Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Elisabeth Andersdatter Skeel

Elisabeth Andersdatter Skeel[1]

Female 1696 - 1760  (64 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Elisabeth Andersdatter Skeel 
  Born 1696  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Gender Female 
  Possessions Til Broholm og Mullerup (Gudme H.) 
  Died 25 Oct 1760 
  Buried Gudme Kirke Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Datter af Anders Skeel og Sophie Amalie Vind, er født i Aaret 1696. I Aret 1718 blev hun gift med Oberstlieuntenant Niels Sehested. Elisabeth Skeel arvede i Aaret 1730 efter sin Farbroder Mogens Skeel Broholm, Den ene af Klokkerne i Gudme er givet af Niels Sehsted og Elisabeth Skeel 1745 ligesom Niels Sehested i samme Aar arvede efter sine Forældre, Jens Sehsted og Sophie Gylden-stierne, drev til den Sidstes Død Karsholm i Skaane.

   Angaaende Elisabeth Skeels Tænkemaade som stemmende med den Tids Anskuelser skal her anføres hendes Forhold hendes Datter Ane Beate Sehsted. Denne Datter var bleven besvangret af Studios Christian Schousboe, som var Huuslærer for Børnene paa Broholm, i hvilken Anledning Elisabeth Skeel d. 1ste Juli 1745 fik Kongelig Bevilling til at lade denne sin Datter hensætte paa Bornholm for hendes Livstid og gjøres arveløs, hvorimod hun til Underholdning tillagdes 200 Rdl. aarligt. Men d. 7de Juli 1747 fik Schousboe efter Moderens Erklæring Bevilling til at ægte Ane Beate Sehested, dog at det overlodes Moderen at disponere over Datterens Arv saavel efter Fader som Moder. Senere tillagde Elisabeth Skeel denne Datter 4000 Rdl. i Fædrenearv og ligesaa Meget i Mødrenearv. Schousboe indtraadte efter det Passerede i Armeen, udmærkede sig ved sit gode Forhold, avancerede til Major og blev d. 11te Juli 1761 adlet med Navnet Gyldenfeldt.

   Anmærkning (Se Danmarks adels Årbog 1908 under Gyldenfeldt, en farbror skulle have heddet Holger Scheel f. 3 Maj 1817 Faldet ved Dybbøl den 19 Marts 1864.) I Aaret 1745 var Sehested død paa Broholm, og 2 Aar efter, d. 4de August 1747, giftede Elisabeth Skeel sig med Casper Wessel, en Broder til Tordenskjold. Wessel, hvem han vistnok væsentlig skyldte baade sin Stilling i Flaaden og sin Ophøjelse i Adelsstanden, var født d.1ste November 1693, var Captain i Søetaten, havde deltaget i flere af Broderens Søslag og blev adlet d. 2den Februar 1720; samme Aar udtraate han af Marinen som Schoutbynacht (Kontraadmiral) og giftede sig 1721 med Edel Kathrine Kaas, Enke efter Gehimeraad Valentin v. Eickstedt, med hvem Wessel fik Ranstrup (Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Trap I. 445). Efter denne sin Hustru’s Død 1742 levede Wessel, der alt 1740 havde maatte sælge Ranstrup, i meget fortrykte Omstændigheder. Af disse udfridedes han, da hans Svoger General Henrik Bielke Kaas til Boltinggaard (Ringe Sogn, Gudme Herred, Trap I. 717) bragte et Ægteskab mellem Elisabeth Skeel og Wessel, der - som det synes efter Elisabeth udtrykkelige Forlangende - i September 1747 blev tillagt Characteer af Viceadmiral.

   D. 13de Marts 1750 oprettede Elisabeth Skeel og Casper Wessel Broholm til et Stamhuus for hendes første Mands Niels Sehesteds og hendes Afkom. Paa Broholm er der en stor Anetavle for Jørgen Skeel og hans famillie med vaabenskjolde. Elisabeth Skeel døde 1754, Wessel døde, efter at han ved Hustruens Død havde afstaaet Stamhuset til sin Stedsøn, Anders Sehested i Nyborg, hvorhen han var flyttet, d. 9de September 1768.
  Person ID I0406  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 12 Oct 2014 

  Father Anders Skeel,   b. 22 Feb 1665, Mullerup Gods Find all individuals with events at this location,   d. 25 Apr 1702, Mullerup skov Find all individuals with events at this location  (Age 37 years) 
  Mother Sophie Amalie Vind,   b. 5 Feb 1669, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 21 Jan 1743, Birkelse Gods Find all individuals with events at this location  (Age 73 years) 
  Married 27 May 1695  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Family ID F1011  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Niels Sehested,   b. 17 Mar 1685, Holmgaard Gods Find all individuals with events at this location,   d. 3 May 1745, Broholm Gods Find all individuals with events at this location  (Age 60 years) 
  Married 1718 
  Children 
  +1. Anders Sehested,   b. 10 Jun 1720,   d. 30 Sep 1799, Broholm Gods Find all individuals with events at this location  (Age 79 years)
  +2. Sophie Amalie Sehested,   b. 17 Aug 1721,   d. 01 May 1793  (Age 71 years)
  +3. Anna Beate Sehested,   b. 20 Apr 1725,   d. 04 Apr 1808, Næstved Find all individuals with events at this location  (Age 82 years)
  +4. Birgitte Elisabeth Sehested,   b. 06 Oct 1727,   d. 23 Jun 1804, Holstebro Find all individuals with events at this location  (Age 76 years)
  +5. Holger Sehested,   b. 4 Apr 1735,   d. 12 Nov 1811  (Age 76 years)
  Last Modified 19 Jan 2009 
  Family ID F1074  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Caspar von Wessel,   b. 1 Nov 1693, Trondheim Find all individuals with events at this location,   d. 9 Sep 1768, Nyborg Find all individuals with events at this location  (Age 74 years) 
  Married 04 Aug 1747 
  Last Modified 9 Mar 2009 
  Family ID F1077  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Elisabeth Skeel
  Elisabeth Skeel
  Broholm
  Broholm
  Gudme sogn, Gudme herred, Svendborg amt.

  Allerede 1644 døde Otte Skeel under et besøg på Gjorslev, men hans enke, Ide Lunge, som beholdt Broholm, fortsatte byggearbej­derne. Hun opførte på borggårdens nordside en portfløj af ganske ejendommelig karakter ; ud mod graven havde den to stokværk, me­dens der på gårdsiden kun var et, idet taget her skrånede ned, dog således, at det over portgennemkørselen var udbygget til en kvist. I denne kvist havde efter traditionen Skrivestuen sin plads, medens Borgestuen lå til venstre for porten, når man kom udefra, og Spinde­stuen, hvor hovpigerne sad og spandt, til den anden side. På den ydre holm genopførte fru Ide ladebygningerne, og også her rejste hun en portbygning af lignende type som den indre; her var herskabsstald og vognport, og ovenover boede ladefoged, udrider og kusk. Både ved den indre og den ydre portbygning førte vindebroer over gravene. Broholm arvedes af Otte Skeels og fru Ides ældste søn Jørgen Skeel, der fra en længere studierejse vendte hjem, netop som svenskekrigens ødelæggelser hjemsøgte Fyn, for at overtage sin fædrenegård, der var hårdt medtaget af de fremmede røvere. Han deltog i de historiske forhandlinger i København om arveenevoldsakten, men spillede iøv­rigt ikke nogen fremtrædende rolle ; hans hustru var Elisabeth Bille, en datter af rigsmarsken hr. Anders Bille til Damsbo, og med hende havde han en så talrig børneflok, at han i sine senere år måtte stifte bekendtskab med økonomiske vanskeligheder. Han styrede iøvrigt sit gods med dygtighed og bragte det på fode efter krigen, og han og hans hustru har følt sig knyttet til Broholm, derom vidner de ane­tavler, de har ladet ophænge i Gudme kirke, hvor de også under koret lod indrette en muret begravelse for slægten. Af Jørgen Skeels og Elisabeth Billes talrige børn døde de fleste i en ung alder ; tre sønner Jørgen, Albert og Mogens Skeel, var efter hin­anden Broholms ejere, og ved den sidstes død gik gården over til datteren af en fjerde broder Elisabeth Skeel, der bragte den til en an­den slægt af lige så god og gammel adel som hendes egen, idet hun var gift med oberstløjtnant Niels Sehested, en søn af oberst Jens Sehested til Holmegaard og fru Sophie Eriksdatter Gyldenstierne. Det var en smuk og vel beliggende besiddelse, Niels Sehested ar­vede i året 1730, få år efter at han havde trukket sig tilbage fra mili­tærtjenesten. Af hans talrige børneflok gjorde den ældste datter ham den sorg at indlade sig i forhold til huslæreren Christian Schousboe, hvem hun siden fik tilladelse til at ægte. Godt og samlet lå godset til Broholm omkring hovedgården ; af selve Gudme by hørte over halv­delen dertil, nemlig 19 af de 34 gårde og 8 af de 9 huse, medens den dog af Galbjergs 13 gårde kun besad 1 og ingen huse; i nabosog­nene ejede Broholm 28 af Hesselager sogns 75 gårde og 3 af dets 18 huse, 10 af Oure sogns 40 gårde og 5 af dets 18 huse og endelig 3 af 18 gårde i Brudager sogn. Det hele jordtilliggende var efter den ny matrikel over 500 tdr. htk., hvoraf selve hovedgården Broholm lå til 49 tdr. 1 skp. 3 fdk. ager og engs htk. Det var da ganske naturligt, om Niels Sehested og hans hustru kunne fatte den plan at knytte denne besiddelse fast til deres slægt ; men om den har været i hans tanker, så nåede han i hvert tilfælde ikke at gøre den til virkelighed. Han døde på Broholm 1745, og Elisabeth Skeel giftede sig to år senere påny med schoutbynacht Caspar Wessel, en broder til Peder Tordenskiold, hvem han vistnok væsentlig skyldte både sin stilling i flåden og sin ophøjelse i adelsstander. Hans økonomiske forhold var i dårlig forfatning, da hans familie fik ham gift med fru Elisabeth på Broholm, som i brudegave skaffede ham titel af viceadmiral. 1750 oprettede Caspar Wessel og hans hustru af Broholm et stam­hus til bedste for fru Elisabeths og Niels Sehesteds efterkommere, således at stamhuset »ingenlunde fragaar den Sehestedske Familie«. Da fruen døde nogle år senere, måtte Wessel følgelig flytte bort fra Broholm, der nu overgik til Niels Sehesteds ældste søn Anders Sehe­sted, som tilligemed sin hustru Wibeke Marie von Pultz nu tog den gamle borg i besiddelse. (Danske Slotte og Herregaarde)  EJERE

  1326 Absalon Jonsen Ulfeldt

  1473 Johan Fikkesen

  ca. 1556 Palle v. Mehlen

  1611 Claus Brockenhuus

  1641 Otte Skeel og Ide Lunge

  1671 Jørgen Skeel og Elisabeth Bille

  1696 Jørgen, Albert og Mogens Skeel

  1730 Elisabeth Skeel og Niels Sehested

  1754 Anders Sehested og Wibeke von Pultz, Niels Sehested overtager aldrig Broholm. Han døde før sin mor.

  1811 Anders Sehested og Edel Marie Kjær

  1839 Niels Frederik Bernhard Sehested og Charlotte Linde

  1894 Hannibal Sehested og Alexandra de Serène d’Acqueria

  1924 Jørgen Sehested og Inga Frisk

  1977 Birgitte Sehested og John Grice

  2001 Anne Elisabeth Grice og Frederik Lütken

  2008 Anders Sehested Hjerl-Hansen

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard