Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Histories

» Show All     «Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 24» Next»     » Slide Show

Frederik Christian Skeel, 1735 - 1798 og Hustrus TestamenteFrederik Christian Skeel (1735 – 1798) og Hustrus Testamente.

Vor sidste Villie.

Da man i Livet er sin Gud, sig selv og Efterlevende skyldig at tænke paa Døden, der ei kan skrække, naar man haaber paa det Bedre i det Tilkommende, saa, idet vi love og takke vores Alles milde Fader for det, vi have været, nu ere og med hans Bistand vente at blive! Have vi underskrevne Gehimeraad Frederik Christian Scheel og hans Ægtefælde Cathrine Elisabeth Cicignon Scheel, i Kraft af det os Allernaadigste forundte Facultas testandi af 13de Mai 1794 villet fastsætte og herved bestemme, hvorledes, naa enten af os ved Døden afgaar, eller vi begge fra det Timelige bortfaldes, med os og vore Efterladenskaber skal forholdes.

1.

Naar enten af os ved Døden afgaar, da maa vores Liig ikke inden 24 Timer derefter tages af det Leie, hvor vi da ligger, og siden ved vores egne Folk klædes og saa hastigt som muligt lægges i den Kiste, hvori vi begraves; den tilslaaes, uden nyskjerrige Fremmede maa see vore Levninger, da vi saa, baarne af 12 vores bedste Bønder, alene gelidet af 2 vores nærmeste Slægt og ved Siden af Liget gaaende Tjenestefolk, føres til den af Kirkegaarende, som vi eje, og er den nærmeste, naa vi ved Døden afgaar, og der nedsættes i en Grav 4, skriver Fire, Alen under Jorden i Forvejen maa være gravet, uden at over Graven maa tales andet end hvad anordnet er, da al ved slig Leilighed sædvanlig Smiger ikke stemmer med vores Tænkemaade, hvorefter vi alene giver Gud Æren og kjænder vores Ufulkommenhed i Et og Alt. Over Graven sættes da Steen, hvori indgraves vores Fødedag, naar vi indtraate i vores lykkelige Ægteskab med hinanden, vores Dødsdag, mit Symbolum, som er: Pietate et Industria. Og hvad jeg har været i Kongelig Tjeneste. Præsten gives for Jords Paakastelse 100 Rdl. Skriver Et Hundrede Rigsdaler, Degnen 20, Tyve Rigsdaler, de af mine Bønder, som bære os til Hvilestedet, 50 Rdl., de som grave Graven, 50 Rdl.; den Dag, som jeg Gehimeraad Skeel begraves, gives til Mullerup Godses Fattige 50 Rdl., til Nakkebølle Gods Fattige 50 Rdl., til Hjermitslews Godses Fattige 50., Rdl. Og til begge Hammelmoses Godses Fattige 50 Rdl., som i Præstens Overværelse og med deres og Medhjælperes Raad uddeles af mine Forvaltere, dog saaledes, at ingen Fattig nyder mindre end 4 Mark dansk, men vel mere efter Omstændighederne.

Siden ønskes, at et Jernstakit, saa ligefrem som muligt, opsættes omkring Graven, paa det vore Levninger kan hvile i Fred til hiin store Dag.

2.

Den Længstlevende beholder alle vore Eindomme og Efterladenskaber, rørligt og urørligt , intet i nogen Maade untaget, hvori ingen Skifteforvalter eller andre haver at blande sig, uden til Forseiling, naar en af os skulle dø, naar og hvor den anden var fraværende, da ellers i 5te Post bestemmes, hvad ved begge vores Død skal foretages, og i Henseende til Birkelse Stamhus med underlagte, som det mig som Alloial tilhørende forrige Asdal, ½ Hammeltofte, dermed forholdes efter min her hoslagte Disposition af 31te Oktober 1796.

3.

Til Gudbierg Sogns Skoler testamenteres herved en Capital, 1000 Rdl., skriver Et Tusinde Rigsdaler D. C., som under Provsten i Herredet og Sognepræstens Direction sættes paa Rente mod sikker prioritet Pant, deraf nyder Gudbierg Skoleholder i 2de Terminer, 11te December og 11te Juni, de halve Renter og Ellerup Skole-holder paa samme Maade de andre halve Renter, dog maa Skoleholder Nubne1) ikke nyde disse Renter, da hans Forhold er slet, men samme lægges til Capitalen, indtil han afgaa fra Skolen og en anden duelig i hans Sted beskikkes. Degnen Faaborgs uskjønsomme Fremgangsmaade imod mig kunde og vel fortjene samme Indskrænkelse for hans Levetid, men da han ellers efterkommer sine Pligter, vil jeg alene overlade ham selv Eftertanken desangaaende.

4.

Min Broderdatter, Grevinde Ranzau, født Louise Scheel, hendes Datter, som efter mig er opkaldt, legeres Capital 500 Rdl., skriver Fem Hundrede Rigsdaler, hvoraf Renten oplægges til hun enten gjør et anstændigt Giftemaal, eller faaer en Klosterplads, og Executores af dette Testamente ville paasee saadant efterkommet.

Hr Justitsraad Adrian Bekker i Svenborg, hans efter mig opkalte Søn legeres en Capital af 200 Rdl., skriver To Hundrede Rigsdaler D. C., der bør til hans Nytte anvendes.

5.

Naar vi begge ved Døden er afgaaet, saa skal alle vore Eindomme af Jordegods og andet, intet untaget, forsaavidt ikke anderledes her er bestemt eller bestemmes, af Exectores testamenti, der i 9de post ere benævnte, paa bedste Maade ved offentlig Auction udbringes til Penge, og Jordegodset udparcelleres eller samlet sælges, saaledes som den høiste pris kan naaes.

Dog untages herfra Mullerup Gaards Bygninger, Haugerne, Dyrehaugen, Frue Skoven, lille Kohaugen, kaldet Langebeen, saaledes som den nu findes for sin indhegnet, samt derved liggende første Ellerup Lykke, saaledes som samme nu findes indhegnet, hvilket alt vi ville skal som et Fideicommis forblive i min, den Scheelske Familie, saaledes som i 8de Post nærmere bestemmes; og naar alt saaledes er udbragt til Penge, og Gjælden er afbetalt, saa blive de deraf udkommende Capitaler at sætte paa Rente af Executores testamenti imod sikkert prioritet Pant og stedse at ansees for et Fideicommis Capital, hvoraf Renterne blive at anvende, som herefter i 7de Post bliver aftalt. Dog forbeholdes mig Cathrine Elisabeth Cicignon Scheel frie Raadighed over den Capital 30,000 Rdl., skriver Tredive Tusinde Rigsdaler D. C., om jeg overlever min kjære Mand, hvoraf de 10,000 Rdl. Ogsaa af Executores testamenti udsættes som en Fideicommis Capital paa førhen anførte Maade, og deraf lader aarlig udbetale i 2de Terminer Renterne, det Halve til min Fætter, Kammerherre Frederik Cicignon, og det andet Halve til min Cousine Johanne Caspare Cicignon, og naar de ved Døden afgaar, da falder Renterne til de af mine Søster Døter, Baronesserne Lehn, der ikke nyde eller erholde Baronier efter deres Fader, dog tilstræber de ikke disse Renter, forinden baade Kammerherre og Frøken Cicignon begge ved Døden er afgaaet, da den ene af disse arver den andens Renter, indtil de begge ere døde. Overlever jeg min kjære Mand, da bliver efter min Død de øvrige 20,000 Rdl. Ligeledes at sætte paa Rente som et Fideicommis Capital, hvoraf Renterne udbetales til forbemeldte mine Søster Døtre og deres Arvinger, der ikke faa Baronier; men overlever min kjære Mand mig, da disponerer han frit over disse 20,000 Rdl., dermed forholdes efter begge vores Død, som før bestemt, i hvem af os der bliver den længstlevende. Desligeste forbeholder jeg mig fri Disposition over mine Klæder og eget Linned samt Prætiosa.

Efter den mellem min Fader, Hr Oberstlieutenant Johan Cicignon og Hr Kammerherre, Baron Lehn oprettede Forening skal han og hans Arvinger nyde ¼ Part af det, som Nakkebølle Gaard og Gods udberinger over den Capital 40,000 Rdl., skriver Fyrre Tusinde Rigsdaler D. C. hvilket da ved samme Gaard og Gods´s Salg bliver at iagtage, dog kommer Pilegaard med Tilbehør ingenlunde dette Gods ved, som jeg ved Auktion har for egen Regning kjøbt, efterat jeg, Gehimeraad Scheel, har ægtet min kjære Kone.

I øvrigt maa det ikke formenes os og i levende Live at bortsælge vore Godser paa bedste Maade, dog om jeg Gehimeraadinde Scheel overlever min Mand, maa ved Executores testamenti Raad de Capitaler, som ved saadanne Salg udkommer, som Fideicommis Capital paa sikkert Pant, for, efterat Gjælden og hvad ellers i denne vores sidste Villie er oven anderledes disponeret over, at kunne anvende, som herefter bliver bestemt.

6.

Vores i vores Tjeneste efterladte Betjente nyde følgende, naa jeg Gehimeraad Scheel ved Døden afgaar: Alle i Særdeleshed, som ikke her noget bestemt tillat, beholder deres Liberi, og foruden Løn til første Faredag, et Aars Løn, og de, som have tjent 4 Aar og derover og ikke enten have opsagt eller er opsagt, 2 Aars Løn.

Følgende bestemmes for de navngivne: Forvalter Jacob Maar har vel opsagt, men fordi han har tjent længe, udbetales efter rigtig aflagt Regenskab eengang for alle 400 Rdl. D. C., Husholdersken Inger Hansen 200 Rdl. D. C., Kammerjomfruen Sophie Kannervorff 600 Rdl., D. C. Gartneren Peder Christensen 600 Rdl. D. C. og forblive han i tjeneste paa samme Vilkaar han nu har, saalænge han vil og redelig tjener. Kokken Sohl nyder aarlig 40 Rdl., der bortfalder, naar han ved Døden afgaar. Den gamle Jomfru Chatrine Kannervorff nyder aarlig, saalænge en af os lever, alle Ting frit og aarlig 48 Rdl., men naar vi begge før hende skulle dø, da aarlig 100 Rdl. D. C., der bortfalder, naar hun døer. Skytten Henrik Rasmussen beholder, saalænge en af os lever, alt hvad han nu nyder i Kost og Løn, men naar vi begge ved Døden er afgaaet, da eengang for alle 300 Rdl. D. C. Mine ved Gaarene værende Forvaltere nyde hver, naa de have til 1st Mai efter min Død aflagt rigtigt og redelig Regenskab, hver en Gave af 100 Rdl. D. C., - Skytten Christen Siegen, om han ikke har opsagt, 100 Rdl. D. C. og og Ladekarlen Anders Christensen paa Birkelse 100 Rdl. D. C.

I øvrigt blive alle mine Gehimeraad Scheels daglige Gangklæder deelte imellem mine Tjenere og Jægere, dog at de, som ere hos mig selv, faare hver 2de Klædninger mere end de andre. Mine Stadsklæder, som kun skal være 8 i alt, derover disponerer min Kjære Kone efter Behag til mine Brødrebørns Knytte. Den gamle Cort Kannervorff paa Scheelslund beholder, saalænge han lever, hvad han af mig haver nydt.

7.

Alt i øvrigt, som udi rede Penge udkommer af vore Eindomme, bliver, som forbemeldt, af Executors testamenti beførget udsat til et Fideicommis Capital, der aldrig maa rokkes, uden for paa samme Maade igen at udsættes, og skal Renterne deraf tilfalde mine, Gehimeraad Frederik Christian Scheels Arvinger efter lovlig Arvegangsmaade, men aldrig maa enten ansøges eller tænkes paa Capitalens Udbetaling under hvad Paaskud end maatte være, og skulle ikke desto mindre en eller flere anfølge det, da skal de have forbudt Arv, der saa tilfalder de andre uden Lov og Dom.

Da og min kjære Søster, Kammerherre v. Dstens Enke, hendes forfatning ikke er saaledes, saa hun kan styre for sig selv, saa anmodes Executores testamenti at sørge for, at hun forsørges af de 400 Rdl., hun nyder af Enkekassen saaledes som hidtil, og hvad af Fideicommis Capital efter Loven tilfalder hende, dette deles imellem hendes Børn, at forstaa Renterne ef Capitalen, dog skal Lieutenant Holger Massow v. d. Dsten, deeles fordi han bærer min høitelskede salig Faders Navn, deels og fordi jeg har Aarsag med hans Opførsel at være mere fornøjet end med hans andre 2de Brødres, nyde dobbelt Lod i Renterne imod en af disse, følgelig lige saa meget han alene som de andre begge. Naa og en eller flere af disse mine Arvinger, som i denne Artikel ere anførte, ved Døden afgaar, da falder Renterne af Fideicommiscapitalen, som han eller hun haver havt, efter Loven til de andre Arvinger. Naar saaledes alle Ting af Executores ere bragte i Rigtighed, saa aflægges for det Hele Regenskab til det høikongelige danske Cancelli, hvilket Collegium herved ærbødigst anmodes om at tage det Hele under sin Beskyttelse.

8.

Mullerup Gaard med i 5te Post Tillagte tiltræder første Gang min kjære Søster, Regitsz Chr. Scheel, og hendes Mand, Hr. Gehimeraad Christian Brandt, om hun overlever mig eller min Kone, men efter deres Død, da, eller om min kjære Søster forinden ved Døden er afgaaet, da tilfalder den øldste Scheel paa Mandslinien, som er mig nærmest beslægtet, og paa samme Maade bliver i Mandslinien, saalænge Mand er til, og siden gaar i Spindesiden af de Scheeler, naar ingenpaa Sværsiden er til, dog at den som faaer Stamhuset Birkelse i Besiddelse herfra untages, saalænge andre paa Sværsiden er til. Og da dette Fideicommis saaledes forlods udtages uden mindste Betaling, saa skal paa Bygningerne og især Haugerne stedse holdes i den Stand, det ved Tiltrædelsen befindes, hvorfor det og ved lovlig Syn alletider fra én til Anden imodtages og igjen afleveres og aldrig maa komme ud af den Scheelske Familie.

9.

Til Executores testamenti indsættes 2de af de ældste Scheeler paa Mands Siden, som ere myndige, der tillige for Fremtiden, en efter anden, vaager for Opfyldelsen heraf, samt Hr. Justitsraad Rested, Højesterets-Assesor, hvilken Sidste, naar alle Ting ere bragt i Rigtighed, derfor nyder 1000 Rdl. D. C.

Dets til Bekræftelse under vore Hænder og Signetter.
Mullerup d. 26de Marts 1797.
F. C. Scheel. C. E. C. Scheel.

At foranstående sidste Villie er af Testatores egenhendigen underskrevet og forseglet,

Linked toFrederik Christian Skeel

» Show All     «Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 24» Next»     » Slide Show


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard