Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Tage Ottesen Thott

Tage Ottesen Thott[1]

Male 1580 - 1658  (77 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Tage Ottesen Thott 
  Born 27 May 1580  Eriksholm i Skaane Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Rigsraad "Konge af Skåne" 
  Possessions Eriksholm, Næs, Skabersjö m.m. 
  Died 14 Feb 1658  Børringe Kloster Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Thott, Tage Ottesen, 1580-1658, til Eriksholm, Rigsraad, Søn af Otte T. og Sophie Brahe (II, 601), blev 27. Maj 1580 født paa sin Faders Gaard Eriksholm i Skaane. I sit 11. Aar skal han have været som Page ved Hoffet. 1599 tiltraadte han sin Udenlandsrejse; efter at være fulgt gjennem Hertugdømmerne af sin ulykkelige Moder tog han først Ophold i Heidelberg og rejste saa 1601 gjennem Schweits, Frankrig, hvor han en Tid var i Orleans, og de spanske Nederlande til England, hvorfra han over Holland kom hjem 1603. Han blev nu Hofjunker og fulgte i Tiden derefter Christian IV paa hans Rejser, saaledes 1603 til Hyldingen i Hamborg og 1606 til Brunsvig og England; i dette Land var han ogsaa 1605 i Rigsraaden Henrik Ramels Følge. 26. Okt. 1606 havde han paa Kjøbenhavns Slot Bryllup med Statholderen Breide Rantzaus (XIII, 402) Datter Helvig, der havde været Kammerjomfru hos Dronningen, og forlod derpaa Hoftjenesten. 1608 blev han Lensmand paa Laholm, deltog i Kalmarkrigen, først som Korporal, senere som Lieutenant og endelig som Ritmester ved den hallandske Rostjeneste; 1612 var han til Grænsemøde i Søvid angaaende Udvexling af danske og svenske Fanger; s. A. ombyttede han Laholm med Landskrone Len. Men imidlertid var hans Hustru død 23. Avg. 1611, og han ægtede derpaa 15. Okt. 1615 Kirstine Ovesdatter Urup til Bjersøholm og efter hendes Død (1. Marts 1620) 22. Juni 1623 Karen Knudsdatter Gyldenstjerne-, ogsaa dette tredje Ægteskab blev dog kortvarigt, i det hun døde 13. Nov. 1628, og 17. Avg. 1633 giftede han sig atter, denne Gang med Jytte Laxmandsdatter Gyldenstjerne (d. 26. Nov. 1650). 1619 havde han faaet Sølvitsborg Len i Steden for Landskrone, var 1622 en af Kommissærerne til at forhandle med de Skaanske Kjøbstæder om Oprettelsen af Kompagnier til Handel paa Spanien og optoges 1624 i Rigsraadet. S. A. sendtes han til Retterting paa Gulland og til Hertug Ulriks Begravelse i Biitzow; 1625 fik han Medtilsynet med mulige svenske Angreb paa Skaane og blev en af de nye Krigskommissærer i denne Provins. I Okt. 1626 kaldtes han til Christian IV i Tyskland, udnævntes til Generalkommissær ved Hæren der og beholdt denne Stilling til Fjendernes Indfald i Halvøen i Sommeren 1627-, han var ogsaa tilstede ved Landdagene i Rensborg i Nov. 1626 og Juli 1627, men var en stor Del af denne Tid ikke legemlig vel. Efter sin Hjemkomst sendtes han i Dec. 1627 som Gesandt til Stockholm, kom tilbage den følgende Jan. og blev 1628 Generalkommissær i Danmark; s. A. samlede han Rostjenesten i Skaane. 1631 var han paa ny til Retterting paa Gulland og ombyttede 1632 Sølvitsborg med det anselige Malmøhus Len; 1633 blev han Ridder af Elefanten. I 1632 betroedes der ham en vigtig Sendelse til Gustav Adolf i Tyskland; han traf denne i Lejren for Ingolstadt, men opnaaede ikke at formaa Svenskekongen til at antage Christian IV's Fredsmægling. Lige saa frugtesløst blev hans Gesandtskab i Begyndelsen af 1636 til Stockholm, hvor han skulde paavirke den svenske Regering til Fred; 1637 repræsenterede han sin Konge i Polen ved Kong Vladislavs Bryllup. Da Svenskekrigen udbrød i Dec. 1643, fik han sammen med Christoffer Ulfeldt den øverste Inspektion i Skaane, men spillede ingen videre Rolle under Krigen; som Regel opholdt han sig paa Malmøhus. Han var nu ogsaa i Færd med at blive en gammel Mand, der ikke passede til de nye Forhold; 1651 afstod han Malmø Len til sin Søn Otte og fik de mindre vigtige Len Børringe Kloster og Lindholm; i den følgende Tid synes han kun sjælden at have givet Møde i Rigsraadet. T. T. var en af de anseteste Adelsmænd og den største Godsejer i Skaane; ved Arv og Kjøb og igjennem sine Ægteskaber sad han inde med Eriksholm, Bjersøholm, Skabersø, Barsbæk, Herrestad, Flakkerup, Ulstrup og flere Gaarde; i Ligprædikenen over ham hedder det ogsaa, at han var «ligesom en Konge udi Skaaneland». Han følte i høj Grad sin aristokratiske Stilling og var paa Post imod ethvert Angreb af Kongerne og Statsmagten paa Rigsraadets og Adelens Rettigheder; 1631 modsatte han sig bestemt Christian IV's Plan om Raadernes særskilte Votering og 1650 Tanken om, at Prins Christian ikke behøvede at vælges til Norge; han var 1648 en Modstander af Hannibal Sehested og sigtedes 1653 for at have forbudt sine Bønder at møde til Landmilitsøvelser. Der var tillige noget gammeldags over ham; i flere Henseender minder han mere om det 16. Aarhundredes Mænd end om sin Samtids; skjønt han havde været knyttet til Hoffet og oftere havde været i Udlandet, manglede han Finhed og Slebenhed i Manerer og Adfærd; paa Sendeisen til Polen 1637 vakte han stort Anstød ved sin støjende og voldsomme Optræden. At han ikke heller kunde forsone sig med alle den nyere Politiks Vendinger, viser hans Uvilje mod Valdemar Christians paatænkte Ægteskab med en russisk Prinsesse; Greven, sagde han, behøvede da ikke at gifte sig med en barbarisk Kone. Derimod roses han for Ligefremhed i Udtryksmaade og for Jævnhed over for Folk af de lavere Stænder, og hos Gejstligheden var han vel anskreven; helt uden litterær Interesse har han ikke heller været, idet han anviste Vitus Bering (II, 120) Bolig paa Skabersø. Med berettiget Ængstelse havde han set Fredsbruddet med Sverige 1657 og var en af de faa Rigsraader, der ikke gave Samtykke til Krigserklæringen. Han levede ogsaa længe nok til at blive Vidne til dennes ulykkelige Følger, men undgik dog at se sin Provinses Tab beseglet ved Roskildefreden, i det han døde kort før den, Natten mellem 13. og 14. Febr. 1658.
  Person ID I0827  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 7 Feb 2010 

  Father Otte Thott,   b. 1543, Eriksholm i Skaane Find all individuals with events at this location,   d. 23 Mar 1588, Eriksholm i Skaane Find all individuals with events at this location  (Age 45 years) 
  Mother Sophie Ottesdatter Brahe,   b. 1556, Knutstorp i Skåne Find all individuals with events at this location,   d. 1643, Helsingør Find all individuals with events at this location  (Age 87 years) 
  Married 1579 
  Family ID F0812  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Helvig Rantzau,   b. 29 Nov 1589,   d. 22 Aug 1611, Rantzausholm Find all individuals with events at this location  (Age 21 years) 
  Married 1606 
  Children 
  +1. Otte Thott,   b. 21 Nov 1607, Eriksholm i Skaane Find all individuals with events at this location,   d. 10 Sep 1656, Malmöhus Find all individuals with events at this location  (Age 48 years)
   2. Sophie Tagesdatter Thott,   d. 1628
  Last Modified 10 May 2009 
  Family ID F0810  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Kirstine Ovesdatter Urup,   b. 5 Jun 1594, Ovesholm i Skåne Find all individuals with events at this location,   d. 05 Mar 1620, Sölvitsborg i Skåne Find all individuals with events at this location  (Age 25 years) 
  Married 1615 
  Last Modified 1 Nov 2006 
  Family ID F2718  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 3 Karen Knudsdatter Gyldenstierne,   b. 1605,   d. 13 Nov 1628, Eriksholm Find all individuals with events at this location  (Age 23 years) 
  Married 1623 
  Children 
  +1. Ove Tagesen Thott,   b. 07 Feb 1626,   d. 25 Sep 1666  (Age 40 years)
  Last Modified 1 Nov 2006 
  Family ID F2717  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 4 Jytte Laxmandsdatter Gyldenstierne,   b. 29 Aug 1613,   d. 26 Nov 1650  (Age 37 years) 
  Married 1633 
  Last Modified 10 May 2009 
  Family ID F2719  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Tage Thott
  Tage Thott

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard