Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Histories

» Show All     «Prev «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 24» Next»     » Slide Show

Erektionsbrev for Stamhuset Holbækgaard - Berte SkeelErektionsbrev

Berte Skeel 1644 - 1720

for Stamhuset Holbækgaard,

Substitueret ved

Selsø, Eskilsø og Torpe.Jeg Berte Skeel til Holbækgaard, Salig Generalleutenant Hr. Niels Rosenkrantz`s til Selsø, kjendes hermed vitterliggjør, at som jeg min Hovedgaard Holbækgaard af mine Forældre haver arvet, jeg haver besluttet den hos mine Efterkommere af samme Navn og Stamme at conservere, til hvilken Ende jeg efter Kgl. Majestæt give Lov opretter Holbæk Gaard med tilliggende Jordegods til Stamhus for samme Skeeler, som nu er og her udnævnes, nemlig: først min Broderdatter, Jomfru Charlotte Amalie Skeel til Fussingø, hendes Linie, dernæst Hr. Christen Skeel til Vallø, Ridder, Kgl. Majestæts Statsraad og Amtmand over Tryggevælde Amt, Linie; derefter Jørgen Skeel Jørgensen af Broholm, Commandeurcapitain, Linie derefter Erik Skeel Jørgensen til Arreskov, Linie; saa og Christen Skeel Jørgensen af Broholm, Linie, og Mogens Skeel Jørgensen af Broholm, Linie, og Christen Skeel til Gl. Estrup, Linie; Saaledes og med efterskrevne Vilkaar:”

1) (her gives Beskrivelse af Eindommen efter Jordebogen).

2) ”Intet af det Holbæk Gaards Stamhus Tilhørende maa enten sælges, mageskiftes, pantsættes, eller borthandles under hvad Pretext det end kunne være, og alt det herimod skulde handles, skal være ugyldigt. Mens og Stamhusets Besidder dermed at miste Stamhuset og den nærmeste Efterfølger straks berettiget uden videre Laumaal Stamhuset at tiltræde og dissen indkomst efter Jordebogen at annamme og oppebære.”

3) (Stamherrens private Gjæld vedkommer ved hans Død ikke Stamhuset).

4) (Familien skal føre Tilsyn med Stamherren tilbørligen forvalter Stamhuset).

5) (Stamherren kan forunde sin Hustru og Stamherreinden sin Mand Stamhuset, saalænge Vedkommende lever i Enkestand).

6) ”Paa det Holbækgaards Stamhus med dets Tilliggender saameget sikkere i de Skeelers Familie erholdes kan, saa skal det følge En efter Anden paa følgende Maade efter min Død:

Først min Broderdatter, Charlotte Amalie Skeel til Fussingø og hendes Børn og Afkom, saalænge der er af hendes Linie, Sønner eller Døtre, og om end hendes Søn saa ved Døden afgik, uden sig Sønner at efterlade, da bekommer det den Ældste af hans Brødre, som igjen lever, og saalænge Mand er til af Charlotte Amalie Skeels Afkom, og gaaer alt nedad, saa at Søn det efter Fader bekommer; Men skulle nogen Linie feile, da bekommer det den Ældste, som Mandskjøn er, af Charlotte Amalie Skeels, og om Mandslinien feiler, da bekommer det den ældste Datter med lige Vilkaar, som forskrevet staar; Men skulde min Brordatter, Charlotte Amalie Skeel, sig ingen Børn eller Børnebørn efterlade, saa falder Holbæk Gaards Stamhus til min Brodersøn Hr. Christen Skeel til Vallø, hans Børn og Afkom, saalænge der er af den Linie, Sønner eller Døtre, med lige Omstændighed, som jeg har skrevet for Charlotte Amalie Skeel. Den ældste Søn tager det Altforud, og hvor ingen Sønner er, den ældste Datter i hver Linie. Skulle Charlotte Amalie Skeels Linie og hendes Afkom, saa og Hr. Christen Skeel til Vallø, hans Linie og Afkom aldeles uddø og feile, da skal Holbæks Stamhus intet mere komme udi Qvindelinien, men alene ved Mandslinien igen til de ældste af de Skeeler, som jeg i dette Stamhusbrev haver indført, og bliver da den ældste af dens Sønner, saalænge Sønner er til, Søn efter Søn, og altid den ældste, men naar nogen af disse ved Døden afgaar og sig ingen Sønner efterlader, da falder Holbækgaard Stamhus til den ældste igjen af Skeeler, som er af de Linier, jeg har i dette Stamhusbrev indført, saalænge nogen af dennem til er af samme Slægt. Skulde alle Mænds Linie af de Skeelers Familie uddø, da gaar det igjen til Qvindelinien efter forbemeldte Ordre, og er derhos at agte, at ingenlunde end ægte Børn og Arvinger dertil skal admitteres”.

7) (En Stamhusbesidders Søn skal for sig og Efterkommere antage de Skeelers Navn og føre de Skeelers Vaaben) ”og hvis de ikke gjøre, inden Aar og Dag efter de Stamhuset bekommer, skal deres næste Efterfølge efter dette Stamhusets Oprettelse være berettiget det at bekomme uden Modsigelse.”

8) ”Hvis en Fader haver et Stamhus tilforn og bekommer Holbækgaard Stamhus dertil, skal det være Forældre tilladt at give deres andet Barn Holbækgaard Stamhus.”

”Saa har jeg selv eller de, som Holbækgaards Stamhus tilfalder, ei Magt imod denne Stiftelse at gjøre. At dette anliggende af mig og Holbækgaard Stamhuus Eiere og Vores Arvinger og Efterkommere holdes og efterkommes skal, haver jeg dette med min Egen Haand underskrevet og mit Signet hostrykt, saavelsom min Lauværge, Hr. Christen Skeel til Vallø, Ridder, Kgl Majestæts Statsraad og Amtmand over Tryggevælde Amt, og derforuden Højtærede og Velbaarne Jørgen Skeel Jørgensen til Broholm, Commandeurcapitain, og Christen Skeel Jørgensen dette til Bekræftelse med mig underskrevet og forseglet.

Datum Kjøbenhavn d. 12te Oktober 1700.

Gl. Hr Niels Rosenkrantz’s Enke

Berte Skeel.

(L. S.)

Efter Begjæring:

C. Skeel. J. Skeel. Christen Skeel

(L. S.) (L. S.) (L. S.)”Den Allerhøiste Confirmation paa Foranstaaende er meddelt d. 6te November 1700.Ved Allerhøjeste Bevilling at sælge Holbækgaard, imod af andet Gods at oprette et Stamhuus.

Dette skete først ved en d. 16de Juni 1750 oprettet og d. 11te Maj 1753 allernaadigst confirmeret Disposition, hvortil Selsø, Eskilsø og Torp Gaarde og Gods sattes i stedet for Holbækgaard, og er Dispositionen forsaavidt saalydende:

”Og som bemældte Selsø, Eskildsø og Torpe Gaarde og Bøndergods med alt dertil Hørende under og med Hvad Navn nævnes kan, efterdags og til evig Tid skal være og blive et Stamhuus for de Skeelers Familie paa samme Maade og med samme Vilkaar, som Holbækgaard haver været Stamhus for denne Familie, alt efter salig Frue Berthe skeels oprettede Stamhuus Indhold og Tilhold, - Saa declarerer jeg herved paa egne og min salig Frue Charlotte Amalie Skeels Vegne og for vore Arvinger, at vi ingen videre Lod, Deel eller Rettighed have til bemeldte Gaarde og Bøndergods samt der Tilhørende, undtagen saavidt ommeldte Stamhuusbrevs Rettighed angaar”Chr. Ludv. v. Plessen forenede derefter Lindholm Gaard og Gods med Selø, og bestemte, at de stedse skulle blive forenede, dog kun saalænge hans Descendenter have Selø (Selsø).


Linked toBerte Christensdatter Skeel

» Show All     «Prev «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 24» Next»     » Slide Show


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard