Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Histories

» Show All     «Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 24» Next»     » Slide Show

Anders Skeel - 1558Anders Albertsen Skeel, Søn af Albert Skeel og Abel Dan, Herre til Hegnet og Jungetgaard. Jungetgaard fik han dog først ved Broderen, Lars Skeels Død 1538. Samt Rostrup (Hunborg Sogn, i Thy, Trap II. 126, oprettet af Anders Skeel af 4 Bøndergaarde i Aaret 1537), var første Gang gift med Karen Flemming, en Datter af Herman Jacobsen Flemming til Bavelse og Sophie Bjørn, Datter af Anders Jacobsen Bjørn og Ane Lauritsdatter Mus af Steenalt, anden Gang med Begge Rosenkrantz, Datter af Erik Timmesen Rosenkrantz til Engelsholm og Magrethe Høeg. Bege Rosenkrantz var, da hun giftede sig med Skeel, Enke efter Erik Nielsen Lange, som faldt i Sverig i Krigen 1519. Anders Skeel har jeg oftere fundet nævnt og skal nu meddele, hvad der haves om ham: 1506 fik han Brev for, at naar Anders Friis maatte dø, skulde han være berettiget til at indøse det Pant, Friis havde i Gaarde og Gods i Hannæs og Thy. 1511 nævnes Anders Skeel i Anledningen af Udskrivningen til Krig. Samme Aar udstete han og Albert Skeels øvrige Arvinger Lars, Søren og Niels Skeel, og Malte Lauritsen, gift med Ane Skeel, et Skjøde til Niels Clemmensen paa Restrop, Huamme og Østerbøll. 1515 fik Anders Skeel Brev fra Kong Christian d. 2den, dateret Aarhus d. 11te November, paa, at han og hans dahavende Hustru i deres Livtid skulde have, nyde og beholde det Gods i Thy, som dem var pansat af Kong Hans, navnlig Smerup Gaard og Gods paa Thyholm og naar de døde, skulle det indløses for de Penge, hvorfor det var Pansat. 1517 erkjende Anders Skeel og hans Brødre, Lars og Søren Skeel, at de ingen Rettigheder havde til Gundersted Gaard og Gods. Samme Aar udstete Anders Skeel et Mageskiftebrev paa Gods i Rødding og Hindborg Herred i Sallingland. 1525 forbandt Anders Skeel sig til at stille Hefte med Ryttere til Armeen, nemlig 2 til Udlandet og 4 i Indlandet. Samme Aar fik han Kvittance for Afgift af Smerup Pantelehn. 1528 udstedes en Deel af Adlen at møde i Holsten med Svende, Folk, Heste, Harnisk og Glavind, og heriblandt ogsaa Anders Skeel. 1535 nævnes han som Klager for Kongen og Raadet over 3 Personer, som havde røvet hans Gods og brændt hans Gaarde (i Skipper Clemens Feide). 1536 findes han nævnt blandt Ridderskabet i Jylland. Samme Aar underskrev han den Københavnske Reces af 28de Oktober. 1537 klages af Gørre Christens I Mølby over, at Anders Skeel havde frataget hende 2 Øxne.(Okser). Samme Aar blev Anders Skeel tilskrevet en Deel af Adelen med deres Hustruer og Jomfruer at komme til Kongens Kroning i København, og heriblandt ogsaa Anders Skeel. Samme Aar nævnes han som Meddommer i en Herredagsdom. 1538 fik han Order til i Forening med flere Adelsmænd at afgjøre en Grændsestrid angaaende Jorder i Nørre Herred paa Mors. Samme Aar blev Anders Skeel tilskrevet af Asmild Kloster at skulle levere Folk og Fetaille (Proviant) til Skibene. Anders Skeel var i samme Aar bleven Lehnsmand paa Asmild Kloster. 1539 udnævntes Anders Skeel paa Kongens Retterthing til i Forening med Flere som Commissairer at paakjende en af Ridemænd foretagen Markeskjelsforretning i Ulfborg Herred. 1542 blev han med Flere overdraget at ordne Arvestridigheder paa Skiftet efter Mester Niels Friis's’ Hustrus Forældre angaaende Gods i Skarregaard. 1543 i Adelens Start nævnes Anders Skeel for 67 Mark. 1545 havde han en Strid med Iver Krabbe til Østergaard. Samme Aar udgik der Order til Alle Lehnsmænd at forevise deres Lehns- og Pantebreve, og heriblandt nævnes ogsaa Anders Skeel. Samme Aar laante Anders Skeel, ligesom andre af Adlen, Kongen Penge, Skeel navnlig 70 Daler. 1546 fik Skeel Order i Forening med Flere at grandske om, hvem noget Bondejord i Nørreherred i Sallingland tilhørte. Samme Aar udgik et Commissorium til flere gode Mænd angaaende en Strid mellem Anders Skeel og hans Medarvinger paa den ene og Mester Anders Skovgaard, Erkedegn i Viborg paa den anden Side om et Steenhuus sammesteds, som de førte paastode at have arvet efter deres Broder, Niels Skeel. 1547 udgik Order til Lehnsmændene at give Jordebog og klar Register for Lehnene, deriblant til Anders Skeel for Smerup Gaard og Gods, ”han udi Pant haver”. 1552 møder Anders Skeels Søn, Hermann Skeel, for Krigens Retterthing paa sin Faders og Medarvingers Vegne angaaende Striden om det af Broderen Niels til Kirken skjænkede Huus i Viborg. Efter Aaret 1552 er altsaa Anders Skeel død, men nærmere kan hans Dødsaar ikke angives. Hans anden Hustru, Bege Rosenkrands, døde 1562. Anders Skeel og Hustruer er begravnet i Hegnets Sognekirke i Tøndering, hvor i Muren findes et Epitaphium af Sandsteen, forestillende ham og Hustruen, udhuggede i Legemsstørelse, ligesom der ogsaa i Altergulvet ligger ” en skjøn Liigsteen med Potiturer og Vaaben”over Graven. I Aaret 1647 bekostede Anders Skeels Efterkommere en ny Ligsteen. -- Vilhelm Samuel Skeel

Owner/Source© copyright-kannegaard
Linked toAnders Skeel

» Show All     «Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 24» Next»     » Slide Show


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard