Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Ingeborg Albertsdatter Skeel

Ingeborg Albertsdatter Skeel[1]

Female - 1655

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Ingeborg Albertsdatter Skeel 
  Born Jungetgaard paa Salling Find all individuals with events at this location 
  Gender Female 
  Possessions Til Raastrup (Hundborg H.) og Vorgaard (Hellum H.) 
  Died 27 Feb 1655  Vorgaard i Hellum herred Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • (ikke at forveksle med Ingeborg Skeel død 1604)
   Datter af Albert Skeel og Ane Kaas, blev gift 1ste Gang med Claus Jensen Dyre til Linderumgaard (Ugilt Sogn, Vennebjerg Herred, Trap II. 38), Søn af Jens Dyre til Boller (Taars Sogn, Annex til Ugilt Sogn, Børglum Herred, Trap II. 64) og Karen Stygge. Hun var gift med Claus Jensen Dyre, da hendes Fader døde, thi fra samme Aar, 1609, haves en Order til Enevold Kruse til Vingegaard (Vinge Sogn, Sønderlyng Herred, Trap II. 361), Landsdommer i Jylland, Ulrik Sandberg til Quelstrup (Tved Sogn, Mols Herred, Trap II. 610), Christopper Gersdorff til Søbygaard (Søby Sogn, Gjern Herred, Trap II. 661) og Jens Mogensen (Juel) til Sindinggaard (Sinding Sogn, Hammerum Herred, Trap II. 768) at møde i Viborg d. 8de Mai for at skifte efter Albert Skeel og Hustru til Jungetgaard imellem Kield Brockenhuus – Søn af Johan Brockenhuus og Sophie Skeel til Leerbæk ( Hover Sogn, Tørrild Herred, Trap II. 905) som Værge for Jomfru Kirsten Skeel, Claus Dyre til Linderumgaard og Bendix Rantzau til Brandtholm (Brande Sogn, Nørvang Herred, Trap II. 889), gift med Albert Skeels tredje Datter, Karen. I Aarene mellem 1609 og 1613 maa Claus Dyre være død;( Han var død d 12te Juni 1613, cfr. Herredags Dom af denne Datum i Dombogen i Gehimearch). Thi d. 9de October 1614 blev Ingeborg Skeel gift med Palle Rodsteen. Han var Søn af Marquard Jensen Rodsteen til Lengsholm (Lendum Sogn, Horns Herred i Vendsyssel, Trap II. 32) og Agathe v. Mehlen; han er født 26de September 1590 og døde paa Brandtbierg d. 11te November 1643. Han eiede Lundsgaard (Revinge Sogn, Bjerre Herred, i Fyen, Trap I. 619) samt Brandtbierg (Kollerup Sogn, Tørrild Herred, Trap II. 906) og Hørbylund (Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Trap II. 53). Ingeborg Skeel arvede Rostrup efter sin Farsøster, Jomfru Dorthe Skeel. Man har en Herredagsdom fra 1631 I en Sag, Palle Rodsteen havde anlagt imod Rasmus Brok, Borger I Thisted, forhen I flere Aar Dorthes Foged, for at faa ham dømt til at udlevere de Gjældsbeviser, Dorthe havde udstedt til ham; men da det ved Vidner – Claus Kaas til Strandet (Ørum Sogn, Fiends Herred, Trap II. 327) og Marquard Kaas til Tidemandsholm (Taars Sogn, Børglum Herred, Trap II. 64) - ,oplyses, at Brok virkelig havde udlagt disse Beløb for Dorthe, dømtes Rodsteen til at indfrie Beviserne. Rostrup arvedes igen af hendes Datter, Christence Rodsteen, gift med Jacob Sparre, Hoffm.s Fund. IV. 408. Allerede i Slutningen af Claus Dyres Levetid og ind i hendes andet Ægteskabs Tid havde Ingeborg Skeel flere Processer i Anledning af hendes Søster Karens forgjældede Ægtefælles, Bendix Rantzaus derangerede Affairer, om hvilke Processer, som Ingeborg og den tredje Søster Kirsten Skeel maatte udholde, vil blive talt neden for, hvor Karen Skeel og Rantzau omtales.
   1646, d. 16de September udstete Ingeborg Skeel en Fundats for et Legat af 500 Daler til 3 Dicible i Aalborg Skole, hvilken Gave hendes Mand alt d. 21de October 1616 havde skænket.
   1651 ejede Ingeborg Skeel og Maren Urup en Deel af Store Restrup, som de i bemeldte Aar solgte. Ingeborg Havde arvet sin Deel efter sin Moders Søster, Helvig Kaas.
  Person ID I0437  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 20 Dec 2014 

  Father Albert Hermansen Skeel,   b. 1550,   d. 27 Jan 1609, Horsens Find all individuals with events at this location  (Age 59 years) 
  Mother Anne Bjørnsdatter Kaas, af Sparre,   b. 1560 
  Family ID F1057  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Claus Jensen Dyre,   b. 1550,   d. 1610  (Age 60 years) 
  Children 
  +1. Anne Clausdatter Dyre,   d. 1634
  Last Modified 28 Apr 2007 
  Family ID F1055  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Palle Rodsteen,   b. 26 Sep 1590, Lengsholm i Lendum Sogn Find all individuals with events at this location,   d. 11 Nov 1643, Brandbjerg ved Vejle Find all individuals with events at this location  (Age 53 years) 
  Married 1614  Viborg Find all individuals with events at this location 
  Children 
  +1. Hedvig Pallesdatter Rodsteen
  +2. Agathe Pallesdatter Rodsteen,   b. Aarup Hassing Herred Find all individuals with events at this location,   d. 29 Apr 1711, Viborg Find all individuals with events at this location
   3. Sidsel Pallesdatter Rodsteen,   d. 1675, Kejrupgaard i Odense amt Find all individuals with events at this location
  +4. Edel Pallesdatter Rodsteen,   b. 1617,   d. 02 Sep 1677, Sindinggaard Find all individuals with events at this location  (Age 60 years)
  +5. Markor Pallesen Rodsteen,   b. 02 Dec 1619,   d. 10 Dec 1670  (Age 51 years)
   6. Christence Pallesdatter Rodsteen,   b. 1621,   d. 16 Sep 1677, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 56 years)
  Last Modified 22 Dec 2007 
  Family ID F0866  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Raastrup
  Raastrup
  Hundborg sogn, Hundborg herred, Thisted amt.

  Raastrup nævnes første gang 1348. Den ejedes da af Poul Glob, der tilhørte den i 14. århundrede i Thy meget udbredte slægt Glob; men så er der i lang tid tavshed om gården, antagelig er den blevet delt og har derefter været uden betydning. Det var Anders Skeel til Hegnet, der 1537 samlede Raastrup af fire mindre gårde og oprettede den nuværende hovedgård. Ved skiftet 1568 oplyses det, at Albret Skeel til Hegnet og Fussingø havde op­ført gårdens bygninger, men ejendommen udlægges til hans afdøde broder Herman Skeels børn. Til gården var der da ifølge en gammel indberetning af bøndergods kun 4 gårde, 1 bol og 1 hus. Dorte Hermansdatter Skeel havde Raastrup til 1626; hun døde ugift og blev begravet i Hundborg kirke. Den næste ejer er Palle Rodsteen (død 1643) til Lundsgaard og Brandbjerg, der i 1614 var blevet gift med Dorte Skeels broderdatter Ingeborg Albretsdatter Skeel. Palle Rodsteens datter Christence, der første gang var gift med oberst Vogn Vognsen til Stenshede i Vendsyssel, blev anden gang, i 1655, gift med Jacob Sparre, som derved blev ejer af Raastrup. Også svogeren Albert Friis skrev sig til gården. Med Jacob Sparres død i 1694 var Raastrups tid som adelig sæde­gård forbi, og den gik nu efter et par ejerskifter over til major Jens Kraft, der var chef for landeværnet i Hillerslev-Hundborg herreder. En del af det efterhånden erhvervede bøndergods lå i Vang og Tvo­rup sogne, der netop på denne tid blev hærget af en ødelæggende sandflugt, hvorfor ejendommene i disse sogne, der beløb sig til 14 tdr. htk., ved en synsforretning blev erklærede for helt ødelagte. Hans hustru, Øllegaard Søltoft, døde 1747, men mindes endnu i Odby kirke på Thyholm ved en lysekrone, som hun skænkede i anledning af, at hun var blevet hjulpet for en lidelse ved et besøg ved den hellige kilde i Serup. Jens Kraft døde 1757, men få dage før sin død havde han solgt gården med 27, 29 og 214 tdr. htk. til fuldmægtig Søren Sø­rensen fra Thisted på den betingelse, at han giftede sig med Jens Krafts afdøde hustrus broderdatter Johanne Justine Søltoft. Det var dog ikke lang tid, han var herre til Raastrup, idet han døde efter fire års ægteskab. Enken giftede sig atter, og denne gang med Iver Dals­gaard, efter hvis død hun i nogle år selv ledede gården, men over­drog den så 1775 til sin søstersøn Lorens Christian Schiønning, vin­handler og borger i København, der samme år på hovedbygningen opførte en toetages grundmuret midterfløj mod vest; sidefløjene var derimod vistnok ældre og kun i én etage samt bygget af bindings­værk; alle disse bygninger var teglhængte. Ladebygningen var meget svær og bestod af 16 gulve; ialt blev bygningerne takserede til en værdi af 11.360 rdl. 1790 beløb bøndergodset, der mest lå i nabosog­nene, sig til 51 gårde, 14 bol og 8 huse på ialt 229 tdr., medens hoved­gården havde 27 tdr. htk. Efter at den sidstnævnte vurdering var foretaget, begyndte Schiøn­ning at sælge bort af bøndergodset til fæsterne; prisen var 100 rdl. for 1 td. htk. Forinden han fik det fuldstændig afhændet, solgte han 1795 Raastrup sammen med en del af besætningen til præsten Nico­laj Eeg; men derved var den alligevel ikke uden forbindelse med Søltoftslægten, idet præstens hustru Anne Birgitte Schurmann var en søsterdatter af Justine Dalsgaard. Nicolaj Eeg, der var købmandssøn fra Slagelse, var 1773 blevet præst i Øster og Vester Vandet. Han var både en dygtig og for­muende mand, der straks fik tilladelse til yderligere at udstykke gården. Resten af bøndergodset blev solgt tilligemed en del af hoved­gårdens jorder, hvorefter det tilbageblevne blev delt i Søndre og Nørre Raastrup. Den grundmurede toetages hovedfløj blev nedrevet, mens sidefløjene blev stuehuse til de to gårde, der straks blev af­hændet. Hovedparcellen blev af Eeg solgt med 12 tdr. htk. til Ville Christensen Harkjær fra Hundborg; han døde 1844, hvorefter gården blev overtaget af hans brodersønner Christen Christensen Raastrup og Niels Christensen Raastrup, der 1848 flyttede Nørre Raastrups stuehus til den gamle lades plads. Niels Raastrups datter Inger Raastrup blev gift med B. P. Nørgaard, der 1890 købte den mindre parcel, hvorefter gården igen blev samlet på én hånd. Efter Nørgaards død solgte hans enke 1912 gården til I. P. Borup, der nedrev Nørre Raastrups stuehus. Endnu en gang skiftede den ejer, idet den 1914 blev solgt til godsejer E. Dahm, som havde den et år; i løbet af disse tre år blev der frasolgt ca. 118 tdr. Id., hvorefter den købtes af købmand Jens Bruun, hvis søn Anders Yde Bruun fra 1930 forpag­tede gården og senere fra 1943 overtog den som ejer og har tilkøbt en del jord, samt 1938 erhvervet den gamle hovedgård Faddersbøl fem km vest for Raastrup. Raastrups avlsbygninger består nu af 3 grundmurede fløje opført efter en brand i 1932. Hovedbygningen ligger mod nord ud til den smukke have og skal være en fløj af den gamle borggård, men er i hvert fald stærkt ombygget i forrige århundrede. 1960 har den nu­værende ejer opført en bred, toetages frontispice med segmentfron­ton. Umiddelbart op til hovedbygningen har man i haven fundet kæl­deren og fundamenter fra den gamle forlænget forsvundne hoved­bygning. (Danske Slotte og Herregaarde)  EJERE

  1348 Poul Glob

  Ukendte ejere

  1537 Anders Skeel og Albret Skeel

  1626 Palle Rodsteen

  1655 Jacob Sparre

  1694 - 1726 Forskellige ejere

  1726 Jens Kraft

  1757 Søren Sørensen

  1775 L. Chr. Schiønning

  1795 N. Eeg

  1795 V. Christensen Harkjær

  1844 Chr. og Niels Christensen Raastrup og B. P. Nørgaard

  1912 I. P. Borup

  1914 E. Dahm

  1915 J. Bruun

  1943 A. Yde Bruun

  Coats of Arms - Scandinavia
  Skeel family coat of arms ©
  Skeel family coat of arms ©
  (© Copyright-created by Kannegaard All rights reserved. No part of this web site may be reproduced, published, distributed, displayed, performed, copied or stored for public or private use in any information retrieval system, or transmitted in any form by any mechanical, photographic or electronic process, including electronically or digitally on the Internet or World Wide Web, or over any network, or local area network, without written permission of the author.)

 • Sources 
  1. [S5] Vilhelm Samuel Skeel.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard