Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Greve Conrad Reventlow

Greve Conrad Reventlow[1, 2]

Male 1644 - 1708  (64 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Conrad Reventlow 
  Title Greve 
  Born 21 Apr 1644  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Family line Den danske grevelige linje af 1673 
  Profession Storkansler, 1665 udnævntes han til Hofjunker og Kammerherre ved det danske Hof. 1667 blev han Hof- og Kancelliraad i det tyske Kancelli  
  Possessions Til Futterkamp, Clausholm, Frisenvold m.m. 
  Died 21 Jul 1708  Clausholm Slot Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Reventlow, Conrad Greve, 1644-1708, Storkansler. Reventlow der var Søn af den tyske Kansler Ditlev Reventlow (d. 1664), fødtes 21. April 1644 i København, besøgte Akademiet i Sorø og studerede derpaa ved fremmede Universiteter (i Orleans 1662). Hjemvendt var han en kort Tid Kammerjunker hos den unge Hertug August Frederik, den senere Biskop af Lybek. 1665 udnævntes Reventlow til Hofjunker og Kammerherre ved det danske Hof. 1667 blev han Hof- og Kancelliraad i det tyske Kancelli og søgte efter Th. Lentes Død i Febr. Aaret efter at blive Kansler i dennes Sted. 1669 sendtes Reventlow til Gottorp med Hertug Christian Albrechts Medgift. Som Christoffer Gabels Svigersøn og Tilhænger fjærnedes han fra Hoffet efter Christian V's Tronbestigelse af Gyldenløve, Ahlefeldt og Schumacher i Forening og udnævntes i Nov. 1670 til Amtmand i Haderslev. 1672 blev han Landraad i Slesvig og Holsten. I de vidtløftige Forhandlinger om Erhvervelsen af Grevskaberne Oldenborg og Delmenhorst 1667-73 spillede Reventlow en fremtrædende Rolle. 1672 udsendtes han for at tage Butjadinger By og Land til Len af Hertugen af Brunsvig-Lyneborg; s. A. fik han det hvide Baand, og 1673 ophøjedes Reventlow i Grevestanden. 1672 tituleres han i officielle Skrivelser Baron, men hans Udnævnelse hertil kjendes ikke.
   Som militær fandt Reventlow rig Lejlighed til at udmærke sig under den skaanske Krig. I Maj 1675 erholdt han Patent paa at hverve et Regiment og udnævntes til Oberst. Han oprettede det saakaldte Reventlowske Dragonregiment, som han Aaret efter afstod til Oberst Ramsted. Om Efteraaret blev Reventlow Chef for 2. fynske nationale Rytterregiment, deltog 1676 i Generalmajor Meerheims Expedition over Keflinge Aa, hvor de danske opbrændte Pontus de la Gardies Herresæde Skarhult. Reventlowdeltog i Slaget ved Lund 4. Dec. Og fik samme Dag overdraget den faldne Henrik Sehesteds Regiment, det holstenske (slesvigske) Rytterregiment, der udmærkede sig ved gode Soldater og ypperlig Disciplin. I Forsommeren 1677, da Reventlow laa i Garnison i Hertugdømmerne, fik han Ordre til at støde til Armeen i Skaane, men naaede næppe at komme tids nok til at tage Del i Belejringen og Stormen paa Malmø. Reventlow døde 21. Juli 1708 paa Clausholm og ligger med sine 2 Hustruer bisat i prægtige, af Qvellinus forfærdigede Sarkofager i Slesvig Domkirke. I sin selvforfattede Gravskrift gav han sig det selvtilfredse Vidnesbyrd, der maa udfordre Dommen over ham: «Jeg haver saaledes levet iblandt eder, at jeg ikke behøver at blues ved mit Liv.» Reventlow var, som tidligere nævnt, 2 Gange gift:

   1. (21. Juli 1667) med Anna Margrethe Gabel (f. 6. Juli 1651 d. 26. Avg. 1678), Datter af Frederik III's Yndling Christoffer Gabel (V, 512);
   2. (1. Maj 1681) med Sophie Amalie Hahn (f. 25. Marts 1664 d. 29. Marts 1722), Datter af Overjægermester Vincents Joachim Hahn (VI, 485).

   Med sin anden Gemalindes Kammerpige Anna Cathrine Haagensen, Datter af Borgmester Carsten Haagensen i Aabenraa, havde han 3 Børn, der 1695 optoges i den danske Adelstand under Navnet Revenfeldt.
  Person ID I1763  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 10 Dec 2014 

  Father Detlev Reventlow,   b. 27 Apr 1600, Ziesendorf Find all individuals with events at this location,   d. 13 Aug 1664  (Age 64 years) 
  Mother Christine von Rantzau,   b. 1618,   d. 02 May 1688, Kiel Find all individuals with events at this location  (Age 70 years) 
  Married 1636  Nienhaus Find all individuals with events at this location 
  Family ID F2210  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Anne Margrethe Gabel,   b. 06 Jul 1651,   d. 26 Aug 1678  (Age 27 years) 
  Married 1667 
  Children 
  +1. Christian Ditlev Reventlow,   b. 21 Jun 1671, Haderslev Find all individuals with events at this location,   d. 1 Oct 1738, Tølløse Slot Find all individuals with events at this location  (Age 67 years)
  +2. Christiane Sophie Reventlow,   b. 30 Oct 1672,   d. 27 Jun 1757, Fuirendal Find all individuals with events at this location  (Age 84 years)
   3. Ermegaard Margrethe Reventlow,   b. 17 Aug 1678, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 07 Jan 1709, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 30 years)
  Family ID F1600  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Sophie Amalie von Hahn,   b. 25 Mar 1664,   d. 24 Mar 1722  (Age 57 years) 
  Married 01 May 1681 
  Children 
  +1. Anna Margrethe Reventlow,   b. 06 Oct 1682,   d. 21 Mar 1710  (Age 27 years)
  +2. Ulrikke Eleonore Reventlow,   b. 01 Nov 1690,   d. 12 Sep 1754  (Age 63 years)
  +3. Anna Sophie Reventlow,   b. 16 Apr 1693, Clausholm Slot Find all individuals with events at this location,   d. 7 Jan 1743, Clausholm Slot Find all individuals with events at this location  (Age 49 years)
  Last Modified 25 Jan 2009 
  Family ID F0032  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 3 Anne Cathrine Hagensen,   b. 2 Sep 1659, Aabenraa Find all individuals with events at this location,   d. 27 Feb 1691, Vandinggaard Find all individuals with events at this location  (Age 31 years) 
  Married ikke gifte / not married 
  Children 
   1. Conrad Revenfeld
  +2. Detlev Revenfeld,   b. 4 Mar 1684, Sandbjerg Gods ved Sundeved Find all individuals with events at this location,   d. 18 Jul 1746, Rendsburg Schleswig-Holstein Find all individuals with events at this location  (Age 62 years)
  +3. Conradine Revenfeld,   b. 09 Jul 1687, Løgumkloster Find all individuals with events at this location,   d. 22 Oct 1770, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 83 years)
  Last Modified 24 May 2008 
  Family ID F5397  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Conrad Reventlow
  Conrad Reventlow
  Conrad Reventlow
  Conrad Reventlow
  Clausholm Slot
  Clausholm Slot
  Voldum sogn, Galten herred, Randers amt.

  Oberst Friis mistede 1678 sin hustru og året efter sit eneste tilbagelevende barn, Christiane Barbara Friis, der havde testamenteret sin mødrene arv til sin mand, oberst Johan Rantzau til Bramminge; som pant herfor måtte hans svigerfader overlade ham Clausholm, og denne panterettighed blev derpå overdraget til grev Conrad Revent­low, der opsagde kapitalen til udbetaling. Da denne ikke blev erlagt, tildømtes Clausholm med tilliggende, hvoraf hovedgårdstakst 95 tdr. htk., bøndergods 1.028 tdr. htk. og 5 kirker, i 1686 grev Reventlow. Vurderingssummen var 46.568 rdl., hvoraf bygningerne i borggård, staldgård og ladegård formedelst deres store brøstfældighed dog kun udgjorde 900 rdl. Den nye ejer var en rig og mægtig mand, der senere som storkansler kom i spidsen for landets styrelse, og som gav gården fornyet glans ved det store slot, han, efter at have nedrevet de gamle bygninger, opførte her. Som bygmester benyttede han Ernst Brandenburg, der netop havde udmærket sig ved opførelsen af Stensballegaard for Fre­derik Krag. Tegningerne til det nye Clausholm må have foreligget i begyndelsen af 1693, og snart efter var arbejdet i gang. Reventlow sendte næste år tegningerne til Stockholm for at høre Tessin den Yngres mening derom, og Tessin lover at levere tegning til portalen og til haven. I 1696 var det nye slot under tag og sommeren 1697 maledes facaderne røde. I året 1699 stod det nye Clausholm færdigt, og til minde om dets bygherre er det prydet med hans marmorbuste og hans og hans to fruers våbener. Reventlow byggede også staldbyg­ningerne og anlagde terrasserne i haven, hvor der indrettedes kaska­der. Han ejede Frisenvold, Løjstrup og Kalø, så Clausholm var i hans tid et værdigt midtpunkt i en meget udstrakt besiddelse. Efter storkanslerens død 1708 ejedes Clausholm af hans enke, Sophie Amalie Hahn, datter af overjægermester Vincents Joachim Hahn, hvis navn og våben står på den i 1677 støbte klokke, der hænger i fronti­spicen. Da kongen engang beværtedes i Kongesalen, styrtede et galleri med tilskuere ned i det tilstødende rum. Værelserne var i storkansler­indens tid, som også i datterens tid, nummererede, og nogle af disse numre ses i adskillige endnu benyttede gamle dørlåse. Kong Frederik IV. bortførte 1712 storkanslerindens yngste datter, den 19-årige Anna Sophie, som han på Skanderborg Slot ægtede til venstre hånd og udnævnte til fyrstinde af Slesvig. Da dronning Louise 9 år efter døde, lod kongen sig atter vie til Anna Sophie, denne gang til højre hånd, og kronede hende derpå til dronning. (Danske Slotte og Herregaarde)  EJERE

  ca. 1350 Lave Uffesen Panter

  1388 Niels Jensen Brock

  1404 Lage Nielsen Brock

  1435 Axel Lagesen Brock

  1498 Mogens Gøye (Gjøe)

  1544 Elline og Albrecht Gøye

  1563 Oluf Krognos (halvparten)

  1565 Peder Brahe

  1610 Otte Marsvin

  1647 Hans Friis

  1686 Conrad Reventlow

  1718 Frederik IV

  1730 Dronning Anna Sophie

  1743 Chr. von der Maase

  1757 M. V. Huitfeldt

  1800 H. H. Friccius v. Schilden (Huitfeldt)

  1819 Rosalie v. Oppen Schilden

  1859 Sophie Magdalene Berner Schilden Holsten

  1906 A. Chrf. Berner Schilden Holsten

  1928 H. Berner Schilden Holsten

  1955 H. Berner

  Nuværende ejer (2011) Kim Berner

  Coats of Arms - Scandinavia
  Reventlow coat of arms
  Reventlow coat of arms
  Reventlow (adelspatent) coat of arms
  Reventlow (adelspatent) coat of arms

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.

  2. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard