Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Histories

» Show All     «Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24» Next»     » Slide Show

Anders Jensen Skeel, Testamente af 1459Anders Skeels Testamente af 1459.

1388 - 1459 (Samme Kilder som Billag VI).

Testamentet er skrevet på latin. Teksten fra den originale bog er oversat til læseligt Dansk af, J. Scheel-Poulsen.

Anders Skeels Testamente af 1459.

(Samme Kilder som Billag VI).

I Herrens Navn Amen! Jeg Anders Skeel, svag paa Legemet, men ved min fulde Forstand, opretter over de meg af Gud skjænkede Eiendele følgende Testamente: For det Første giver og skjænker jeg min naadige Herre2) min bedste Hest og en Sølvkande3),

1) Cfr. Du Canges Glossarium. 2) Bisp i Ribe Henrik Stangberg, Cfr. Pag. 7 herforan. 3) En rhinsk Gylden var omtrent 2 Rdl., Kinch: Ribe 430.

Fremdeles Hr. Thomas Laangh1) min Almucium2) tilligemed Superpellicium3) og min med Rødt forede Kappe med Hue4), endvidere Jacob Windh5) en anden af mine Almucier, ligeledes det højæredige Capitel6) min Decretal7) og mine øvrige Bøger og alt mit Gods i Ostrup Sogn8), bygt og ubygt, nemlig en Gaard i Gettorp, som aarlig skylder ½ Krukke9) Honning, 2 Gaarde i Tvile, en Gaard i Grene, en Gaard i Torpling, en Gaard i Neder-Ostrup, en Gaar i Skovbølling, en Gaard i Ostrupby og et Møllested i Grenekrog10), Saaledes, at behandles med Mildhed, som jeg haaber at skee, og er jeg overbeviist om, at det høiærværdige, forannævnte Capitel vil lade afholde Vigilier og Dødsmesser paa min Begravelsdag for mig og mine Forældre, Fremdeles giver og skjænker jeg min naadige Herre til hans biskoppelige Bord min Hovedgaard, Kaldet Hofgaard, grundmuret, med Mølle og en Grund, beliggende paa Hesselballe Byes Mark11) uden Hindring af Naboer, og er jeg vis paa, at min naadige Herre vil lade afholde Vigilier og Dødsmesser for mig og mine Forældre 30te Dagen efter min Begravelse, og ligeledes haaber jeg, at min naadige Herre vil sørge for, at hans Efterfølgere gjøre det samme, Saa giver og skjænker jeg min naadige Herre i Aarhus!”) en Sølvskaal og en Sølvkande, Ligeledes hver af Kannikerne i Aarhus en Sølvske og en rhinsk Gylden,


1) Thomas Lange, senere Degn eller Dacannus i Ribe. Archiver. 1. 201, Danske Saml. 1. 352, Kinch: Ribe 363 cfr. 330, 368 sf. 2) En Hætte, der bedækkede Hoved og Skuldre. 3) Den sædv. Hvide Præstekjole. 4) Den lange sorte Chorkaabe, der om Vinteren bares over Superpelliciet, cfr. Helveg: De Danske Domcapitler 53. 5) Skulde det ikke være den senere Cantor Jep Wind, cfr. Kinch: Ribe 364. 6) Helveg: De Danske Domcap., Trap II. 934-35. 7) Saml. Af Pavernes og Conciliernes Afgjør. 8) Aastrup, Gjørding Herred, Trap II. 980. 9) Maaskee ”Tønde”, cfr. Kinch: Ribe 95.160. 167. 10) Hesselballe, Starup Sogn, Brusk Herred, Trap II. 922. 12) Biskoppen i Aarhus Jens Iversen Lange.

Fremdeles Kirken i Egwo1) halvdelen af mine Tiender, den anden Halvdel til Cathedral kirken2),

Ligeledes Kirken i Jerne3) halvdelen af mine Tiender, den anden Halvdel til Catheralkirken i Ribe,

Envidere til Catheralkirken i Ribe4), hvor jeg udvælger min Begravelse i Korsgangen, en god Gaard i Jamdrup5), i hvilken Jes Mørk nu boer,

Ligeledes til Klosteret i Vedel 2 Oxer6),

Tik Klosteret i Horsnæs 1 Sk. I Korn om Aaret7)

TilSt. Johannes Huus i Horsnæs, Iherusalem8), en Gaard i Huffom9), i hvilken Niels Esberensen nu boer, skylder 1 Pd. Korn og 2 Skp. Smør, fordi mine Forældre og jeg længe have havt Brugen af deres Gods sammesteds,

Til Maribo10) Transport paa de Panter, som min Fader har havt fra Fru Ingierdh12) i Iilwidh12)

Til Mariager13) et Grundstykke i Vedel14), hvor Frands boede, samt 100 Pd. Vox15) og min bedste Potte,

Til Kirken i Vedel16) et Grundstykke, hvor Jes Koolsen boede,

Til Præstegildet17), hvoraf jeg er Medlem, min upantsatte Gaard i Jerløff18), hvor Nis Jensen nu boer, svarende en Fjerding Smør,

Til hver Broder i Klosteret i Wedell 4 Skilling Lübsk,

Til hver Præst i Wedell 1 Mark Lübsk19)

Til Hr. Jens Askersen et Sølvkruus20) og en 3 Aars Plag, der staar hos Paul, og den Krukke, som Karen Peners har givet mig,

1) Egaa, Østerliisberg Herred, Trap II. 567-568. 2) Det maa her være Domkirken i Aarhus. 3) Skads Herred, Trap II. 971, Nielsen: Skads Herred 26 4) Trap II. 942. 5) Ianderup, Vesterhorne Herred, Trap II. 953, Danske Saml. II. 18. 6) Dominikanerere (Sortebrødre) i Veile, Trap II 830. Horsens, Trap II. 642. St. Johannis Hierosoymitani, Daugaard: De Danske Klostre, 13, Trap II. 642. 9) Hygum, Kollerup Sogn, Tørrild Herred Trap II. 905. 10) Trap I. 799. 11) Danske Saml. I. 352, Archivr. III. Reg.: ”Pennov” (?) 12) Hveisel Sogn, Nørvang Herred, Trap II. 884 (Ilved). 13) Trap II. 450. 14) Veile. 15) Terpager: Rip. Cimbr. 445. 18) Jerslev Sogn og Herred, Trap II. 907. 19) En Mark var omtr. 1 Rdl., cfr. Kinch: Ribe 431. 20) Stopa er et Kruus, cfr. Vedel-Simonsen: Ruderne I. 25.

Til Katerine, min Pige og Slægtning, det Huus i Wedell hvor Hans Crymmesen boer, 4 af de bedste Køer tilligemed 10 Faar, 2 Potter, en Krukke og en broget Dyne,

Pigen Thyre 2 Køer og 5 Faar,

Hendes Søster en Ko og 3 Faar,

Walbborgh 4 Køer og 10 Faar samt 4 Bistader,

Bothil, Faasy’s Datter (Bodil Jørgensdatter Fasti), min bedste brune Kappe, foret med Graaskind,

Christine, Fru Priorinde i Stuber-Kloster1), 16 Alen Leydisk Klæde2) , hvilke Jes Matissen i Grunnydh3) i sin Tid vil levere,

Kirken i Snethæ4) den halve Deel af mine Rytterholdspenge for sin Part og derhos Eftergivelse af, hvad skyldes,

Ligeledes har samme Kirke i Snethæ dette Aars Tiende hos mig i Hofgaard, hvilken Hr. Jens Askersen i Wedell skal have for Steen og Ralk,

Til Hr. Peder, Hjælpepræst5) sammesteds, en sort Hest og min gamle Bønnebog samt en Sølfad,

Enhver af Vicarene ved Ribe Kirke 8 Skilling Lübsk, de fattige Skolarer 2 Dunke Øl og 3 Flæskesider samt Brød,

Kirken i St. Petri i Longskuff6) Qvitering for dens Gjæld til mig,

Kirken i Sindbergh8) det Samme,

Kirken i Wynnaløff) 2 Dyer,

St. Marie Magdalenes Alter i Wedell mit større Huus for fremdeles at holde Messer,

Den hellige Jomfru Marias Alter sammesteds min Gaard i Erresæ9), hvori Jes Brok boer, Jørgen med Brødre, min Broders Sønner, hver en Ko,

1) Sevel Sogn, Ginding Herred, Trap II. 761. 2) Klæde fra Leyden I Nederlandene. 3) Grundet, Hornstrup Sogn, Nørvang Herred, Trap II, 880. (?) 4) Øster-Snede, Nørvang Herred, Trap II.880. 5) Sognepræs heed:rector ecclesiæ ellervicarius (plebanus), naar han ikke fik den fulde Løn, cfr.

Helveg: Kirkehist. 60. 6) Langskov, Nørvang Herred, Trap II. 883. 7) Nørvang Herred, Trap II. 882. 8) Vindeløv, Nørvang Herred, Trap II 884. 9) Greis, Nørvang Herred, Trap II. 881.

Iver Olsen en Kjedel og Qvitering for hvad han skylder mig,

Claus Thun1) en 3 Aars Plag hos Poul i Wynneløff,

Hr. Peder Mogensen, min Capellan, en Plag, kaldet Graabasse,

Broder Johannes, min Capellan, en rød Plag, som jeg haver fra Wedell,

Enhver af Henrik Skøth’s Sønner et vintergammelt føl2),

Ole Iversen en Plag i Marsken ved Lønborgh3),

Ribe Calendegilde4) et Sølvhorn,

Hr. Johannes Gummesøn, Forstander i Jælling Syssel5), min sorte, forede Kappe,

Hr. Mag. Nicolai, Kannik i Ribe, mine Pasgjænger, Blakkyth,

Hr. Matthias i Hwikgil6) en Postulatgylden,

Hr. Thue i Jelling en Postulatgylden,

Mette, min Søster, 3 Køer af de bedre,

Hans Jensen, Vicarius, min Bønnebog,

Ovennævnte den hellige Marie Magdalene’s Alter den Bønnebog, som jeg kjøbte af Johannes Blyk, der venlig mindes,

Jacob eller Jep Nielsen, min Slægtning, de Penge jeg har i Kragelund7) Jorde i Usloff,

Henrik Andersen i Skøth et Pantser,

Hans Jensen i Wedell min Ret i Goosholm.

Til Executorer af mit Testamente og min sidste Villie indsætter jeg ærværdige Fader i Christo og min naadige Herre, Henrik, Biskop i Ribe8), tilligemed de hæderlige Herre, Hr. Magister Nicolai, min Medcapitular, saa og Hr. Johannes Asceri, Forstander for Kirken i Vedell, forat de kunne udføre min sidste Vilie efter Forskrifterne, hvortil jeg har fuldkommen Tillid. Til en yderligere Bevidnelse har jeg herved hængt mit Segl tillige de tilstedeværende hæderlige Herre, Hr. Peder Nielsen, Hjælpepræst i Snethæ, og Peder Mogensen, min kjære Capellan, deres Segl.

Datum i Aar efter Herrens Fødsel 1459, d. 26de Februar.

1) Nielsen: Skads Herred, 210. 2) Arciver. II. 46, cfr.53 (?). 3) Nørre-Horne Herred, Trap II. 819. 4) Rinch: Ribe 612. 5) Trap II. 899. 6) Hveissel, Nørvang Herred, Trap II. 884. 7) Bække Sogn, Andt Herred, Trap II.997. 8) Henrik Stangberg, cfr. 7 herforan.

Linked toAnders Jensen Skeel

» Show All     «Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24» Next»     » Slide Show


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard