Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Erik Ottesen Rosenkrantz

Erik Ottesen Rosenkrantz[1]

Male 1519 - 1575  (56 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Erik Ottesen Rosenkrantz 
  Born 1519  Tørning Slot Hammelev sogn Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Family line Arreskov Linjen 
  Profession Rigsraad 
  Possessions Til Valsøgaard, Arreskov og Kjærstrup 
  Died 8 Nov 1575  Arreskov Gods Find all individuals with events at this location 
  Buried Øster Hæsinge Kirke Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Rosenkrantz, Erik Ottesen, 1519-75, til Valsøgaard, Arreskov, Kjærstrup, Rigsraad, var Søn af Otte Holgersen R. (død 1525) og saaledes Broder til de bekjendte Rigsraader Holger og Jørgen R. Efter Forældrenes tidlige Død blev han opdragen hos sin Morfader, Jesper Ganz til Putlitz i Brandenborg. O. 18Aar gammel vendte han tilbage til Danmark. En Tid lang synes han at have holdt Hus paa Brødrenes Fælleseje Næsbyholm. Arvedelingen mellem Brødrene fandt Sted 1547, og E. R. tilfaldt den norske Arv, der regnedes til 1/24 af al Norges skyldsatte Jord foruden store Ejendomme paa Færøerne og Shetlandsøerne. Aaret efter (1548) opholdt E. R. sig en Tid i Norge og kom allerede da i Strid med det lybske Kontor i Bergen om Grund en til et Par af de store Kjøbmandsgaarde paa Bryggen, som havde tilhørt hans norske Forfædre.

   1551 var E. R. kommet i Besiddelse af Valsøgaard ved Ringsted, der tidligere havde tilhørt Fru Anne Meinstrup og dennes Datter Fru Sophie Holgersdatter Rosenkrantz, E. R.s Faster. I Aarene 1554 og 1555 var han Staldmester hos Christian III og blev o. 1555 Hofmarskal ved den unge Hertug Frederik (II)s lystige Hof paa Malmøhus, indtil han 1557 forlenedes med Varberg Fæstning. Det følgende Aar (1558) holdt han Bryllup med den 18aarige Helvig Hardenberg (f. 28. Marts 1540), Datter af Jacob H. til Sandholt, Arreskov m. m. (VII, 98) og Sophie Lykke. Ved dette Giftermaal kom E. R. i Besiddelse af Arreskov, hvor han strax begyndte Opførelsen af den store Hovedbygning, der dog først fuldendtes 1573.

   I Slutningen af Febr. 1568 kom den store kongl. Kommission (deriblandt Christoffer Valkendorf); de Foranstaltninger, der toges, have næppe været helt behagelige for E. R., der imidlertid med Grund anførte, at han i hele sin Fremfærd havde rettet sig efter kongl. Ordre. Det bevilgedes ham da at maatte opgive Stillingen i Norge; 31. Avg. s. A. afrejste han derpaa fra Bergen med Hustru og Børn. E. R.s historiske Mission var dermed endt. Ved sin Tilbagekomst til Danmark blev han Stiftslensmand i Odense (1568-72). Ogsaa i denne Stilling viste han Virkelyst, men hans største Betydning var endt. Han var i disse Aar stærkt optaget af sine store Byggeforetagender paa Arreskov; 1573 foretog han et stort Mageskifte med Kronen, hvorved han mod at afstaa Valsø og betale 30000 Dlr. (i Værdi o. 500000 Kr.) kom i Besiddelse af Kjærstrup (Valdemars Slot) og hele Taasinge, i det ikke blot Fæstegodset tilfaldt ham, men ogsaa Kronens Herlighed over 160 jordegne Bønder. -- I Begyndelsen af 1575 blev han atter Stiftslensmand paa Odense Gaard og var i den følgende Tid optaget af at omdanne St. Hans Kloster til kongeligt Slot, da Odensegaard (den gamle Bispegaard) havde vist sig utilstrækkelig til Ophold for Kongen, naar han kom til Odense, men døde kort efter, 8. Nov. 1575, kun 56 Aar gammel. Fru Helvig Hardenberg var da kun 35 Aar. Da Børnene vare umyndige, fik hun Styrelsen af det umaadelige Gods baade i Danmark og i Norge med dets Bilande; selv kom hun ved Pantsættelse, Køb eller Arv i Besiddelse af Hindema og Erholm i Fyn og af Søholm i Stævns Herred. Hun var saaledes utvivlsomt Landets rigeste Adelskvinde og var i høj Gunst ved Hove. Hvor hun følte sine Adelsrettigheder krænkede, og i sin Godsstyrelse viste hun sig ofte adelsstolt og hovmodig; dog kunde hun, ligesom Manden, midt under Adelshovmodet ved mange Lejligheder, især under Opholdet i Norge, vise sig som en brav og godhjærtet Kvinde, navnlig mod Folk af ringere Stand. Hun døde i Odense 17. Juli 1599, 59 Aar gammel. «Det statelige norske Fyrstegods» splittedes derpaa efterhaanden paa mange Hænder.
  Person ID I0748  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 29 Sep 2014 

  Father Otte Holgersen Rosenkrantz,   b. Lübeck in Schleswig-Holstein Find all individuals with events at this location,   d. 06 Oct 1525 
  Mother Margrethe Gans zu Putlitz,   d. 29 Sep 1525, Lübeck in Schleswig-Holstein Find all individuals with events at this location 
  Family ID F1243  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Helvig Jacobsdatter Hardenberg,   b. 28 Mar 1540, Hvedholm Gods Find all individuals with events at this location,   d. 14 Jul 1599, Odense Find all individuals with events at this location  (Age 59 years) 
  Married 1558 
  Children 
  +1. Sophie Eriksdatter Rosenkrantz,   b. 23 Dec 1560, Bergen in Norway Find all individuals with events at this location,   d. 29 Dec 1593  (Age 33 years)
  +2. Anne Eriksdatter Rosenkrantz,   b. 12 May 1566, Sandviken i Norge Find all individuals with events at this location,   d. 18 Oct 1618  (Age 52 years)
  +3. Jacob Eriksen Rosenkrantz,   b. 14 Oct 1567, Sandviken i Norge Find all individuals with events at this location,   d. 09 Jun 1616, Bergen in Norway Find all individuals with events at this location  (Age 48 years)
  Last Modified 7 May 2007 
  Family ID F1240  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Rosenkrantz coat of arms
  Rosenkrantz coat of arms

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard