Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Mogens Munk, (Lange)

Mogens Munk, (Lange)[1]

Male - 1558

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Mogens Munk 
  Suffix (Lange) 
  Gender Male 
  Profession Landsdommer i Nørrejylland, Rigsraad 
  Possessions Til Palsgaard 
  Died 3 Dec 1558 
  Buried Hjerm Kirke Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Munk, Mogens, --1558, til Volstrup, Landsdommer, Rigsraad, Broder til Biskop Iver Munk, maa være født o. 1470, siden han allerede 1493 nævnes som Væbner. Aar 1500 forlenedes han af sin Broder med Volstrup Bispegaard i Hjerm Herred og Sogn og havde vistnok allerede da i flere Aar været gift med Karen Rosenkrantz, Datter af Rigsraad Ludvig R. til Palsgaard, siden hans Søn Oluf (s. ndfr.) allerede o. 1523 ved Farbroderens Indflydelse fik Kantordømmet i Ribe. Selv var han af uformuende Slægt og indtog endnu en temmelig tilbagetrukken Stilling, da han 1521 blev Landsdommer i Nørrejylland, dog saaledes, at Stillingen samtidig i Følge Christian II's Reformer i Retsvæsenet mistede noget af sin Betydning derved, at der indsattes 2 Meddommere. Under det jyske Raads Rejsning mod Christian II kom M. M. til at spille en ejendommelig Rolle; dertil har vel dels Forholdet til Broderen bidraget, dels begges Forhold til det holstenske Aristokrati; M. M.s Datter Kirsten var (eller blev) nemlig gift med Hertug Frederiks højt betroede Raad Wulf Pogwisch til Bukhavn. 21. Dec. 1522 udstedtes i Viborg af de misfornøjede Raader et Kreditiv for M. M. til at underhandle med Hertug Frederik om Hjælp til at afværge Rigets Nød. Da Svaret lød gunstigt, blev M. M. derpaa atter sendt til Hertugdømmerne med Underretning om, at en Del jyske Raader 20. Jan. 1523 paa Viborg Landsting havde opsagt Kong Christian Huldskab og Troskab, selv overtaget Regeringen og tilbøde Hertugen Kronen. Paa Vejen til Hertug Frederik var det, at M. M. 22. Jan. traf Kong Christian i Vejle og paa en snild Maade skal have efterladt Opsigelsesbrevet i sin Handske. 30. Jan. fik M. Munk derpaa i Husum Hertugens endelige Svar og blev derpaa strax optagen i Rigsraadet, enten af Hertugen eller af sine «Medbrødre». Som Landsdommer holdt M. Munk derpaa 23. Marts s. A. paa Marken uden for Viborg ved Frederik I's Hylding Talen til den forsamlede Mængde. Christian II's Love bleve brændte paa Viborg Ting og M. M. selv den eneste Landsdommer. Desuden forlenedes han med alt Sagefald i Viborg By og med Vandfuld Herred. Hermed var M. Munks største politiske Rolle udspillet. Dog steg han i de følgende Aar noget i social Henseende, i det Skiftet efter hans Svigerfader og Svogeren Niels Ludvigsen Rosenkrantz til Palsgaard endelig opgjordes 1527, hvorved han fik Andel baade i Palsgaard og i Sostrup; sin Andel i Sostrup bortbyttede han 1528 mod Jens Hvas' Andel i Palsgaard, saa at han fik større Part i denne Gaard, uden dog nogen Sinde at blive Eneejer deraf; han opholdt sig derfor i Regelen enten i Viborg eller paa sin ovfr. nævnte Forlening, Bispegaarden Volstrup. Han brugtes en Del i juridiske Kommissioner eller som kongl. Rettertingsdommer, men havde paadraget sig et stærkt Had hos den jyske Almue, saa at det endogsaa, da Christian II's Spejdere 1531 oversvømmede Landet, kom til gjentagne voldsomme Opløb paa Viborg Landsting; M. M. maatte flygte, hans Hustru truedes paa Livet, Landsdommerværdigheden overdroges midlertidig til Jens Hvas, der fik Opløbet standset. -- Paa Herredagen 1533 efter Kong Frederiks Død indtog M. Munk en vaklende Stilling; paa den ene Side stod Hensynet til Broderen Iver, der saa faderlig havde taget sig baade af M. M. og dennes Børn, navnlig Oluf Munk (s. ndfr.), paa den anden Side til Svigersønnen Wulf Pogwisch og til Hertug Christian. M. Munk synes dog nærmest at have sluttet sig til Mogens Gjøes Parti. 1534 deltog han derpaa i Valget i Ry Kirke. Da Christian III i Avg. s. A. hyldedes i Horsens, indsattes imidlertid atter flere Landsdommere ved M. Munks Side. I Aaret 1535 fulgte han som Rigsraad Christian III til Fredsmødet i Hamborg, og efter Statsforandringen 1536 fik han, mod at afstaa Vandfuld Herred, Pant i Volstrup, som han saaledes beholdt som Len af Kronen. Sin Landsdommerstilling fratraadte han 1542, samtidig med Prins Frederik (II)s Hylding paa Viborg Ting og samtidig med, at hans Søn Oluf blev optagen i Raadet. M. Munk, der var til Aars, synes ogsaa nu at have opgivet sin Rigsraadsstilling. Derimod var han stadig indviklet i Processer med sine Slægtninge. Han levede paa Volstrup, som hans Søn Oluf 1542 havde kjøbt af Kronen, indtil han døde 3. Dec. 1558, vistnok henved 90 Aar gammel. Fru Karen Rosenkrantz var død i Aaret 1535 og ligger begravet i Viborg Domkirke, hvor der mærkelig nok er oprejst et Mindesmærke over hende, ikke af M. Munk, men af Datteren Fru Ide til Vallø. Med Fru Karen havde han 11 Børn, deriblandt Ludvig til Palsgaard (d. 1537), Oluf (s. ndfr.), de ovennævnte Døtre Kirsten, Wulf Pogwisch's, og Ide, gift med Rigsraad Oluf Nielsen Rosenkrantz (s. ovfr.). Men desuden havde han med en Kvinde, Marine Jensdatter, som han synes at have levet sammen med efter Hustruens Død, 2 Døtre, Karen og Ide; 1554 fik han kongl. Bekræftelse paa et Gavebrev, hvorved han paa Livstid forlenede Moderen og hendes endnu ugifte Døtre med Avsumgaard, da kun en Bondegaard i Vejrum Sogn, og med et Par andre Gaarde. -- Han besad i det hele en Del Strøgods hist og her, hvoraf hans Børn dannede Hovedgaarde (Avsumgaard, Totterupholm m. m.). Naar han undertiden opføres som Ejer af Palstrup i Lysgaard Herred, synes dette at være en Forvexling med Palsgaard.

   Genealog. og biogr. Archiv S. 171 ff. Barner, Fam. Rosenkrantz' Hist. I, 270 ff.
  Person ID I5073  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 14 Apr 2016 

  Father Oluf Maltesen Munk, (Lange),   d. 1558 
  Mother Ide Iversdatter Juel 
  Family ID F2602  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Karen Ludvigsdatter Rosenkrantz,   d. 1535 
  Children 
  +1. Ludvig Mogensen Munk, (Lange),   d. 1537
  +2. Oluf Mogensen Munk, (Lange),   d. 1569
  +3. Kirsten Mogensdatter Munk, (Lange),   d. 06 Jul 1579, Bordesholm Find all individuals with events at this location
  +4. Ide Mogensdatter Munk, (Lange),   d. 1586, Malmö i Skåne Find all individuals with events at this location
  Last Modified 11 Feb 2008 
  Family ID F2496  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Lange coat of arms
  Lange coat of arms

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard