Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Histories

» Show All     «Prev «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 24» Next»     » Slide Show

Erektionsbrev for Stamhuset Gammel Estrup, SkeelErektionsbrev for Stamhuset Gammel Estrup.

Benedicte Margrethe von Brockdorff (1678-1739)Jeg Benedicte Margrethe von Brockdorff til Krenkerup, afgangen Kammerjunker Jørgen Skeels til Sostrup, kjendes og hermed vitterliggjør, at min Hovedgaard Estrup, som mig tilhøre og ved Skifte og Deling er tilfalden, som i langsommelig Tid ved min gode og salig Mands Jørgen Skeels Fader og Forfædre i de Skeelers Familie haver været; jeg og haver besluttet efter min salig Mands Jørgen Skeels Fortsæt, hans Vilie at efterkomme, som desværre Dødsfald betog ham den Tid at forfatte det i Pennen, hos sine Efterkommere af de Skeeleres Navn og Stamme at conservere, til hvilken Ende jeg efter Kongelig Majestæts givne Lov oprette Estrup med tilliggende Jordegods til et Stamhus for samme Skeeler, som nu er og her udnævnes, nemlig først min Søn Christen Skeel Jørgensen til Sostrup, dernæst salig Canceliraad Jørgen Skeel til Broholm Linie og Statsraad Christen Skeel til Vallø Linie saaledes og med efterskrevne Vilkaar”.

1) (Stamhusets Bestandele anføres her).

2) (Her gives forbud mod Salg, Pantsætning o. s. v.)

3) (Stamhusbesidderens private Gjæld vedkommer ved hans Død ikke Stamhuset).

4) Familien skal føre tilsyn med, at Stamherren tilbørligen forvalter Stamhuset).

5) (Stamherren kan forunde sin Enke Stamhuset, saalænge hun forbliver Enke).

6) ”Paa det Estrup med dets Tilliggende saa meget sikkere i de Skeelers Familie erholdes kan, saa skal det følge En efter Anden paa følgende Maader:

Først min Søn Christen Skeel Jørgensen til Sostrup, naar det hannem efter Vilkaar, som i Skifte mellem mig og hannem er aftalt og skrevet, kan tilkomme og om saa var, det dog Gud forbyde, at han uden ægte Livsarvinger skulle dø førend jeg, da beholder jeg det min Livstid med alt Tilliggende. Dernæst hans ældste Søn, om han fik nogle ægte Sønner efterlader, som det altid forudtager og derforuden arver lige Gods og Gjæld med sine andre Søskende. Efterlader samme min Søn sig flere Sønner end én, og den ældste af disse mine ved Guds Velsignelse ventede Børne Børns Børn, og ældste Christen Skeel Jørgensens Sønner, ved Døden afgik uden sig Sønner at efterlade, da bekommer det den ældste af hans Brødre, som igen leve, og saalænge som Mand er til af bemeldte min Søn, Christen Skeel Jørgensens ægte Afkom med lige Vilkaar, som forskrevet staar, og gaare alt nedad, saa at Søn det efter Fader bekommer; mens skulle nogen Linie feile at have Sønner, da stæde den anden dertil, som Mandskjøn er og er af min Søn Christen Skeel Jørgensens ægte Descendenters Mandslinie. – Skulle aldeles Mandslinien efter hannem feile og han sig Døtre efterlod, da bekommer det hans ældste Datter med lige Vilkaar som jeg min Søn det haver forskrevet, og skulle samme min Sønnedatter ved Døden afgaa og sig ingen Sønner efterlade, da falder det til hendes Søster, om hun nogen da levende haver og det til den, som ældst er og saa nedad til Sønnerne altid. Men skulle min Søn, Christen Skeel Jørgensen ingen Børnebørn sig efterlade, være sig Sønnesøn heller Dattersøn heller Datterdatter, saa falder det til en af de to Linier, som jeg hannem haver fustitueret, nemlig: Sal. Jørgen Skeels paa Broholm, heller Christen Skeels paa Vallø, hvilken af de da der af levende ældst er af Aarene og bliver da ved den ældste af dens Sønner, saalænge Sønner er til, Søn efter Søn, og altid til den ældste; mens naar nogen at disse ved Døden afgaar og sig ingen Sønner efterlader, saa falder det til den ældste igjen levendes af samme tvende Linier, saalænge nogen af dem til er, af samme slægt. Skulle alle ægte Mandslinier af de Skeelers Familie uddø, da gaar det igen til Qvindelinien efter forbemeldte Order, og er derhos at agte, at ingenlunde andre end Ægtebørn og Arvinger dertil skal admitteres”.

7) (Qvindeliniens Afkom skal antage Skeelernes Navn og føre deres Vaaben) ”og hvis han det ikke gjør Aar og Dag efterat han har Stamhuset, uden nogen anden Tilsæt af Vaaben eller Navn, skal hans næste Efterfølger efter dette Stamhuses Oprettelse, være berettiget det at bekomme uden Modsigelse”.

8) (Ingen Gjæld maa gjøres paa Stamhuset og Intet maa handles imod dets Indstiftelse).

”At dette uryggeligen af mig og min Søn Christen Skeel Jørgensen og vores Arvinger og Efterkommere og Besiddere af Estrup Stamhus holdes og efterkommes skal, haver jeg dette med min egen Haand underskrevet og mit Signet hostrykt, saavelsom min Lanværge Hs. Exelence, Hr. Gehime- Stats- og Justitsraad, Stiftsbefalingsmand over Sjælland, Høiædle og Velbaarne Hr. Otto Krabbe til Holmgaard, Ridder; og haver derforuden min gode sal. Mands Fætter, Høitærede og Velbaarne Christoffer Skeel til Broholm, Kgl. Majestæts Kaptain ved Garden til Fods, samt Høiædle, og Velborne Christen Skeel til Vallø, Kgl Majestæts Etatsraad og Amtmand over Tryggevælde Amt, dette til Bekræftelse med mig underskrevne og forseiglet og paa det de andre Linier af de Skeeler, som min Søn Christen Skeel Jørgensen og hans ægte Descendenter ere substituerede, kan og have Videnskab om den Ret, som dennem herefter tilkommer, er og forfattet heraf rigtig Gjenparter og af os underskrevne og dennem leveret.

Datum Estrup d. 28de Mai Anno 1697.

Sal. Jørgen Skeels Enke, Som lauværge:

B. M Brockdorff. D. Krabbe.

Til Vitterlighed underskriver: Til Vitterlighed underskriver:

Christoftopher Skeel. C. Skeel.Den allerhøiste Confirmation paa Foranstaaende er meddelt d. 13de Marts 1700.
Linked toBenedicte Margrethe Brockdorff

» Show All     «Prev «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 24» Next»     » Slide Show


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard