, Uldborg Herred (Trap: II. 789), cfr. Regist. Af 1551 over Br. Paa Kalundborg Slot, Pag 54.
   1493, 1494 og 1496 deeltager Albert Skeel i Afsigelse af Domme, cfr. Diplom. Viborg. Pag. 97, 103, og 106.
   At han efter Else Frost’s Død – som rimeligvis har fundet Sted mellem Aarene 1471 og 1477 – blev gift med Abel Dan, en Datter af Laurids Dan til Alsbjerggaard og Frue Ane Kalf til Bjørnkjær og Abel Thygesdatter (Lunge ?). Laurits Dan var Høvedsmand i Han Herred og eiede tillige Faddersbøl. 4) Hundborg Sogn og Herred, Trap II. 126. I de Optegnelser, som Ole Hermansen (Oluf Hermansen Rysted) i Hobro har gjort over Gods, der er Skjænket Viborg Domkirke, nævnes blandt Giverne: ”Frue Abel, Skeels Hustru”, cfr. Ry Kgl. Mskrsl. 4to 1263. Af de flere Steder, hvor Albert Skeel ifølge Historiens Levninger fra denne længst forsvundne Tid findes omtalt, kan det sees, at han har været en anseet og mægtig Mand paa sin Tid. Han har saaledes deeltaget i flere Eiendomsomsætninger, bortgivet Gods, været tilstæde ved, deeltaget i flere Retshanlinger, saasom Domme og Thingsvidner ofte til Vitterlighed stadfæstet vigtigere Dokumenter o.s.v.
   Jeg skal nu anføre i Chronologisk Orden, hvad jeg har fundet om denne Mand blandt mine Forfædre:
   1455 udsteder ”Albrit Skiell til Frøslevgaard” Skjøde til Dueholm Kloster paa en Gaard i Sundby, som kaldes Hase’s Jord. Samme Aar gaves der Albert Skiell Thingsvidene fra Nørre Herred – paa Mors -, at Jorden i Sundby var Hases rette Jord og efter ham hans Arvingers, som var Skeel, og havde Broder Troels Nielsen i Mariager haft den i 36 Aar af Hase og Skeel for et Laan.
   1457 har Albert Skeel til Vitterlighed hængt sit Segl under et Sjælegavebrev fra Maren Nielsdatter Krabbe, Jens Olufsens Hustru, af Bustrup. D. Mag. VI. Bustrup, Ramsing Sogn, Rødding Herred, Sallingland, Trap II. 319. Maren var Datter af Niels Krappe og Kirsten Munk, en Datter af Stig Munk og Mette Brune, Maren var Søster til Morten Krabbe, der nævnes i Dok. Af 1471 (Bil. 3 herved). – Om Jens Olufsen, see Archiver. II. 211. 214. 224. 351
   1458. Albert Skeels Skiftebrev til Mariager Kloster paa Gods i Mønsted og andet Gods i Fiends Herred.
   1464 er Væbner Albert Skeel til Vitterlighed under et Gavebrev fra Morten Krabbe til Bustrup til Dueholm Kloster.
   1464 skjøder Peder Magnussøn af Oddegaard paa Thyrholm med sin Hustru Johan Nielsdatter Samtykke to øde Gaardes Jorde i Ræsted Sogn, kaldede, den ene Pilegaards Have, den anden Hielmstoft, til Marie Magdalene Kloster, Dueholm. Til Vitterlighed har ”Albert Skiell” hængt sit Segl hos.
   1466 nævnes han som en af Dommerne i en Dom, afsagt i en Drabssag.
   1471 udstete han Gavebrevet til Tøndering Kirke, Bilag 3 herved.
   1472 haves et Thingsvidende om, at Mariager Klosters Fuld-mægtig indskjød sig for Kongen og Rigets Raad, ”der Albert Skeel gjorde sin Lavhævd paa 8 Uger, som Klosteret og han omtrættede”.
   1480 pantsætter Albert Skeel i Hegnet til Las Nielsen, en Høeg eller en Frost?
   1481 tales i et Dokument om en Gaard i Viborg, liggende mellem Albert Skeel’s og Lars Madsens Gaarde. Det sees altsaa, at Albert Skeel paa den Tid har eiet en Gaard i Viborg.
   1481 i April har Albert Skeel af Hegnet medbeseglet et Skiftebrev mellem Mester Kield Krabbe, Santor i Viborg, Niels Krabbe, Per Krabbe Mikkel Krabbe, Lucas Krabbe og Elsede Thygesdatter (Lunge) paa hendes Børns Vegne med deres Svoger og Medarving Mogens (Morten?) Mortensen (Krabbe) paa hans Husfrue, deres Søster Anes (Prestents) Vegne om Gods i Salling. Brevet er tillige beseglet af Biskob Niels (Glob) i Viborg og Oluf Person (Glob) af Vellumgaard.
   1482. Fra dette Aar haves et med Hensyn til Familieforholdene oplysende Thingsvidne fra Hindborg Herred i Sallingland, hvorunder der er vidnet, at Albert Skeel ofte paa Thinget har tilbudt at gjøre sin Broder Ivar Ret og Skjel for Jordegods, navnlig for det Gods, som Albert havde i Hindborg Herred, foruden de 5 Gaarde, som Albert Skeel’s Fader arvede efter Hr. Stig Munks Datter og deres Børn, samt at der ikke er hørt, at Alberts Fader fik mere Gods med Hr. Stig Munks Datter, Frue Lucie, end disse 5 Gaarde, 2 i Hindborg, 1 i Grove, 1 i Rixtorp og 1 i Huidbierg; at andre 3 Gaarde i Trustrups, Grofve og Brøndum har Albert ” i Være” af Erik Stygge; Gift med Albert Skeels Steddatter, Else Frosts Datter Kirsten Nielsdatter Kat. At alt andet Gods, som Albert Skeel har i Hindborg Herred, samt Vellumgaard og alt det Gods, som Wittom Pedersøn Oluf Pedersøn af Vellumgaard var gift med Alberts Søster, Ane Andersdatter Skeel. Har Wittom Pedersøn faaet Vellumgaard ved Giftermaal med Birgitte Hasesdatter, maa Gaarden senere være bleven Olofs Eiendom. Olof og Vittom havde formodentlig været Brødre (de vare af Familien Glob); Birgittes Moder var Kirsten Krag, der som Hases Enke giftede sig med Anders Skeel, hvis Datter af senere Ægteskab var Ane. Fik med Alberts Søster i Vellumgaard og Mølgaard, Rixtrorp og Steensgaard havde Mikkel Krag i Værgemaal, paa Alberts Søster, Jfr. Birgittes, Peder Hases Datters Vegne, og at, da han døde, annammede Alberts Fader samme Gods til Værgemaal paa Alberts Vegne, samt at Alberts Fader mistede Steensgaard i en Sag med Johan Biørnsen, Levede Ao. 1449 og 1457, Søn af Biørn Olufsøn og gift med Sophie Nielsdatter Rosenkrands, cfr. Stamt. 2 over Rosenkr. Hos Hoffm.: Danske Adelsm. II. Og at Albert har maattet søge Ivar Skeel og hans Moder for det Gods, de havde forkommet og for den Skade, Albert derover havde fanget. Gehimearch. Dipl., Kgl Bibl., kgl Mskrsl. Fol. 844, ”Domme og Breve vedkommende Adlen”. Her anføres Aaret for dette Thingsvidene, som ellers er aldeles stemmende med Diplomatiet, til 1472, hvilket maaskee nok kan være det rette, da Anders Skeel var død 1559 og Kirsten Hvas, Ivar Skeels Moder, 1467 og Thingsvidnet neppe er opsat til 1482.
   1482 stadfæste Erik Stygge af Frøslevgaard, Væbner, og Hustru Kirsten Nielsdatter, Else Jensdatter (Frost), ”deres kjære Moders” i Aaret 1454 oprettede Gavebrev til Dueholm paa en Gaard i Tøving, ”oprettet i hendes yderste Tid”. Til Vitterlighed om denne Stadfæstelse -, der i øvrigt efter Archivr. III. 175 er foregaaet 1477 -, har Albert Skeel hængt sit Segl hos.
   1489 findes ”Albert Skiel” at have underskrevet med Landsdommerne og Flere af Adlen en Dom, hvorved paa Horsens Raadstue kjendes Erik Stygge af Mattrup at tilkomme Folriis Dam, Damsbord og Fægang i Vrads Herred.
   1490 udgav Albert Skeel og Niels Krabbe m. Fl. et Brev om en Trætte mellem Prioren i Dueholm og dem i Harre i Sallingland om noget Jord.
   1493 skjøder Palle Kyert, Væbner, til Olof Persøn af Vellumgaard en Gaard i Hard-syssel, Vandfuld Herred i Vantburg Sogn med nogen Jord i Katkjær, dateret Skivehus. Til Vit-terlighed ombedes af Ryert Albert Skeel i Hegnet, ”min kjære Broder”, at hænge sit Segl hos.
   1494 er udstedt et Pergamentsbrev af Rinds Herredsthing, i hvilket ”Albritt Skeyll” opsiger en Capital, for hvilken han havde pansat noget Gods i Huamme, Restrop og Østerbøl.
   1495 har Albert Skeel ”i Hegnet” været Vitterlighedsvidene under et Dokument fra Herredsthing i Sallingland.
   1497 d. 12te October udstedes et Thingsvidene fra Harre Herredsthing af Flere, deriblandt Albert Skeel ”af Vaaben” (c: Væbner dvs. en mand med et våbenskjold ). Thingsvidenet angik Grændseskjeld og var forlangt af Ris Skyt af Junget.
   1499 fik Albert Skeel m. Fl. Order at overvære et Sandemandstog i Striden om Jord mellem Viborg Bispesæde og Viborg By. Endnu i Samme Aar skal Albert Skeel være død i en høi Alder.
   Anm. 1. Med Hensyn til de Beretninger, man har om Else Jensdatter Frost og som hidtil ere ansete for rigtige, skal jeg tillade mig at gjøre følgende Bemærkninger, hvoraf vil fremgaa, at det ikke kan forholde sig, som hidtil antaget, navnlig i Orion, Kvart.=Sk. II. 10-15 og Prosp. Af Danske Herreg. XIV., ”Mattrup”. Else Jensdatter Frost var Ao. 1454 Enke efter Niels Kat (”Niels Kasz Efterleverske” er ikke Niels Kaas’s, men Niels Kats Efterleverske, cfr. Archivr. III. 203, hvorefter Jep Kat – formodentlig hendes Søn med Niels Kat – nævnes 1453 ”af Frøslevgaard”).
   Med Albert Skeel var Else gift 1455, cfr. Archivr. III. 182; thi i dette Aar Kaldes Albert Skeel ”til Frøslevgaard”, hvormed stemmer Prosp. Af Dske. Hrgd. 18de Bind: ”Dueholm”. Erik Stygge var gift med Kirsten Nielsdatter og hun var unægtelig Elses Datter cfr. Archivr. III. 186 og gl. kgl. Mskrsl. Fol. 844, hvor det hedder, at Erik Stygge ”af Frøslevgaard”, Væbner og Hustru Kirsten Nielsdatter 1482 stadfæste ” deres Moders Else Jensdatters”, Gavebrev af 1454, cfr. Hermed Archivr. III. 175, hvorefter Erik Stygge alt 1477 havde stadfæstet Gaven. Dokumentet af 1482, der i øvrigt til Vitterlighed er beseglet af Albert Skeel, siger, at Gavebrevet var oprettet ”i hendes yderste Tid”, men herved maa aabenbart sigtes til en af Elses flere Aar efter 1454 gjort Gjentagelse af Gaven, hvis det i øvrigt er andet end en almindelig Tilføining ved Omtale af Afdødes Gavebrev.
   Else er vel død mellem 1471 og 1477. Albert Skeel døde i Aaret 1499. Men herefter kan Else, med hvem Skeel var gift allerede 1455, ikke have været gift med Niels Skram i Tiden fra 1454 til 1470, da Skram døde.
   Jeg maa nu antage, at Kirsten Nielsdatter var Datter af Niels Kat og at hendes Mand var Erik, af Familien Stygge og ikke af Familien Rosenkrantz. Med Hensyn til gamle Digt hos Per Syv bemærkes, at Hans først blev Konge 1481 og Erik Stygge, der først efter Kongens Tilladelse ægtede Kirsten, kunde følgelig ikke allerede 1477 stadfæste Elses Gave, hvilket jo tilkjendegiver, at han alt da var gift med Elses Datter. Archivr. III. Registeret tør ikke heller henføre Erik Stygge, gift med Kirsten Kat, til Rosenkrandserne; Erik Styggesen Rosenkrands, der oftere forekommer i ældre Dokumenter, nævnes ogsaa altid ”til Mattrup”, men aldrig til Frøslevgaard, cfr. F.eks. Archvr. I. 226-227.
   Jeg kan nu efter det saaledes Anførte ikke tro, at Niels Skram var gift med Else Jensdatter Frost, eller at Kirsten Nielsdatter, som bragte Erik Styggesen Rosenkrads Mattrup. I Thotts Mskrsl. 4to 1877-1881 anføres: ”Kirsten Skram, Datter af Jens Skram – Søn af Christen Skram og Kirsten Raadsted – til Mattrup og hans anden kone, Birgitte Skinckel, blev gift med Erik Styggesen Rosenkrands Søn af Stygge Nielsen Rosenkrands og Birgitte Rønnov” Hermed stemmer Angivelsen i Rothe’s ”Ber. Mænd” I. 711 samt i Slægtsbog, Ry kgl. Mskrsl. Fol. 777.
   I Prosp. Af Dske. Hrgde. 18de Bind, ”Dueholm”, angives Niels Skrams Hustru ved Aar 1424 at være Else Nielsdatter Glob. Jeg maa antage, at Digtet om Bortførelsen har forvexlet Navn og Sted, men i saa Fald bortfalder Forbindelsen mellem Mattrup og Frøslevgaard og mellem Frue Else Frost og Niels Skram. Nu skal jeg ikke nægte, at der dog ogsaa ere Data, som synes at kunne tyde paa en Forbindelse mellem Erik Stygge og Kirsten Nielsdatter paa den ene og Niels Skram paa den anden Side. Skrams første Kone, Frue Cecilie, gav saaledes til Mariager Kloster: Agerholm og Sveimøllegaard; Agerholm pansatte Skram senere til Dueholm Kloster, nemlig 1466, cfr. Dsk. Mag. VI. 94 og Archivr. III. 193. 1468 førte Mariager Kloster Vidne om de to Gaarde (jfr. Om Sveimøllegaard Archivr. III. 79-80). – 1470 stadfæster Skram Gaven for Sveimøllegaards Vedkommende, Dsk. Mag. VI. 95 – men først 1482 afgjordes det om Agerholm og det er da Erik Stygge og Kirsten Nielsdatter, som skjøde Gaarden til Dueholm Kloster, Archiver. III. 186. Jeg skal som en Conjectur, hvorved det her Anførte muligen lader sig forklare i Overenstemmelse med min Opfattelse af Forholdene, henstille Følgende: Niels Skrams første Kone, Cecilie, har været en Datter af Jens Frost – opkaldt efter Cecilie Eigesdatter, Jens Frost’s Velgjørerinde - , og da hun døde barnløs, har Søsterdatteren, Kirsten Kat, arvet hende, saa at det har været i Egenskab af Arvinger efter Cecilie, Niels Skrams Hustru, at Erik Stygge og Kirsten havde disponeret over Agerholm. Maaskee har dette Slægtskab med Skrams Hustru, Cecilie, bragt Mattrup til Erik Stygge og Kirsten Kat, men i saa Fald maatte han dog være en Rosenkrands. Endnu skal i denne Retning henvises til Archivr. I. 226-227, der tyder paa en Forbindelse mellem Familien Frost og ”Erik Stygge til Mattrup”. Anm. 2. I flere Slægtsbøger angives Albert Skeels anden Hustru Abel Dan, at have været Enke efter Malte Lauridsen Stifeld (Fasti ?) af Vennergaard1), da hun giftede sig med Albert Skeel, og at hun efter Skels Død giftede sig med Jacob eller Jep Skougaard til Gundestrup. Dette forholder sig neppe saaledes. I Thott’s Mskrsl. 4to 1877-1881 (Nob. Dan. General.) siges, at en Søster til Abel Dan ved Navn Else var gift med Malte Lauridsen Stifeld til Vennergaard og at en anden Søster, Karen, Snarere ”Ane”, cfr. D. Mag. III. R. VI. 338, deres Søn var Mester Anders Skovgaard., var gift med Jacob eller Jep skovgaard til Gundestrup, medens Abel Dan anføres som gift med Albert Skeel ”til Jungetgaard”.

   Vilhelm Samuel Skeel
  Person ID I0344  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 18 Dec 2014 

  Father Anders Albretsen Skeel,   d. Abt. 1459 
  Mother Kirsten Nielsdatter Krag 
  Family ID F0762  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Else Jensdatter Frost, (Bild),   d. 1482 
  Married 1454 
  Children 
   1. Kirsten Albretsdatter Skeel
  Last Modified 21 May 2008 
  Family ID F1048  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Abel Lauridsdatter Dan,   bur. Viborg Domkirke Find all individuals with events at this location 
  Children 
  +1. Anders Skeel,   d. 1558
  +2. Søren Albretsen Skeel,   d. 1524
  +3. Anne Albretsdatter Skeel,   d. 1541
   4. Lars Skeel,   d. 1538
   5. Niels Skeel
  Last Modified 21 May 2014 
  Family ID F1118  Group Sheet  |  Family Chart

 • Histories
  Albret Skeel, Gavebrev af 1471
  Albret Skeel, Gavebrev af 1471

  Coats of Arms - Scandinavia
  Skeel family coat of arms ©
  Skeel family coat of arms ©
  (© Copyright-created by Kannegaard All rights reserved. No part of this web site may be reproduced, published, distributed, displayed, performed, copied or stored for public or private use in any information retrieval system, or transmitted in any form by any mechanical, photographic or electronic process, including electronically or digitally on the Internet or World Wide Web, or over any network, or local area network, without written permission of the author.)

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.

  2. [S5] Vilhelm Samuel Skeel.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard