Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Histories

» Show All     «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 24» Next»     » Slide Show

Albret Skeel, Gavebrev af 1471Albert (Albret) Skeels Gavebrev af 1471.

Ved at sammenholde de forskjellige Afskrifter, som haves af dette, i den Skeelske Familiehistorie vigtige Dokument, har jeg fundet Følgende at maatte være Dokumentets rette Lydende:

Jeg Albert Skiell af Hegnet 2) , Væbner, kundgjør for alle, som nu er och efterkomme skall, med thette mit obne Breff, at jeg med fri houff og vilie, for Siells Saligheds skyld, oc min Hostrues, for min Faders Siell, oc min Moders oc Per Hases Siell, i the Hellige Trefoldigheds, Jomfru Mariæ, vor Herres Pinsels, oc Sanct Andreæ Log oc ær, giffuer jeg oc æuindelig skjøder til min Sogne-Kirke Tønding aarlige Aar XI. Ørt kuorn af iij (c: 4) Gaarde, liggende i Tøndring, iiij Ørte kuorn aff en Gaard, som Per Laursøn nu iboer, en Ørt kuorn aff en Gaard, som Jes Longh nu

1) Hoffm.s Adelsm. III. Stamt. ”Urne” og ”Ulfstand”. 2) Tøndering Sogn, Harre Herred, Sallingland, Trap II. 310.

Iboer, som kaldes Tiends Gaard, iiij Ørt aff ij Gaarde, som jeg fick aff Morten Krabbe, en som Anders Persøn nu iboer, oc en som Laus Nielsøn nu iboer, med saadan skiell og vilkaar, at jeg oc min efterkommende Arffuinge skall haffue the fornte Gaarde i forsuar, oc Tjener udi at sette oc aff, som nytterlig oc gaffnlig er, Og Sogen-Presten til fornte Kircke skall haffue thet fornte kuorn aarlig Aar for saadan tjenniste oc ærinde, som efter stander schreffuet: Først skall fornte Præst holde ij Messer huer uge i fornte Kirke, en om Mandag, aff Hellige Trefoldighed, aff Scto Andrea, oc for alle guode Christne Siele, én om Fredag aff vor Herris Pinsell, om Jomfru Maria oc for alle guode Christne Siele, som sagd er tilforn, item skall han bede for min Siell og dieris Sielle nauffnlig, som tilforn er sagd, om Søndag oc Høytidelige Dage ibereignet. Item er thet saa, at fornte Prest vill ej holde thise fornte Artikle, eller ærinde, eller dennem menlig forsømmer, oc ej thennem snarligt merkelig oc fuldkonimelig opfylder igjen, tha tilskicker jeg oc venlig befaler min kjære frende Morten Krabbe 1) oc hans Arffuinger, at the hjelper og trøste min effeterkommende Arffuinge, saa at thend fornte tjeneste motte stadfestes oc holdes et andet steds, som the tykte raadelig oc got være i saadan maade, som for er sagd: Item er thett oc saa at min effeterkomne Arffuinger vil en fuldkommelig holde, fulddriffue og tilstede disse fornte ærinde oc Artikle, som sagd er, tha fremdeeles ydmyggelig beder jeg oc befaler fornte Morten Krabbe oc hans Arffuinge, att for Guds Skyld og thend gode tro skyld, som jeg haffuer til thennom, at the hjelper oc trøster, at disse fornte Artikle, tieniste oc alle ærinde motte holdes oc stadfæstes i alle fornte maade, som sagd er: Item ydmygelig beder jeg min efterkommende Arffuinge, at the for Guds skyld stadfæster oc holder disse Artickle, som for er schreffuen: Item forbinder jeg alle oc huer serdehles min efterkommende Arffuinge, hordeligen, at the hindre sagd er, som the will forsuar for Gud paa deris Siell: Item

1) Hoffm.s Adelsm. II Stamt. ”Krabbe”, Archivereg. II. 337. 384.

Jeg Albert Skiell af Hegnet, Væbner, haffuer styfftet ij Mæsser i Tøndring-Kiercke, én huer Mandag i the Hellige Trefoldigheds, Jomfru Mariæ og Sancte Andreæ Log oc ære, oc huer Fredag aff vor Herres Pinsell, oc Jomfru Mariæ heder, oc aff the hellige Vunder til Loff oc heder: Tisse mæsser haffuer jeg styfftet for min Faders Siell, Anders Albertsen, som kaldes Skell, for hans Fader Albret Skeel aff Mattued1), oc hans Moder Fru Marin, oc alle deris Forældris Sjelle, for min Moders Siell, Fru Kirsten aff Hegnet, oc for hendes Fader Niels Krag, Ridder, oc for hendes Moder Fru Eline, oc for hendes Fader Anders Jensen: for min Hostrues Faders Siell Jes Frosth, oc min Søster Birrith, oc min Broder Nis Hase, for Nis Jensøn af Klenstrup2) Knud af Hemmersøssel3), for hans Fader Jens Mord, for hans Broder Christen Mord, Ridder, for hans Broder Niels Mord af Hiægaard4), Prouiste var i Salling, for deres anden Broder Niels Mord som slagen vort i Brockholm5), Niels Kirth ihjelslo, for Syster ther Niels Kirths Hustru vor, oc for deris Fader Her Christen Mord, Ridder, for hans Hustru Fru Bolde, for Anders Jensens Hustru, Fru Else Bordsdatter, for Anders Jensens Moder Fru Kirsten, hans Moders Syster Fru Bolde aff Hegnet, hans Hustrus Fader Bord Boesen, hans Broder Christen Boesen, theris Broder Niels Boesen, Ridder af Dbierg6), i Harsyssel, for min Hustrus Siell Frue Else Jenske oc hendes Fader Jes Frost, hans Fader Per Nielsen aff Tanderup7) oc hans Hustru og hendis FaderEsgi Ebsen, for hendes Moder Frue Eline, for hendes Fader Sti Munk aff Nørgaard8) og hendes Moder Fru Mette Jerigsdatter, for Per Hases Siell aff Bellumgaard9), som min Moder hagde tilforne,

1) Møgtved, Møltved, Starup Sogn, Brusk Herred, Trap II. 922, cfr. Ovt.-Cfr. Orion (1843) 281. 2) Klæstrup, Voxlev Sogn, Hornum Herred, Archiver. I. 10. 24. II. 293, Trap II. 214. 3) Trap II. 2. 167. 4) Hedegaard, Tøndering Sogn, Nørre Herred, Sallingland, Archivr. II. 355. 5) Junget Sogn, Nørre Herred, Sallingland, Trap II. 303. 6) Aabierg, Vedersø Sogn, Hind Herred, Trap II. 789. 7)Bedsted Sogn, Hassing Herred, Thyland, Trap II. 133 (ikke 775) 8) Grinderslev Sogn, Nørre Herred, Sallingland, Trap II. 306. 9) Haasum Sogn, Rødding Herred, Sallingland, Trap II. 319 (ikke for hans Fader Niels Hase, for hans Moder Frue Gye, for min Broder Niels Hase, for min Syster Berith Hafesdatter, for min Broder Jep Skiell, for min Syster Eline, for mine Brødre Laust Skiell, Erik Skiell oc Eiler Skiell, for min Syster Thore1), og for min Datter Kirsten Albertsdatther, for alle vor Forældres Sielle, med saadan vilkor, at ther bedes for disse huer vor Frue Dag, oc St. Nic. Offringsdag som brug er, oc bede for mig Albert Skiell huer Søndag oc min Hustru, Frue Else Jenske af Frøslevgaard, min Fader Anders Skiell oc min Moder Frue Kirsten oc Per Hase, som min Moder havde tilforne, oc min Datter Kirsten Albertsdatter huer Søndag, oc disse fornte Artikle oc ærinde at holde, til thes større Foruarelse og stadfæstels, tha henger jeg mit Indsegel neden for thette Breff, med andre gode Mænds indsegel, som er Herr Niels Christensen aff Durup, Herr Christen aff Naustrup, Herr Jens Christensen af Osted2), Præsten er, Morten Krabbe aff Nessom3), Mouens Krabbe af Bustrup4) oc Oluf Perssøn af Bellumgaard 5), væbner, Datum Anno Dni MCDLXXI. ( 1471 )
Die bti Ketilli Confefforis,
Nostris fub Sigillis 6).

Anm. 1. Efter Reformationen bleve Sjælemesserne forandrede til Fredags-Prædikener og disse igjen ved Rescript af 24de Februar 1741 til Løverdags Catechisation7), der senere er bortfalden. Udgiften til Præsten ydes endnu (1871) af Eieren af Hegnet.

Vellinggaard i Holmans Herred, Trap II. 915). 1) Datter af Albert Skeels Faders 3die Hustru, Kirsten Hvas, cfr. Pag. 36 her foran. 2) Durup, Nautrup og Osted (c: Aasted), Harre Herred, Sallingland, Trap II. 308. 309. 311 3) Nuvær. Østergaard, Aasted Sogn, Harre Herred, Sallingland, Trap. II. 308. 4) Ramsing Sogn, Rødding Herred, Sallingland, Trap II. 319, Archiver. III. 179. 196-199. 5) Tidligere eiet af Per Hase, cfr. Overfor. Jfr. Hermed: Archiver. II. 311,cfr. 285, Ao. 1496 og 1504. III. 202. 224, Ao. 1492. 1493. 6) c: 11te Juli 1471, cfr. Arsin: Viborg 172. 7) Hoffm.s Fund. III. 477-478.
--
Vilhelm Samuel Skeel

Linked toAlbret Skeel

» Show All     «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 24» Next»     » Slide Show


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard