Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Histories

» Show All     «Prev «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 24» Next»     » Slide Show

Erektionsbrev for Stamhuset Fussingø, Mogens Skeel, 1650 - 1694Erektionsbrev for Stamhuset Fusingø.

Mogens Skeel”Jeg Mogens Skeel til Fusingø og Odden, Kgl. Majestæts Statsraad, Stiftsamtsmand over Viborg Stift og Amtmand over Hald Amt, kjendes og hermed vitterliggjør, at eftersom jeg min Hovedgaard Fusing af mine Forældre haver arvet, og den i langsommelig Tid ved de Skeelers Familie haver været, Jeg ogsaa haver besluttet den, saavidt mig muligt er, hos mine Efterkommere af samme Navn og Stamme at conservere, til Ende jeg den til et Stamhus for de Skeeler, som nu er eller herefter kommer, med efterskrevne Vilkaar opretter”:

1) (Her gives Beskrivelse af Eiendommen efter Jordebogen).

2 & 3) Intet Salg, Mageskifte eller Pantsætning af Stamhuset maa finde sted under nogen som helst Prætext).

4 & 5) (Stamherrens private Gjæld vedkommer ved hans Død ikke Stamhuset )

6) (Familien skal føre Tilsyn med, at Stamherren tilbørligen forvalter Stamhuset).

7) (Stamherren kan forunde sin Enke Stamhuset, saalænge hun forbliver Enke).

8) ” Paa det Fusinge med dets Tillæg saameget des sikkrere kan blive hos mine Efterkommere og de Skeelers Familie, saa skal det arves paa efterfølgende maade: Den Ældste Søn tager det altid forud, og arver siden lige Gods og Gjæld med sine andre Søskende. Efterlader jeg ingen Sønner da falder det min ældste Datter til med lige Vilkaar, som det min Søn kunne have tilkommet, saaledes at altid Sønnen gaa for Datteren, Broderen for Søsteren og den ældre for den yngre, saaledes, at det intet kan komme fra mine egne ægte Mandlige og i Mangel af dem ægte Qvindelige Descendenter. Skulle jeg uden Livsarvinger bortdø, eller mine Børn ingen efter sig lade, eller og i Fremtiden min egen ægte Afkom aldeles feile, da skal Fusinge Stamhus intet mere kunne komme i Ovindehænder, mens alene forblive ved Mandslinien, ligesom de mig nært ere paarørende. Derfor og udi slig Faldblev først min Broder, Hr. Otto Skeel til Vallø, Siden min Fætter Jørgen Skeel Ottesen til Broholm, derefter min Fætter Otto Skeel Ottesen til Birkelse og endelig min Fætter Jørgen Skeel Christensen til Sostrup, og deres Ægte Mandlige Efterkommere, de rette Arvinger til Fusinge, saaledes at altid den ældste gaar for den yngre. Uddør min Broder, Hr. Otto Skeels ægte Mandslinier, saa kommer det paa min Fætter Jørgen Skee. Ottesens ægte Mandslinie og saa fremdeles efter fremdeles efter fornævnte Ordre. Skulle al den ægte Mandslinie af de Skeelers Familie uddø, da gaar det igjen til Qvindelinien og begynder paa min Broders, Hr. Otto Skeels Decendenter, ogsaa videre efter den Ordre, som de tilforne ere efter optegnede, og er derhos at agte, at ingenlunde andre end Ægtebørn og Arvinger dertil skal abmitteres”.

9) ( En Stamhusbesidderindes Søn skal for sig og Efterkommere antage de Skeelers Navn og føre de Skeelers Vaaben)1).

10) (Ingen Gjæld vil han selv paadrage og maa ei heller hans Efterkommere paadrage Stamhuset).

”At dette uryggeligen af mig og mine Arvinger og Efterkommere holdes og efterkommes skal, haver jeg dette med min egen Haand underskrevet og Vignette hostrykt. Og haver desforuden min kjære Broder, Hr. Otto Skeel til Vallø og Egholm, Ridder, Hs. Kgl. Majestæts Gehime-Stats- og Justitsraad, samt mine kjære Fætter, Jørgen Skeel til Broholm og Arreskov, Hs. Kgl. Majestæts Etats- og Cancelliraad, Otto Skeel til Birkelse og Hjermiszlegaard, Hs. Kgl. Majestæts Etats- og Commerceraad, Amtmand over Aastrup og Børglum Amter, samt Jørgen Skeel til Sostrup og Estrup, Hs. Kgl Majestæts Kammerjunker, dette til Stadfæstelse med mig underskrevne og besejlet.Datum Kjøbenhavn d. 3die Juli Anno 1688.Mogens Skeel. Otto Skeel. Jørgen Skeel.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

Otto Skeel Jørgen Skeel.

(L. S.) (L. S.)”

Den allerhøiste Confirmation paa Foranstaaende er meddelt d. 14de Juli 1688.


Linked toMogens Skeel

» Show All     «Prev «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 24» Next»     » Slide Show


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard