Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Frederik Christian Skeel

Frederik Christian Skeel[1, 2]

Male 1735 - 1798  (62 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Frederik Christian Skeel 
  Born 26 Nov 1735  Nordborg Slot Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Geheimeraad, Kammerherre 
  Possessions Stamherre til Birkelse, Herre til Mullerup og Nakkebølle 
  Died 11 Apr 1798  Mullerup Gods Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Frederik Christian Holgersen Skeel, Kaldet Fritz Scheel - Geheimeraad, Kammerherre, Ridder (Storkors) af Dannebrog, Stamherre til Birkelse, Herre til Mullerup og Nakkebølle, Stifter af det Skeelske Majorat og Fideicommis, var Søn af Holger Skeel og Regitze Gyldenkrone og er født paa Nordborg Slot d. 26de November 1735: han blev i Daaben opkaldt efter Kong Frederik IV. og sin Morfader. I Aaret 1752 blev han Cornet i Livgarden til Hest og 1757 avancerede han til Lieutenant i bemeldte Garde, samtidig studerede han ved Sorø Academi, hvor han tog juridisk Examen. 1764 blev han Major og Esquadronschef i det Slesviske Cuirasseer- eller DragonRegiment. 1766 blev han trolovet med Chatrine Elisabeth Cicignon, en Datter af Oberstlientenant Johan Frederik Cicignon til Nakkebølle (Aastrup Sogn, Salling Herred i Fyen, Trap I. 749) og Sophie Amalie Sehested (Datter af Elisabeth Skeel og Niels Sehested, altsaa Søskendebarn til sin Svigersøn Fr. Chr. Skeel). 1767, d. 21de August, stod deres Bryllup paa Nakkebølle hos Svigermoderen, som Aaret forud var blevet Enke. - 1772 udtraadte Skeel af Militairetaten, og 1773 blev han Kammerherre samt 1780 Ridder af Danebrogen og 1792 Gehimeraad. Fr. Chr. Skeel døde paa Mullerup Onsdagen d. 11te April 1798. Mullerup (Trap I. 727) Hovedgaard og Gods blev paa Skifte efter Faderen 1766 udlagt Fr. Chr. Skeel, som d.1ste Mai 1767 tiltraadte denne Eiendom. Birkelse Stamhuus overdroges af Moderen, der ved Sønnen Andere’s Død 1776 havde overtaget samme, i Aaret 1777 til Fr. Chr. Skeel; I hans Besiddelsestid nemlig d. 20de Mai 1793, afbrændte hele Ladegaarden paa Hjermeslevgaard - den ene af Stamhusets Hovedgaarde, som han i sin Dagbog tilføier, „ved paasat Ild af M.I.” han forøgede Stamhuset, der af ham modtoges i en „bedrøvet slet Tilstand”, med det halve Hammelmose, som Rantzauerne hidtil havde eiet, idet han i Aaret 1793 (eller 1794) tilkjøbte sig samme for 25,000 Rdl. og henlagde det under Stamhuset, dog med Bestemmelse, at hans Successor til hans og Hustrus bo betalte de 25,000 Rdl., hvilket og skete i 1815 af Kammerherre Sophus Skeel.

   Nakkebølle Gaard og Gods arvede Skeel ved sin Svigermoder, Oberstlientenant Cicignons Enkes Død d. 25 (1) Mai 1793. Ved Testamentet af 26de Marts 1797 stiftede Fr. Chr. Skeel og Hustru det Skeelske Majorat og det Skeelske Fideicommis; det første bestod oprindelig i Mullerup Gaards Bygninger med Hauger og nogle Skovpartier, det siaste i et Pengefideicommis, udbragt ved Salget af Testatoreernes Efterladenskaber, derunder Mullerup Jorde og Gods samt Nakkebølle Gaard og Gods. Istedet for Majoratet er traadt en Capital af 53,000 Rdl., hvis Renter oppebæres af den ældste Skeel af Fr. Chr. Skeels Brødres Efterkommere; Fideicommiset, hvis Rente tilfalde samtlige Fr. Chr. Skeels Arvinger saavel af Mand- som Kvindekjøndet efter lovlig Arvegangsmaade, udgjør for Tiden 367,579 Rdl. 58 Sk. Af de i Boet efter Realisationen indkomne Penge havde Skeels Hustru ifølge Testamentet Ret til at disponere over 30,000 Rdl.; af disse oppebærer den Linstovske Familie Renten af 20,000 Rdl. og den Bertouchske Familie Renten af 10,000 Rdl. i Henhold til Gehimeraadinde Scheels Testamente af 6te Mai 1805.

   Cathrine Elisabeth Cicignon er født paa Nakkebølle d. 24de. Juni 17472),(døbt i Aarstrup Kirke 17/6 1746) og overlevede sin Mand i 17 Aar, idet hun døde paa Mullerup d. 12te Januar 1815. Børn havde hun og Fr. Chr. Skeel ikke. Ved et af Fr. Chr. Skeel d. 31te October 1796 udstedt Dokument benyttede han sig af Tilladelsen i Erektionsbrevet for Stamhuset Birkelse, idet han testerede sin Hustru samme i hendes Enkestand.

   Fr. Chr. Skeel fremtræder ved enhver Leilighed som en dygtig, energisk og samvittighedsfuld Mand. Han bestyrede sine Godser med en sjælden Dygtighed og det sees af mange endnu opbevarede Brevskaber til hans Forvaltere, at han vidste god Besked med Alt, selv med Forholdene i det Smaa paa Birkelse, hvor han i Reglen hun indfandt sig engang om Aaret, medens hans stadige Opholdssted var det ham kjære Mullerup. Ogsaa i hans Stilling som Patron for Roskilde Adelige Jomfrukloster, som han som en duelig Bestyrer, der tog sig personlig med Iver af Klosteret og indførte en bedre Orden og kontrol i Stiftelsens Anliggender. Fra 1786 til sin Død var han Patron for de Skeelske Universitetslegater, ogsaa her søgte han at afskaffe den urigtige Indskrivning af Børn som Expectanter. i Sin Egenskab af Besidder af Stamhuset Birkelse var han Bestyrer af det Skeel-Lindenovske Legat. Før hans Tid førtes ingen Protocol over Legatet, men han lod strax en saadan indrette.

   Flere Portraiter haves af Fr. Chr. Skeel, saaledes paa Birkelse, og i nærværende Forfatters Eie findes navnligen et fortrinligt Oliemaleri, malet 1788 af Juul, samt et Pastelmaleri, det sidste fra hans Lieutenantsdage; man seer disse Portraiter, at Fr. Chr. Skeel har været en sjælden smuk Mand. I sine sidste Aar leed han meget af Underlivsbesværligheder, ligesom hans hans Død ogsaa fremkaldtes ved en Blæreinflammation, der medførte store Smerter. Han blev d. 23de April 1798 begravet paa Gudbjerg Kirkegaard-Mullerups Sognekirke -, hvor den i hans Testamente nævnte Ligsten, der var forvittret, i de senere Aar af taknemmelige Slægtninge er afløst med en ny Ligsten, ganske forarbeidet efter den gamle.

   Af hans Testamente sees, at han skjænkede 1000 Rdl. til Skolelærene i Gudbierg og Ellerup. Dette Legat, der med oplagte Renter udgjorde 1200 Rdl., er perpetueret (udtryk om tiende og lignende der henlægges) i Mullerup.

   Cahtrine Elisabeth Cicignon har i sin Enkestand ført et stort Huus paa Mullerup og var høit anseet i Fyen, saa at endog Kong Frederik VI. stedse i Spøg benævnede hende „Dronningen i Fyen”. Hun forestod imidlertid saavel Birkelse som Mullerup og Nakkebølle som en udmærket Bestyreinde, og var I Forbindelse hermed I høi Grad godgjørende. Foruden betydelige Gaver til hendes Tjenestefolk, som ifølge hendes Bestemmelse gaves dem ved hendes Død, skal det her fremhæves, at hun bestemte, at Bøndernes Restancer efter hendes Død skulle eftergives dem „og maa ikke indbringes”. Flere af hendes Mands Slægtninge vare paa den Tid i fortrykte Omstændigheder og fra disses Side har Cathr. Elisabeth Cicignon ikke været uden Ubehageligheder. Hun skriver saaledes et Sted i sin Dagbog, at hendes Mand hviler paa Gudbjerg Kirkegaard, „hvor jeg længes at forenes med ham og villig overlader dette Jordiske til begjærlige Arvinger, der gjerne i levende Live bemægtigede sig Alt, hvad jeg eier; men deres Trang undskylde dem, og jeg har ganske tilgivet dem og Alle, der gjort mig mine Dage bitter.”

   Gehimeraadinde Skeel har efterladt sig et varigt Minde ogsaa ved tvende betydelige Legater, hun oprettede, nemlig: 1) Fra den 15de September 1799 haves en d.15de November samme Aar confirmeret Fundats, hvorefter 10,000 Rdl. ere satte under Bestyrelse af Amtmanden over Svendborg Amt, Provsten i Salling og Eieren af Nakkebølle, hvilket efter hendes Ønske er benævnt „Nakkebølle-Legat” og hvis Renter hun har bestemt aarligen at skulle uddeles til trængende Personer i og udenfor Arbeidsstanden. 2) Fra d. 31te October 1801 haves et d. 1ste December s.A. confirmeret Gavebrev, hvorved hun giver 12,500 Rdl. under Fyens Stiftsøvrigheds Bestyrelse, og af hvilke Renterne aarli-gen skulle uddeles til fattige Enker og ugifte Personer af begge Kjøn. Legatet er nu voxet til 20,000 Rdl.
  Person ID I0575  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 8 Dec 2014 

  Father Holger Skeel,   b. 2 Apr 1699, Birkelse Gods Find all individuals with events at this location,   d. 9 Mar 1764, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 64 years) 
  Mother Regitze Sophie Gyldenkrone,   b. 22 May 1706, Vilhelmsborg Gods Find all individuals with events at this location,   d. 27 Oct 1779, Aalborg Find all individuals with events at this location  (Age 73 years) 
  Married 12 Apr 1730  Københavns Slot Find all individuals with events at this location 
  Family ID F0838  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Cathrine Elisabeth de Cicignon,   b. 24 Jun 1746, Nakkebølle Find all individuals with events at this location,   d. 12 Jan 1815, Mullerup Gods Find all individuals with events at this location  (Age 68 years) 
  Married 21 Aug 1767 
  Family ID F0751  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Frederik Christian Skeel
  Frederik Christian Skeel

  Histories
  Frederik Christian Skeel, 1735 - 1798 og Hustrus Testamente
  Frederik Christian Skeel, 1735 - 1798 og Hustrus Testamente

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.

  2. [S5] Vilhelm Samuel Skeel.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard