Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Histories

» Show All     «Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 24» Next»     » Slide Show

Erektionsbrev for Stamhuset Birkelse, Otte Skeel 1636 - 1696Erektionsbrev for Stamhuset Birkelse.Udi den Hellige Trefoldigheds Navn! Jeg Otto Skeel til Birkelse og Hjermeslesgaard, Kongelig Majestæts Stats- og Commerceraad, Amtmand over Austrup, Børglum og Seigstrup Amter, tjenes og hermed vitterliggør, at eftersom jeg min Hovedgaard Birkelse af mine Forældre haver arvet, og den i langsommelig Tid ved mine Forældres Familie været haver, Jeg og haver besluttet den (saavidt mig muligt er) hos mine Efterkommere af mit Navn og Stamme at conservere, til hvilken Ende jeg den til et Stamhus for de Skeeler, som nu er eller herefter kommer, med efterskrevne Vilkaar opretter:1)

Først skal til samme Stamhus Birkelse Hovedgaard, liggende udi Vensyssel Aaby Sogn, med Bygning, Mark, Engbund, Fædrift, saavelsom store og lille Reisum Skov og Skovhus, Christen Andersen beboer, i Skiæf Sogn og al anden Eiendom og Herlighed, som dertil med Rette ligger; Regnis: Refkjærgaard i samme Sogn, Halv Hammeltofte i Tiis Sogn med nu dertil lagte store og lille Pay Hede Skov i Jersief Sogn og Skovhuus, Oluf i Pay-Heed, og Hjermeslefgaard i Tolstrup Sogn med nu dertil lagte Ovnstrup Skov og Skovhuus, Niels Hansen Smed iboer, samt al anden fornævnte Hovedgaars Tillæg, Bygningen og Herlighed, item jus patronatus til Aaby, Biersted, Gjøl, Jetsmark, Tolstrup, Stenum og Vester-Brønderslef Kirker, saavelsom Haverslev, Ørum, Tiis, Tolstrup og Vester-Brønderslef Konge-Tiender samt al Bøndergods, som ligger til Stamhuset Birkels Hovedgaar og til de dermed beregnede Hovedgaarde, Reskjærgaard, Halv Hammeltofte og Hjermeslegaard, med Skove, Møller og Al anden Tillæg, Herlighed og Rettighed, som Skjøderne og Adkomstbrevene, der findes ved Stamhuset, forklare og skal det ellers ligge til Stamhuset saaledes og i den Orden, som mine ved dette oprettede Stamhus forfattede, gjennemdragne, med egen Haand underskrevne og forseglede tvende eenslydende Jordebøger specialiter udvise (referverede mig mere dertil at indføre, saalænge jeg lever) og paa det ingen Tvivel eller Dispute skal falde om, til og under samme fornævnte Stamhus skal ligge og underlagt er, Saa ere fornævnte tvende Jordebøger eenslydende forfattet, at den ene altid hos Stamhusets Eier findes skal og den anden i proximi ventelig Successoris Haand og det som af Jordegods mig tilhørende Videre, end oven er meldt, ikke udi samme fornævnte tvende eenslydende Jordebøger er indført, skal ei regnes til Stamhuset, men deles som mine andre Midler efter min gjorte Anstalt.2)

For det andet: Intet af det Gods, Eiendom, Tiender, Herlighed eller noget Andet, som Birkelse Stamhus med de tvende incorporerede Hovegaarde tilhøre, maa enten sælges, mageskiftes eller borthandles under hvad Prætext det og være kan, at det dermed i Fremtiden ikke formindskes.3)

For det treide: Ikke heller maa nogen deraf pantsætte, hværken af Gaarde, Gods, Kirke- eller Kongetiender eller af deres Indkomst enten paa vis eller uvis Tid og Termin, men alt det derimod handles, skal ikke alene være ugyldigt, mens endog Stamhusets Besidder dermed at miste Stamhuset, og den nærmeste Efterfølger strax berettiget uden videre Lovmaal Stamhuset at tiltræde og dessen Indkomst efter Jordebogen at annamme og oppebære.4)

For det fjerde: Gjæld som kan være i Boet, haver ingenlunde med Stamhuset at gjøre, men den, som Stamhuset tilkommer, tager det altid forlods ud uden nogen Bebyrdelst og deler siden Arv og Gjæld med de andre Arvinger efter Loven. Men dersom Stamhusets Besidder efterlader sig videre Gjæld, end hvis Løsøre, som fantes ved Stamhuset, og dets incorporerede Gaarder kan bidrage, da maa dertil tages det første Aars Indkomst af bemeldte Birkels Stamhus med det Underlagte af andre Gaarde, Gods og Tiender; Thi det er til alle de Skeeler i Almindelighed overbragt, saa enhver af dennem efter denne Indstiftelse kan vente sig det bekomme og kan ved ingen particular Gjæld gennem deres Rettighed berøves.5)

For det femte: Skete det, at en Fader havde Børn, som ikke turde sætte sig imod hans onde Medfart med Godset og de tillagte Tiender, eller Arvingerne vare umyndige, da skal de næste Arvinger efter hannem eller hvilken af de Skeeler, som det bedst kan gjøre, selv have Magt det at forvalte og give den rette Besidder den moderat Indkomst, som deraf uden Godsets Ruin kan bekommes, saa Stamhuset i alt kan conserveres, som ellers uden denne Præcaution staaer Fare at undergaa.6)

For det sjette skal Stamhuset efter min Død henfalde til min Kjære Broder Jørgen Skeels Ældste Søn Christoffer Skeel, og imens den, min Søn Ove Skeel nu haver til Ægte, navnlig Charlotte Frederic Trautenberg, lever, skal Stamhusets Besidder aarligen her udi Aalborg til bemeldte min Søn levere Femten Hundrede Rigsdaler i 2de Terminer, nemlig til d. 11te Marts og d. 11te Juni, men skulle bemeldte min Søn overleve fornævnte Frue, da han til næste Philippi Jacobi Dag efter hendes Død at træde til Stamhuset og være dets rette Eiere og Besiddere og saa arves Stamhuset frem og frem efter den næste 7de Artikuls Foranledning; ellers imidlertid min kjære Broder Jørgen Skeel eller bemældte han ældste Søn forvalter Stamhuset, nyde de dens Indkomme og deraf aarligen levere til min Søn de Femten Hundrede Rigsdaler, som meldt er. Og dersom det saa skeer, at ermeldte min Søn Ove Skeel afgaaer før denne bemeldte Charlotte Frideric Trauntenberg, han sig udi Ægteskab haver indladt med, skal hende strax efter hans Død sælges af bemeldte Stamhusets Besidder to Tusinde Rigsdaler. Ellers maa Stamhusets Besidder forunde sin hustru det alene udi hendes Enke-Sæde efter hans Død at eie og besidde. Skulde hun med Skovens Forhuggelse eller anden ubillig Medfart fordærve Gaard og Gods, maa den næste Arving det antage og hende den beviislig Indkomst paa forskrevne Maade deraf levere udi hendes Enke-Sæde; dog maa hun ingen Tid, medens hun er Enke, formodes at boe paa Gaarden og nyde frie Værelse med deres Vedligeholdelse samt Ildebrand af Skov og Tørv, Jagt, Fiskeri og Frugt af Haven omendskjønt en Anden kan lade det forvalte.7)

For det syvende: Paa det Birkelse med dets Tilliggende og hvis i Jordebøgerne indført er, saameget des sikkere kan blive hos mine Efterkommere, de Skeelers Familie, da skal det arves paa efterfølgene Maade: Den ældste Søn tager oftbemeldte Stamhus Birkels altid forud og arver siden Gods og Gjæld med sine andre Sødskende, som udi 4de Artikul foran er meldt; skulle jeg uden Livsarvinger bortdø eller min Søn ingen efter sig lod og saa i Fremtiden min egen ægte Afkom aldeles feile, da skal det alene forblive ved Linien af Mands-Siden af de Skeeler, som ere mig nært paarørende og i slig Fald blive ført min Broder Jørgen Skeel til Broholm, siden Christen Skeel til Vallø og Christen Skeel til Sostrup og deres ægte mandlige Efterkommere de rette Arvinger til ermeldte Stamhuus saaledes, at altid den ældste gaaer for den yngste.

Skulle al den ægte Mandslinie af de Skeelers Familie uddø, da gaaer det igjen til Qvindelinien, og begynder paa mine Brødres Jørgen Skeels og Albert Skeels Descendenter og saa Videre; og er derhos at agte, at ingenlunde andre end Ægte Arvinger dertil skal admitteres og ingen Slegfred-Børn det skal kunne arve, enten de vore legitimerede eller i andre Maader til deres Fordeel nogen Anstalt gjort.8)

For det ottende: Naar det hænder sig, at mine egne ægte Descendenter paa Mandssiden feiler, og det da en af Quindelinien tilkommer at arve Birkelse Stamhus, da skal hendes ældste Søn, som Stamhuset efter hende tiltræder, være forpligtet at føre de Skeelers Navn og Vaaben, som han kan sit eget Fædrene Vaaben tillægge og bliver det saaledes ved samme Søns manlige Efterkommere, ligesom om mine egne er meldt, saalænge de ere til og siden ved hans Døttre eller eller Qvindelinien, hvorved er at agte, at hvorvidt det end arves, frem og tilbage, saa skal det altid blive ved den Maade, som i forbemeldte Tilfælde er orinteret. Og som dette Stamhus Indberette kommer ingen til Præjudice, saa skal og efter denne Tid hværken jeg selv, min Søn eller Efterkommere Magt have noget imod denne Indstiftelse at gjøre.At dette urykkelig af mig og mine Arvinger og Efterkommere skal fast staa, holdes og efterkommes, haver jeg dette med min egen Haand underskrevet og Signete hostrykt. Og haver desforuden min kjære Broder, Jørgen Skeel til Broholm og Arreskov, Hans Kongelige Majestæts Stats- og Cancelliraad, saavelsom Christen Skeel til Vallø og Rudholt, Kongelig Majestæts Statsraad og Amtmand over Tryggevælde, og Christen Skeel til Sostrup og Estrup, dette til Stadfæstelse med mig underskrevne og beseglet.Birkelse d. 27de Oktober Anno 1696.Otto Skeel Chr. Skeel.

(L. S.) (L. S.)Den allerhøiste Confirmation paa Foranstaaende er meddelt d. 1ste December 1696.

Linked toOtte Skeel

» Show All     «Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 24» Next»     » Slide Show


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard