Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Folmer von Lüttichau

Folmer von Lüttichau[1]

Male 1898 - 1977  (78 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Folmer von Lüttichau 
  Born 12 Aug 1898  Viskum Gods Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Possessions Til Rohden 
  Died 14 Feb 1977 
  Person ID I5449  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 2 Jan 2013 

  Father Hans Helmuth von Lüttichau,   b. 13 Jan 1868, Vingegaard ved Tjele Find all individuals with events at this location,   d. 21 Feb 1921, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 53 years) 
  Mother Fanny Julie Caroline Mathilde Basse Fønss,   b. 11 Jul 1870, Hindsgavl Gods Find all individuals with events at this location,   d. 18 Aug 1921, Hareskov Sanatorium Find all individuals with events at this location  (Age 51 years) 
  Married 1894  Hindsgavl Gods Find all individuals with events at this location 
  Family ID F2696  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Ingeborg Marie Saima Carl,   b. 20 Oct 1915, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 12 Sep 1983  (Age 67 years) 
  Married 1934 
  Children 
  +1. Flemming von Lüttichau,   b. 5 Apr 1935, Hornsyld Find all individuals with events at this location,   d. 24 May 2011  (Age 76 years)
  +2. Karin von Lüttichau
   3. Regitze von Lüttichau
   4. Merete von Lüttichau
  Last Modified 2 Jan 2013 
  Family ID F2695  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Rohden
  Rohden
  Stouby sogn, Bjerre herred, Vejle amt.

  Følger man Rohden Å, der springer ud øst for Hornsyld og med stærkt fald strømmer gennem den skovklædte slugt sydvest for Ørum for i en sindig spiral at finde vej gennem de brede Rohden enge ud til fjorden nordvest for Træskohagen, finder man på højden øst for eng­draget en anselig landejendom, der er vokset op i løbet af de sidste hundrede år. Mens alle vore store, gamle herregårde er blevet for­mindskede, har Rohden fra den meget beskedne begyndelse, to halv­gårde, udviklet sig til en herregård på 46 tdr. htk. vel udstyret med ager, eng og skov. 1662 nævnes Rohden første gang. Da lå der på bakken to halv­gårde, der hørte til Rosenvold gods, hver på 6½ tdr. Id. med skov til 166 svins olden. Navnet tyder på, at helgården, som må ligge forud for halvgårdene, er opstået ved, at en mand fra Belle har ryddet skov. I løbet af de følgende hundrede år må de to fæstere have skiftet herskab; thi i 1758 skøder greve Christian Friis, der foruden grevskabet Frijsenborg ejede Boller og Møgelkær i Bjerre herred, de to gårde til sin forvalter på Frijsenborg Hans Erik Saabye (1713 - 76). Efter at han 1763 havde købt Brandbjerg i Kollerup sogn, Tørrild herred, må han have solgt de to halvgårde til Jørgen Hvas de Lindenpalm til Tirsbæk, Bryskesborg (nu Williamsborg) m. m., der var gift med Maren Loss. Da det gik tilbage for dette af folkesnakken bagvaskede ægtepar, måtte de i halvfjerdserne sælge det meste af deres gods, der­iblandt de to gårde; i 1771 købte Christen Mikkelsen Kjær halve Roh­dengaard og i 1772 anden halve Rohdengaard (9 tdr. htk. hver), men i 1789 ejede han kun den ene, som senere kaldtes Neder Rohden. Hans søn Jens Bay Kjær testamenterede 1826 denne gård til sin datter Chri­stiane, der 1827 giftede sig med Jørgen Hansen, som, efter i 1839 at have købt Borchsminde, 1840 solgte Neder Rohden til sin svoger Jacob Lund Eggertsen. — På Over Rohden sad i århundredets første fjerdedel Jens Sørensen Buch (død 1824); den næste ejer Nicolai Jen­sen Jelling solgte 1827 gården for 4.850 rbdl. sølv til procurator Johan­nes Brorson, en søn af herredsfoged i Bjerre-Hatting herreder Frederik Quist Brorson. Han arbejdede fra sin tidligste ungdom på faderens kontor i Bjerre, hvor han efter at have taget dansk juridisk eksamen blev fuldmægtig. 1825 blev han prokurator; efter at have bosat sig på Over Rohden blev han landvæsenskommissær og formand for afløs­ningen af jagtretten i Vejle amt, 1851 kammerråd og døde i 1865. Han var gift med sin moster Petra Bager, der døde 1885 96 år gammel. Det viser prisstigningen på landejendomme i løbet af 42 år, at Eg­gertsen på Neder Rohden i 1869 måtte betale enken efter den næste ejer H. P. Lasson, der var fader til læge G. Lasson i Århus, ca. 60.000 rbdI. for Over Rohden, der var sat til 13 tdr. htk. og havde et tillig­gende på 215 tdr. Id. ager, eng og skov. Eggertsen slog nu de to gårde sammen. Over Rohden, der lå i haven vest for den nuværende hovedbygning, blev revet ned, og avlsbygnin­gerne på Neder Rohden ombyggede i grundmur og udvidede; dette arbejde blev afsluttet i firserne. Derved var den nuværende herregård Rohden blevet skabt. Jacob Lund Eggertsen havde seks børn; efter hans død overtog de to af sønnerne Carl og Emil, den tredje Jens Bay var grosserer i Vejle, og de tre døtre Augusta, Stine og Emma gården. Disse fem søskende boede i god forståelse i det gamle stuehus af ege­bindingsværk, der lå som gårdens nordre længe ved foden af den bakke, som det nye Rohden blev bygget på. Da den ældste broder Carl, der vistnok var den ledende og stod for landbruget, var død, savnede de fire andre ham og blev enige om at sælge deres ejendom, som nu var sat til ca. 30 tdr. htk., og hvortil hørte Tybo Mølle og nogle lejehuse; de afhændede den i 1897 for 230.000 kr. og flyttede til København, hvor den længstlevende, frøken Emma, døde 1925. Køberen var baron Flemming Einar Lerche (1872 - 1911), broder til lensgreven på Lerchenborg. Han var gift (1896) med Anna Sophie Lüttichau, en datter af den daværende finansminister, kammerherre Christian Ditlev Lüttichau til Tjele. Det unge par opførte og indret­tede i 1898 - 1900 Rohdens nuværende hovedbygning med Ulrik Ples­ner som arkitekt. Når man har arbejdet sig op ad den stejle bakke fra ådalen, ser man på plateauet foran dets sydskråning mod avlsgården det rolige velproportionerede hus, der fremtræder hvidpudset og er tækket med glaserede tagsten. Over en høj kælder, der rummer økono­milejligheden, er det bygget op i én etage med opholdsværelser og en mansard med sove- og gæsteværelser. Fra indgangen midt på nord­siden fører en trappe op til hallen, hvorfra man til højre kommer ind i den store dagligstue, der går igennem hele huset og i vestgavlen har en udgang til haven. Ligefor i sydsiden ligger godsejerens kontor med udsigt over avlsgården ved bakkens fod. Til venstre er der spisestue. Arkitekten har fulgt traditionen fra det 18. århundredes symmetriske anlæg i værelsernes placering, men den beboede og opvarmede hall med sin diskrete trappe op til soveværelserne knytter stuerne langt fastere sammen end de gamle huses kølige, smalle entré; de mørke døre og paneler bidrager sammen med de brede, magelige stole og sofaer, de store borde og de åbne kaminer til at skabe en egen tids­bestemt hygge i de store stuer, der er lige så forskellige fra klunke­tidens forvirrede og overfyldte interiører som fra nutidens af for store vinduer prægede rum. Huset er meget fint placeret i terrænet. Haven ligger mod vest på bakket jordsmon med plæner og en andedam, og de store træer giver læ for vestenvinden. Mod syd har man fra sove­værelset udsigt over skoven og Vejle Fjord. I 1900 flyttede det unge par op i det nye hus; det gamle stuehus blev nedrevet, og med benyttelse af dets egebindingsværk opførtes to næsten kvadratiske bygninger, der blev taget i brug som herskabsstald og vognport (senere garage). Baron Lerche, der tog sig ivrigt af går­dens drift, blev kort før sin tidlige død valgt til medlem af Vejle amts­råd og udnævnt til hofjægermester. Baronesse Anna Sophie Lerche styrede derpå ved hjælp af en forvalter gården i en halv snes år, indtil hun 1922 antog sin unge brodersøn Folmer Lüttichau (født 1898), der var uddannet som landmand, som forvalter; efter at han havde haft gården i forpagtning i sommeren 1923, købte han den i oktober. 1924 påtog han sig stillingen som godsinspektør på Kalø. 1934 holdt han bryllup med Ingeborg Carl, datter af godsejer Poul Carl til Møllerup. Baronesse Lerche var i 1931 flyttet til en villa ved Holtserhage syd for fjorden. I sin over fyrreårige ejertid har hofjægermester Lüttichau, som den initiativrige landmand han er, udfoldet en stor virksomhed på Rohden. Bl. a. er den ca. 70 tdr. Id. store eng, der strækker sig øst for åen fra fjorden næsten til Arup mølle, blevet kultiveret og indhegnet og er nu et ypperligt græsningsområde for ungkvæget. Ejendommen er blevet stærkt udvidet og smukt afrundet ved køb af betydelige arealer: Årup mølle, der ligger ved åen over for Tybo mølle, de to Ullerup gårde, der ligger tæt ved Rohden mod øst, og som fra gammel tid har hørt til Rosenvold gods, samt en del af Ullerup skov, der støder op til Rohden skov og ligeledes har tilhørt Rosenvold. — Avlsgården, der bestod af ganske gode grundmurede bygninger fra Eggertsens tid, er blevet ombygget, moderniseret og udvidet. Stråtagene er erstattede af tegltage. Laden er forlænget mod vest af en bindingsværksbygning, der rummer vognport og magasin; og øst for den ligger nu en stor hjelm. Kostalden mod vest, der ved en portbygning var sat i forbin­delse med lade og magasin, blev i 1941 afløst af en helt ny moderne indrettet bygning. Senere er et stort Ørreddambrug med 50 damme blevet oprettet. Gården har sit eget vandværk; ved hjælp af en hævert føres store vandmængder rundt i alle dens bygninger fra et kildevæld dybt inde i skoven nedad stranden til; omkring bassinet er der en ualmindelig frodig vegetation af høje vandplanter, og der er stærk vækst i de slanke bøge på den lermuldede skovbund. Hofjægermeste­ren overdrog 1965 ejendommen til sin søn, forpagter af Møllerup Flemming Lüttichau. Den herregård, der er vokset frem af de to fæstegårde på Rosen­vold gods, omfatter nu 445 tdr. Id. ager og eng, 200 tdr. Id. skov og 3 tdr. Id. have, ialt 648 tdr. Id. og begrænses mod vest af åen, mod syd af fjorden og støder mod nord og øst op til gårde og huse i Belle; ved købet af Ullerup gårdenes 150 tdr. Id. blev grænsen flyttet et be­tydeligt stykke mod øst. Det hvide hus med det høje blå tag danner midtpunkt i et område med al fjordegnens rige naturskønhed. (Danske Slotte og Herregaarde)  EJERE

  1758 H. E. Saabye, To halvgårde

  ca. 1763 J. Hvas de Lindenpalm

  1771 Chr. M. Kjær

  1827 J. Hansen (Neder Rohden)

  1840 J. Lund Eggertsen

  1789 J. Buch (Over Rohden) N. Jelling

  1827 Johs. Brorson, H. P. Lasson

  1869 J. L. Eggertsen (gården samlet) Over Rohden nedrevet og Neder Rohdens avlsgård ombygget og udvidet

  1897 Fl. E. Lerche

  1898 Hovedbygningen opført ved Ulrik Plesner

  1900 Neder Rohdens stuehus nedrevet, stald og vognport opført

  1923 Folmer Lüttichau

  1941 Avlsgården ombygget ved F. og R. Jensen, Vejle

  1965 Flemming Lüttichau

  2011 Anders Kirk Johansen

  Coats of Arms - Scandinavia
  Lüttichau coat of arms
  Lüttichau coat of arms

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard