Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Steen Andersen Bille

Steen Andersen Bille[1]

Male 1751 - 1833  (81 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Steen Andersen Bille 
  Born 22 Aug 1751  Assens Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Admiral og Gehejme-Statsminister 
  Died 15 Apr 1833  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Steen Andersen , dansk Admiral og Gehejme-Statsminister, Søn af Kontreadmiral D. E. Bille, f. 22. Aug. 1751 i Assens, d. 15. Apr. 1833. Bille kom i Marinens Tjeneste som 11-aarig Dreng og udnævntes 1768 til Sekondløjtnant; efter nogle Togter som saadan forfremmedes han 1773 til (-Premierløjtnant.-) 1777 udsendtes han til Vestindien, fik Kommandoen over en armeret Brig i Generaltoldkammerets Tjeneste og forblev her 2 Aar. Efter et nyt Togt til Vestindien som Næstkommanderende paa en Fregat avancerede Bille til Kaptajnløjtnant og gik som Fører for et af det ostindiske Kompagnis Skibe til Koffardis, hvor han døjede meget ondt og navnlig havde det Uheld at brække Armen, hvilket han aldrig helt forvandt. Hjemkommet herfra rejste han udenlands dels til tyske Badesteder, dels til Paris. 1788 begyndte Bille atter paa Sølivet og havde nu en Række Chefskommandoer, hvor han erhvervede sig Navn som dygtig og dristig Sømand. Med Foraaret 1797 begynder et af Bille's vigtigste Livsafsnit, hvorved han vandt sig Landets og Kongens Anerkendelse for den Dygtighed, hvormed han hævdede Landets Han-delsinteresser i Middelhavet. Paa dette Tids- punkt var næsten hele Europa indviklet i Krig, og Ejendomsretten paa Søen blev under disse urolige Forhold, hvor alle Have omsværmedes af Kapere, stærkt truet. I Middelhavet kom hertil, at de saakaldte Røverstater (de nordafrikanske) ligefrem havde sat Sørøveriet i System og gjorde Besejlingen paa Levanten særdeles farefuld. Da den dansk-norske Stat netop her havde store Handelsinteresser at varetage, og Tripolis, med hvilket man havde afsluttet en Fredstraktat, pludselig brød denne og erklærede Danmark Krig, sendtes B. til Middelhavet med en Fregat og en Brig; 16. Maj leverede han med disse 2 Orlogsmænd Tri-politanerne et Slag og tvang derved Pashaen til en for Landet hæderlig Fred. 1797-1801, i hvilken Tid hans lille Styrke efterhaanden forøgedes, beskyttede han den dansk-norske Handel paa en særdeles dygtig Maade og lagde baade Mod og Energi samt Takt og Admini-strationstalent for Dagen i en usædvanlig Grad. For disse Tjenester belønnedes han hjemmefra ved Forfremmelse til Kommandørkaptajn og Udnævnelse til Kammerherre. Da Skyerne efter 1801 mere og mere trak sammen over den danske Statshimmel, hjemkaldtes Bille ved dette Tidspunkt og fik Overkommandoen over Defensionens venstre Fløj (Olfert Fischer over den højre); men i Slaget 2. Apr. kom Bille dog ikke til at gribe virksomt ind, væsentlig fordi Nelson ilede med at indlede Underhandlinger om Vaabenstilstand med Kronprins Frederik. - 1803 ansattes Bille som Deputeret i Admiralitetskol-legiet og forfremmedes til Kommandør; han blev snart her den ledende Aand og bestyrede Marinens Aflærer med Iver og Dygtighed, om han end ikke kan siges fri for en vis Selvraadighed, der særlig kom til at gaa ud over Officerer, med hvilke han stod paa uvenskabelig Fod. Ved Englændernes Overfald 1807 udnævntes Bille til Chef for Søforsvaret og kommanderede under General Peymann. Det skyldtes hans Iver, at det ikke blev den eng. Flaade muligt at foretage noget virksomt Bombardement fra Søsiden; men det endelige Udfald af Hovedstadens Belejring kunde han naturligvis ikke forhindre. Derimod traf Bille Foranstaltninger til, at Flaaden kunde sænkes, hellere end at falde i Fjendehaand; Ordren til at udføre disse Foranstaltninger indløb imidlertid som bekendt ikke. Da København 7. Sep 1807 overgav sig, og Underhandlerne var gaaede ind paa at udlevere Flaaden, nægtede Bille at underskrive Kapitulationen, hvad man med god Føje senere har bebrejdet ham og betegnet som en ikke ganske værdig Demonstration. Efter 1807 var Bille den Mand, der under Landets ulykkelige Forhold og med dets ødelagte Finanser fik det Hverv at skabe et nyt Søforsvar. Efter Omstændighederne gjorde han, hvad et Menneske formaaede, om end heller ikke hans Egen-raadighed her undlod at sætte Spor af og til. Ved Norges Adskillelse fra riget 1814 fungerede han som kgl. Kommissarius og skilte sig med Værdighed og Takt fra dette vanskelige Hverv. 1825 avancerede Bille til Viceadmiral, 1829 til virkelig Admiral og fik endelig 1831 Udnævnelse til Gehejme-Statsminister.  Person ID I3142  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 20 Feb 2008 

  Father Daniel Ernst Bille,   b. 07 Apr 1711,   d. 25 Feb 1790  (Age 78 years) 
  Mother Johanne Sophie Amalie Stibolt,   b. 1717,   d. 10 Aug 1788  (Age 71 years) 
  Married 1738 
  Family ID F0661  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Frederikke Vilhelmine Bornemann,   b. 24 Jul 1770, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 01 Jul 1851, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 80 years) 
  Married 1790 
  Children 
  +1. Thalia Amalia Bille,   b. 12 Jan 1792,   d. 25 Jun 1820  (Age 28 years)
  +2. Steen Andersen Bille,   b. 5 Dec 1797, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 2 May 1883, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 85 years)
  Last Modified 17 Nov 2007 
  Family ID F0275  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Steen Andersen Bille
  Steen Andersen Bille
  Slaget paa Reden
  Slaget paa Reden
  Steen Andersen Bille betroedes under slaget paa Reden kommandoen over defensionens venstre fløj: linjeskibene Danmark og Trekroner, fregatten Iris, briggerne Sarpen og Nidelven samt en større deling kanonbåde, hvilken styrke dog ikke kom til at gribe synderlig aktivt ind i slagets gang. Horatio Nelson deltog som viceadmiral særdeles selvstændigt i Slaget på Reden, hvor han påførte Danmark store tab.

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard