Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Ingerd Ottesdatter Rømer[1, 2]

Female - 1555


Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Rømer (Norge) coat of arms
  Rømer (Norge) coat of arms

 • Name Ingerd Ottesdatter Rømer 
  Gender Female 
  Possessions Østeraat ved Throndhjemsfjorden 
  Died 1555  Søvdefjorden Find all individuals with events at this location 
  Buried Ørlandets Kirke Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Rømer, Inger Ottesdatter, --1555, var Datter af Hr. Otte Madsen til Østeraat ved Throndhjemsfjorden (hvis Slægt senere er bleven kaldt «de yngre Rømere»), en i det 15. Aarhundredes 2. Halvdel ret fremtrædende norsk Rigsraad, og Fru Ingeborg Lydersdatter «Struds». Hun blev rimeligvis henimod Aarhundredets Slutning gift med Hr. Niels Henriksen (hvis Æt siden efter Vaabenet er bleven kaldt Gyldenløve), hvem hun bragte Østeraat. Hendes Mand, der i sin Tid skal have haft svenske Sympathier, blev alligevel, som det maa antages i Anledning af et Gesandtskab til Nederlandene 1515, hvori han fulgte Ærkebiskop Erik Valkendorf for at hente Dronning Elisabeth, udnævnt til Norges Riges Hofmester, der dog kun blev en aldeles betydningsløs Titel. Man hører ikke noget videre til Fru I. i hendes Mands Levetid, men efter dennes Død 1523 træder hun derimod mere frem, i Regelen ved Siden af sine Svigersønner. Hun havde i sit Ægteskab kun Døtre, men af saadanne hele 5, der samtlige (den ældste endog 2 Gange) bleve gifte med danske Adelsmænd. Det første af disse Ægteskaber var Datteren Margrethes, der efter at have været Hofjomfru hos Dronning Elisabeth 1523 ægtede Hr. Vincents Lunge (X, 477), som fra nu af i en Tid ved Siden af Ærkebiskop Olaf var Norges mægtigste Mand. Fru I. var en myndig Kvinde med stærkt fremtrædende Begjærlighed efter Gods og Rigdom. Vincents Lunge udvirkede strax hos Kongen, at hun beholdt de fleste af de Forleninger, hendes Mand havde haft (Fosen, Edøen, Romsdal og Søndmøre); kun Vardøhus maatte hun afgive, men vel at mærke til en ny Svigersøn, Erik Ugerup, der ægtede hendes Datter Anne, men siden til Hr. Vincents selv, i det Erik tog Bolig ved Tønsberg. Derhos havde hun som Pantelen Størdalen. Hun forstod nu ogsaa at sætte sig i Besiddelse af den berømte Gaard Giske med tilhørende uhyre Strøgods, uagtet hun aldeles intet lovligt Krav havde paa disse Ejendomme, der havde tilhørt den i Sverige 1520 faldne Carl Knudsen og rettelig tilkom dennes kvindelige Arvinger. Ligeledes søgte hun at tilvende sig de betydelige Ejendomme, som 1527 bleve ledige efter Fru Inger Erlandsdatter af Losne-Ætten, uagtet de rettelig tilkom en Gren af de danske Rosenkrantzer. Under den tiltagende Opløsning af de kirkelige Forhold i Norge forstod hun ogsaa som «Forstanderinde» at komme i Besiddelse af det ret rige Nonnekloster Rejns Gods. Hun inddroges for øvrigt i mange af sin Tids politiske Forviklinger. I 1526 antog hun sig en svensk Rømningsmand, Peder Kansler (P. «Sunnanväder»), Decanus i Vesteraas Kapitel, der var flygtet for Gustav Vasa og reklameret af ham, i det hun lod ham skjule paa Fosen, hvorfra Ærkebispens Folk med Magt maatte bortføre ham. Værre var det, at hun 1528 antog sig den falske Nils Sture («Daljunkeren»), hvem hun endog lod forlove med sin Datter Elline trods dennes egen Modstræben; herom henvises til Vincents Lunges Biografi, hvoraf vil ses, hvor skæbnesvanger for denne den Beskyttelse blev, som ogsaa han ydede Bedrageren. Da der i 1529 udbrød formelig Fejde mellem Vincents og Ærkebispen, der gjorde sig til Herre i hele det nordenfjældske, gik det ogsaa ud over Fru I., hvis Gaarde og Len bleve beslaglagte, medens hun selv maatte ty til Vincents paa Lungegaarden ved Bergen. Denne Fejde blev omsider bragt til Ende 1530 ved Hr. Niels Lykke, som 1528 havde ægtet Jomfru Elline, «Daljunkerens» fordums forlovede, og selv ønskede at erholde sin Svigermoders Len. Men allerede 1531 udbrøde nye Uroligheder, i det Ærkebispen,, da Christian II, med hvem han længe havde staaet i hemmelige Underhandlinger, kom tilbage til Norge, strax gik over til denne og atter fordrev Fru I. til Bergen. Efter Christians Tilfangetagelse og Ærkebispens Ydmygelse 1532 maatte den sidste forpligte sig til at betale hende og Hr. Vincents 3000 Voger Fisk og 1500 Mark dansk. Ved samme Tid døde Fru Elline, Niels Lykkes, og dette gav Anledning til en for Fru I. smertelig Begivenhed, i det Niels Lykke nu vilde ægte en af hendes 2 endnu ugifte Døtre, Lucie, hvilket stred mod Kirkeretten; herom henvises til X, 519 ff. Endnu en Gang kom Ærkebiskoppens Optræden efter Vincents Lunges Drab til at fordrive Fru I. fra Østeraat, der ved Ærkebispens Flugt 1537 hjemsøgtes af hans Folk. Efter denne Tid hører man mindre til Fru I. Nogle af hendes Døtre indgik imidlertid nye Forbindelser, Lucie med Jens Thillufsen Bielke (II, 336), Ingeborg med Peder Hansen Litle (X, 343) og Margrethe, Vincents' Enke, med Jens Splid. Selv levede hun endnu en Aarrække, som det synes fremdeles ivrig optagen med sine Formuesanliggender. Men Giske havde hun allerede maattet opgive 1533, og nu tvang Hr. Truid Ulfstand, hvis Hustru her var rette Arving, hende til ogsaa at give Slip paa andre Ejendomme, som hun havde tilegnet sig. Forsøget med Losne-Ættens Gods havde ogsaa maattet opgives, et nyt Forsøg paa en tvivlsom Erhvervelse mislykkedes, men Rejns Kloster og Romsdalen beholdt hun en Tid lang. I 1555 skulde hun med sin Datter Lucie, til hvem hun havde opgivet Østeraat, gjøre en Rejse til Bergen i Forretningsanliggender, men undervejs forliste hun og druknede paa Søvdefjorden i Søndmøre. Hun blev begravet i Ørlandets Kirke, hvor en af hendes Datters Sønnesøn, Kansler Jens Bielke, forfattet, rnen nu forsvunden Indskrift under et Skilderi, der forestillede hendes sidste Time, længe mindede om hendes Skæbne. I Historien, for ikke at tale om Digtningen, er Fru I.s historiske Betydning bleven overdreven, men hun vil altid have Interesse som en ret typisk Repræsentant for den paa hendes Tid uddøende gamle norske Adel.   (Norsk) Hist. Tidsskr. III.

   L. Daae.
  Person ID I8235  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 10 Jul 2010 

  Family Niels Henriksen Gyldenløve, (i Norge),   d. 1523 
  Children 
  +1. Eline Nielsdatter Gyldenløve, (i Norge),   b. Østeraat i Norge Find all individuals with events at this location,   d. 1532
  +2. Margrethe Nielsdatter Gyldenløve, (i Norge)
  +3. Anne Nielsdatter Gyldenløve, (i Norge),   d. 25 Mar 1557, Tønsberg i Norge Find all individuals with events at this location
  +4. Lucie Nielsdatter Gyldenløve, (i Norge),   d. 1555, Søvdefjorden Find all individuals with events at this location
  +5. Ingeborg Gyldenløve, (i Norge),   d. 21 Aug 1597
  Last Modified 21 Nov 2007 
  Family ID F4101  Group Sheet  |  Family Chart

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.

  2. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard