Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Jacob Ulfeldt

Jacob Ulfeldt[1, 2]

Male 1567 - 1630  (63 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Jacob Ulfeldt 
  Born 25 Jun 1567  Bavelse Præstø Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Rigskansler 
  Possessions Til Egeskov, Urup, Orebygaard, Ulfeldtsholm m.m.  
  Died 25 Jun 1630  Nyborg Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Ulfeldt, Jacob, 1567-1630, Rigskansler, Søn af Rigsraad Jacob Knudsen Ulfeldt og Anne Flemming, blev født paa Bavelse 25. Juni 1567. Allerede hans Ungdom blev mærkelig ved hans Udenlandsrejsers ejendommelige Omfang. 14 Aar gammel rejste han ud, først til Tyskland og Schweits, hvor han 1584 studerede i Genf, derpaa til Italien, hvor han 1587 var i Padua, 1588 i Siena og senere paa Sicilien og Malta; endelig tog han fra Venedig til Grækenland, Konstantinopel, Rhodus, Cypern, Syrien og Ægypten. Hjemrejsen lagdes over Spanien, Frankrig og Holland. Men allerede 1592, Aaret efter at han var kommet tilbage, drog han paa ny til Schweits og Frankrig; en kort Tid kaldte hans Faders Død 1593 ham hjem, men endnu en Gang tiltraadte han en længere Rejse til Italien, Spanien og Polen. Endelig 1597 slog han sig til Ro i Danmark, blev Hofjunker og giftede sig derpaa 10. Juni 1599 i Nyborg med Birgitte Brockenhuus, Datter af Laurids B. (III, 114). 1602 forlenedes Ulfeldt med Hindsgavl, fik 1605 i Stedet Hagenskov og 1610 Nyborg. Da var han imidlertid allerede 1607 bleven Medlem af Rigsraadet og 1609 Rigskansler. Den højt ansete Ulfeldt, hvis Dannelse og Kundskaber, ogsaa i den klassiske Litteratur, pristes meget, og som ved sin rolige og fredsommelige Karakter synes at have dannet en stærk Modsætning baade til sin Fader og sin Søn Corfits, kom til at spille en betydelig Rolle. Ulfeldt var under Kalmarkrigen først Krigskommissær ved Rigsmarskens Hær i Vest, men stødte senere til Christian IV i Kalmar. 1607 var han med Kongen til Herredag i Stavanger, flere Gange sendtes Ulfeldt til Forhandlinger med Gottorp eller Hertugdømmernes Landdage (saaledes 1617, 1618, 1620 og 1623) og til Grænsemøder med Sverige (saaledes 1619 og 1624). Men navnlig anvendtes han til diplomatiske Ærender i Udlandet. Der kan imellem dem nævnes hans Sendelser 1607 til Nederlandene, 1613 til Spanien, 1614 til Hildesheim, 1615 til Celle, 1620 til Verden og 1625 til Greven af Schaumburg og Domkapitlet i Magdeburg. Vigtigst vare dog hans Gesandtskaber til Nederlandene 1621, da Ulfeldt afsluttede Forbundet af 14. Maj, hvortil sluttede sig i Sept. en Handelsoverenskomst ved et Møde med nederlandske Afsendinger i Bremen, og 1625, der førte til Forbundet af 9. Dec. Nogen reel Vinding indbragte dette dog ikke Danmark, og et ulykkeligt Krigsaar kom; snart ogsaa de stærke Rivninger mellem Christian IV og Rigsraad og Adel. J. Ulfeldt var vel ligesom sine Fæller ivrig for Fred, men han bestræbte sig ved Siden heraf for at mægle mellem dem og Kongen. Han regnedes for at staa uden for Partierne, og han tilraadede Rigsraaderne at tage alt saa maadeholdent som muligt og ikke kaste sig ind i nogen Kamp med Kongen. Allerede fra 1625 led han desuden meget af Sygdom og saa med stor Sorg paa Landets, især Fyns, Ødelæggelse. Dog paatog han sig at være Afsending til Fredsmødet i Lybek 1629, foretog flere Rejser der fra til Kongen og var uden Tvivl glad over, at Resultatet blev Krigens Ophør paa taaleligere Vilkaar, end der havde været Grund til at vente. Efter Freden interesserede han sig for Landets Ophjælpning, særlig ved Udvikling af Handelsforbindelserne med Spanien, men 25. Juni 1630 døde Ulfeldt i Nyborg, «saare vel fortjent af sit Fædreland», som Sivert Grubbe (VI, 222) skrev om ham. Hans Enke overlevede ham til 24. Dec. 1656, da hun døde i Fattigdom. Foruden Bavelse paa Sjælland, som havde tilhørt hans Moder, ejede Ulfeldt Egeskov paa Fyn, som han erhvervede 1616, Orebygaard paa Laaland, som han kjøbte 1618, og Urup i Jylland. Sin Faders Gaard Ulfeldtsholm (nu Holckenhavn) paa Fyn solgte han derimod 1616 til Fru Ellen Marsvin; i den Anledning flyttede han sine Forfædres Lig fra Vindinge Kirke til Egeskovs Sognekirke Kværndrup.
  Person ID I4589  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 8 Dec 2014 

  Father Jacob Knudsen Ulfeldt,   b. 1535,   d. 1593, Ulfeldtsholm Find all individuals with events at this location  (Age 58 years) 
  Mother Anne Jacobsdatter Flemming,   b. 1544,   d. 1570  (Age 26 years) 
  Married 1562 
  Family ID F2348  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Birgitte Lauridsdatter Brockenhuus,   b. 09 Aug 1580,   d. 24 Dec 1656  (Age 76 years) 
  Children 
   1. Knud Ulfeldt,   b. 02 Mar 1600, Ulfeldtsholm Find all individuals with events at this location,   d. 03 Jun 1646  (Age 46 years)
   2. Frantz Ulfeldt,   b. 30 Oct 1601, Ulfeldtsholm Find all individuals with events at this location,   d. 14 Jul 1636, Herzfeld in Hessen Find all individuals with events at this location  (Age 34 years)
   3. Anne Jacobsdatter Ulfeldt,   b. 31 Jan 1603, Hindsgavl Gods Find all individuals with events at this location,   d. 1642  (Age 38 years)
  +4. Laurids Ulfeldt,   b. 24 Jan 1605, Hindsgavl Gods Find all individuals with events at this location,   d. 09 Jul 1659, Odense Find all individuals with events at this location  (Age 54 years)
  +5. Corfitz Ulfeldt,   b. 10 Jul 1606, Hagenskov (Frederiksgave) Find all individuals with events at this location,   d. 26 Feb 1664  (Age 57 years)
  +6. Flemming Ulfeldt,   b. 17 Oct 1607, Ulfeldtsholm Find all individuals with events at this location,   d. 24 Mar 1657, Odense Find all individuals with events at this location  (Age 49 years)
  +7. Elsebet Jacobsdatter Ulfeldt,   b. 10 Jul 1609, Hagenskov (Frederiksgave) Find all individuals with events at this location,   d. 21 Jun 1676, Svendborg Find all individuals with events at this location  (Age 66 years)
   8. Ebbe Ulfeldt,   b. 03 Jul 1610, Egeskov Slot Find all individuals with events at this location,   d. 1654, Skivehus Find all individuals with events at this location  (Age 43 years)
  +9. Karen Jacobsdatter Ulfeldt,   b. 07 Aug 1611,   d. 20 Dec 1658, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 47 years)
  +10. Marie Margrethe Jacobsdatter Ulfeldt,   b. 07 Oct 1619,   d. 1694  (Age 74 years)
  Last Modified 23 Feb 2009 
  Family ID F2239  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Jacob Ulfeldt family
  Jacob Ulfeldt family

  Coats of Arms - Scandinavia
  Ulfeldt coat of arms
  Ulfeldt coat of arms
  De Ulfeldt'ers Vaabenskjold, som denne Adelsæt er ene om at føre — Ulven i Fjederhammen eller Valravnen — er bevaret blandt de allerældste adelige Sigiller — Krumpen, Galen, Thott, Ulfeldt og Udsøn — der findes vedhængt Aktstykker fra Aarene 1224-30, som gemmes i Statsarkivet i Schwerin (Henry Petersen, D. Adelige Sigiller for 1400, 1-9). Slægtens Skjoldmærke viser, nærmere bestemt, en sammensat Dyrefigur: Ulvens Hoved, Forkrop og Forben, Ørnens Vinger, Bagkrop, Ben og Hale (rød i Sølv). Seglet fra 1230, der bærer Omskriften SI[GI]LLVM PETR[I S]TRANGONIS FILI[I], har tilhørt Peder Strangesen (d. 1241), gift med Fru Ingeborg af Kalundborg, Esbern Snares Datter. Langt yngre end Slægtsvaabenet er selve Slægtsnavnet, der først forekommer hele tre Aarhundreder senere, tidligst 1525, da Hartvig Andersen i et til ham af Kronen udstedt Skøde benævnes Ulfeldt (Wulffelt), og derefter i de næstfølgende Aar hyppigt knyttes til andre Medlemmer af Slægten. Tidligere, i det 14 Aarhundrede, havde man anvendt andre Tilnavne, som Vædder (Vether) og Eest. Af Strangesønnerne uddøde den fornævnte Hr. Peders Æt allerede med hans Søn Marsken Anders Pedersen, medens hans Broder Niels Strangesens Efterslægt, gennem Sønnen, Drosten Absalon Nielsen (d. 1305), fortsattes, delt i tre Grene, af hvilke den første, Aage Stigsens Descendens, uddøde ved 1420 med Laurends Finsen til Løjtved, den anden, Tyge Stigsens (Aage Stigsens Broder), udsluktes o. 1480 med Anders Clausen; den tredje, Niels Pedersen af Asmundtorps Efterslægt med Hans Jensen til Vejrup (d. 1546). Stamfaderen til Slægtens længst blomstrende Hovedgren, hvortil dens navnkundigste Medlem, Rigshofmester Corfitz Ulfeldt hørte, er Anders Grosen, gift med Esbern Snares anden Datter, Cecilie, altsaa Svoger til Peder Strangesen, og hvem Morten Pedersen i sit Skrift „Absalons Stamme" (1589) angiver at være Søn af Oluf Graa til Tersløse. Et i Statsarkivet i Lybek bevaret Brev fra 1264, der er beseglet af Strange Andersen og Absalon Andersen, Anders Grosens Sønner, opviser den Mærkelighed, at skønt Strange udtrykkelig betegner Absalon som sin Broder, forsegler den første med Ulfeldtvaabenet, medens den sidstes Sigil viser Sparrer, Kugler og Roser. Enten maa det være et herhjemme i Tiden før 1400 enestaaende tilfælde at to helbrødre fører et forskelligt vaaben, eller at de kun er halvbrødre paa fædrene side af en moder der to gange efter hinanden har været gift med en mand af fornavnet Anders, hvorimod strider den ovenanførte, maaske urigtige oplysning om Anders Grosens afstamning. (Danmarks Adels Aarbog-1923)

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.

  2. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard