Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Otte Skeel

Otte Skeel[1, 2]

Male 1605 - 1644  (38 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Otte Skeel 
  Born 29 Nov 1605  Riberhus Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession 1626-29 Hofjunker, 1632 Løjtnant ved et af de jyske kompanier, 1634 Ridder, 1636 Ritmester 
  Possessions Katholm, Hessel, Birkelse, Odden, Broholm, og Frøslevgaard 
  Died 26 May 1644  Gjorslev Gods Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Til Katholm, Hessel, Birkelse, Odden, Broholm, og Frøslevgaard. Rejste i 1619 udenlands med brødrene, 1623 i Leyden, 1626 i Padua, var på hjemrejsen en kort tid i Spansk fangenskab, kom hjem i 1627. 1626-29 Hofjunker, 1632 Løjtnant ved et af de jydske kompanier, 1634 Ridder, 1636 Ritmester. Broholm, Hovedgaard i Gudme Herred, NØ for Svendborg, nævnes første Gang 1326 og tilhørte 1473-1577 Slægten Fikkesen og kom fra den til Slægten von Mehlen. Hans v. Mehlen's Enke (han døde 1608) bragte den i 2. Ægteskab til Claus Brockenhuus, der 1641 solgte Broholm til Otte Skeel. Mogens Skeel's Broderdatter (han døde 1730) Elisabeth Skeel bragte ved sit Ægteskab med Oberstløjtnant Niels Sehested Broholm til denne Slægt, som endnu ejer Godset. I sit andet Ægteskab med Viceadmiral Caspar Wessel oprettede Niels Sehested's Enke Stamhuset Broholm der ved Wessel's Død 1768 gik over til hans ældste Stifsøn, Oberstløjtnant Anders Sehested. Hovedbygningen Broholm er opført af Otte Skeel og hans Enke Ide Lunge.
  Person ID I0387  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 9 Aug 2011 

  Father Albret Skeel,   b. 23 Nov 1572, Fussingø Find all individuals with events at this location,   d. 9 Apr 1639, Riberhus Find all individuals with events at this location  (Age 66 years) 
  Mother Berte Nielsdatter Friis,   b. 27 Feb 1583, Hesselager Find all individuals with events at this location,   d. 31 Jan 1652, Fussingø Find all individuals with events at this location  (Age 68 years) 
  Married 1601  Nyborg Find all individuals with events at this location 
  Family ID F0902  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Ide Lunge, (Dyre),   b. 1 Sep 1612, Ørum Find all individuals with events at this location,   d. 30 Oct 1671, Valbygaard i Hellested sogn Find all individuals with events at this location  (Age 59 years) 
  Married 29 Jan 1632  Viborg Find all individuals with events at this location 
  Children 
  +1. Vibeke Skeel,   b. 16 Mar 1633, Katholm Gods Find all individuals with events at this location,   d. 23 Jan 1685, Voergaard i Vendsyssel Find all individuals with events at this location  (Age 51 years)
  +2. Jørgen Ottesen Skeel,   b. 4 Apr 1634, Katholm Gods Find all individuals with events at this location,   d. 24 Dec 1696, Birkelse Gods Find all individuals with events at this location  (Age 62 years)
  +3. Albret Skeel,   b. 18 Mar 1635, Katholm Gods Find all individuals with events at this location,   d. 16 Apr 1667, Katholm Gods Find all individuals with events at this location  (Age 32 years)
  +4. Otte Skeel,   b. 1636, Katholm Gods Find all individuals with events at this location,   d. 25 Nov 1696, Birkelse Gods Find all individuals with events at this location  (Age 60 years)
   5. Ove Skeel,   b. 1641,   d. 1659  (Age 18 years)
   6. Tønne Skeel,   b. 12 Jul 1642, Katholm Gods Find all individuals with events at this location,   d. 24 Aug 1659, Valbygaard i Hellested sogn Find all individuals with events at this location  (Age 17 years)
   7. Birgitte Skeel,   b. 17 Jul 1644, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 16 Apr 1659, Valbygaard i Hellested sogn Find all individuals with events at this location  (Age 14 years)
  Last Modified 10 Jan 2009 
  Family ID F0868  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Otte Skeel
  Otte Skeel
  Frøslevgaard
  Frøslevgaard
  Frøslev sogn, Morsø Sønder herred, Thisted amt.

  De første kendte ejere på Frøslevgaard var hr. Tage Nielsen og måske også hans broder Peder Nielsen af slægten Bild eller Strangesen, og sønner af selve Niels Ebbesen til Norringris. Helten fra Randers kan altså tænkes som herre på Frøslevgaard, hvis ikke sønnerne har giftet sig ind på den. Men så har den i det mindste været hans broders, for både Tage og Peder var gift med to døtre af denne Esge Ebbesen Bild, altså deres kødelige søskendebørn. Hr. Tage Nielsen var 1388 dron­ningens foged eller lensmand i Morsø Sønder herred, og hans søn Jens Tagesen nævnes 1416 til Frøslevgaard. Denne overgik imidler­tid snart derefter til fætteren Jens Pedersen Frost, Peder Nielsens søn, som forøvrigt samme år overdrog alt sit øde gods i Tøving, nemlig hr. Tages bol og Grubbes gård til Dueholm Kloster for »sin kære faders og moders og forældres sjæle og yderlig kærlighed, der prior og brødre i fornævnte kloster havde gjort ham og hans forældre«. Slægten var naturligt nok stærkt knyttet til den fromme stiftelse i Ny­købing, og få år senere, i 1422, købte hr. Tage Nielsens enke, Cecilie Esgesdatter, sig ophold for sine livsdage i klostret med en gård i Fjallerslev, en transaktion, som søstersønnen Jens Frost bekræftede. Med hans datter Else Jensdatter kom der efterhånden forskellige hus­bønder på Frøslevgaard. Hun nævnes 1454 som enke efter Niels Kat, med hvem hun havde sønnen Jep Kat, der året før skreves til Frøslev, og ægtede 1455 Albret Skeel til Hegnet. Imidlertid gik Frøs­levgaard ikke i arv til disse, men til søsteren Cecilie, gift med Niels Skram til Mattrup, for deres datter var den jomfru Kirsten, der bragte gården til Erik Styggesen af Rosenkrantz'erne på Hevring­holm. Hvis man kan tro folkevisen, altså først efter større genvordig­heder. På sin bejlerfærd til Frøslevgaard nåede han kun til borgeled­det, før han fik moderens afslag. Med Erik Styggesens og fru Kirstens datter Berete kom Frøslev­gaard derpå til hendes ægtefælle Hans Johansen Lindenov fra det sønderjyske Fovslet, og siden skrev deres søn Anders Hansen, ellers gerne nævnt til Sellerup i Gauerslund sogn, sig til gården. Hans ar­ving var datteren Kirsten, gift med Steen Bille til Vandås i Skåne. Nu var det den tid, da de store sammenhængende krongodser blev til, således omkring Koldinghus, og da Steen Bille 1574 mageskiftede Sellerup hovgård til kronen, fulgte Frøslevgaard med i handelen, eller rettere den del af gården, som han på konens vegne rådede over, nemlig tredieparten på nær en tolvtedel. Det gik temmelig formløst til ved det mageskifte, hvad godset på Mors angik. »Dette forskrevne gods blev ikke beset af kansler Bjørn Kaas og de andre gode mænd, men kgl. Majestæt selv handlede med Steen Bille derom«, står der på fortegnelsen over godset, der følgelig kun indeholder meddelelse om afgifterne. Det var imidlertid ikke hensigten at samle krongods på Mors, dertil har jagten på øen vel været for ringe, og 1578 blev kronens andel af Frøslevgaard overdraget Otte Huitfeldt på livstid, idet det omtrent samtidig blev pålagt lensmanden at skaffe bonden på kronens part, Peder Bollesen, en anden gård, da Otte Huitfeldt selv ville bo på Frøslevgaard. Han ejede nemlig resten af den, mu­ligvis erhvervet med hustruen, en Kaas af linjen fra Ørndrup. I de følgende år var det da også flere gange på tale, at Otte Huitfeldt skulle overtage kronens part af gården ved mageskifte. Imidlertid var han næppe en helt solid person i pengesager. Ved kongebrev blev det således pålagt ham at betale Frøslev kirke det lån tilbage, som han havde taget af kirkens midler i den tid, han var kirkeværge. Og hans egen broder fik dom over ham, at han »som en ærlig riddersmand burde efterleve hvis forskrivelser, breve og segl, som han havde givet sine søskende«. Otte Huitfeldt havde lånt penge på nogle gårde i Andrup og siden atter pantsat disse. Med mageskiftet blev det ikke til noget, tværtimod, Otte Huitfeldt afhændede sin egen del af Frøs­levgaard, men beholdt foreløbig kronens, hvilket gav anledning til strid med køberen Ove Lunge til Odden. Han gjorde Otte Huitfeldt »hinder både med pløjning og udførsel af møg på fællesagrene«. En påtænkt udskiftning af kronens del blev dog ikke til noget, for året efter, 1600, overtog Ove Lunge også denne ved et mageskifte. Den ny ejer, mangeårig lensmand og oftere anvendt som gesandt, døde allerede det følgende år, og hans søn Jørgen Lunge til Odden, både lensmand og krigsmand, har formodentlig arvet Frøslevgaard, der efter hans død 1619 overgik til datteren Ide, som senere, 1632, æg­tede Otte Skeel til Katholm, 1638 takseret til 750 tdr. htk. Han havde som andre unge adelige studeret i udlandet, så fjernt som i Padua, før han tjente som hofsinde og siden i hæren, hvor han avancerede til ritmester. Datteren Birgitte arvede Frøslevgaard, som efter hendes død kom til søsteren Vibeke, 1660 gift med den bekendte Jens Juel, søheltens broder, selv højt skattet som diplomatisk forhandler, en af de få af den gamle adel, der trivedes under enevælden og da også lod sig baronisere. Han solgte imidlertid i året 1671 Frøslev til Tage Høg til Voergaard. Denne gårdens sidste ejer af den gamle danske adel måtte på grund af gæld afstå den 1686 til en typisk repræsen­tant for den ny tid, Enevold Nielsen Berregaard, borgmesteren fra Thisted, der selv blev adlet i 1726 og siden oprettede stamhuset Kølbygaard. Allerførst havde han været lakaj og skriver hos grev Mogens Friis og bistået denne ved forfalskningen af hans jorde­bøger, en transaktion, som siden kostede grevens arvinger bl. a. fri­herskabet Frisenvold. Berregaard beholdt ikke Frøslevgaard ret længe — han var godshandler i stor stil — og solgte den som kom­plet sædegård i 1701 til forpagteren på Kokkedal, Hans Hansen. Denne måtte imidlertid 1717 give Berregaard pant i gård og gods, og det endte med, at han i 1723 købte den på tvangsauktion for dog straks at afhænde den til herredsfogden på Mors, Rasmus Jør­gensen, som dog omgående måtte give ham panteret i godset, ho­vedgården med henved 50 tdr. htk. bøndergods. Rasmus Jørgensen var allerede på det tidspunkt en ret forfaren mand, hvad ejendoms­handler angik, uden at han dog havde haft større held med sig, og hans ejendomsret til Frøslevgaard blev efterhånden af ret problema­tisk natur. (Danske Slotte og Herregaarde)  EJERE

  ca. 1400 Tage Nielsen Bild (Strangesen)

  1419 Jens Pedersen Frost

  ca. 1482 Erik Styggesen Rosenkrantz

  1535 Hans Johansen Lindenov

  1562 Steen Bille

  1574 Kronen (parthaver)

  1578 Otte Huitfeldt (parthaver)

  1600 Ove Lunge (eneejer)

  1632 Otte Skeel

  1660 Jens Juel

  1671 Tage Høg

  1686 Enevold Berregaard

  1701 - 73 Forskellige ejere

  1773 Jens Wandborg

  1817 N. Steenild og Fr. Juul

  1858 - 1921 Forskellige ejere

  1921 Johs. E. Nørgaard

  Histories
  Otte Skeel, 1605 - 1644
  Otte Skeel, 1605 - 1644

  Coats of Arms - Scandinavia
  Skeel family coat of arms ©
  Skeel family coat of arms ©
  (© Copyright-created by Kannegaard All rights reserved. No part of this web site may be reproduced, published, distributed, displayed, performed, copied or stored for public or private use in any information retrieval system, or transmitted in any form by any mechanical, photographic or electronic process, including electronically or digitally on the Internet or World Wide Web, or over any network, or local area network, without written permission of the author.)

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.

  2. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard